Na skróty
Jak dostać świadczenie przedemerytalne?
Maciej Miskiewicz
Maciej Miskiewicz, redaktor Money.pl
2009-12-21 06:40

Jak dostać świadczenie przedemerytalne?

Jak dostać świadczenie przedemerytalne?

Do emerytury brakuje ci kilka lat? Zostałeś zwolniony nie ze swojej winy? Możesz starać się o pieniądze z ZUS.

Osoby, które ukończyły 50 lat i właśnie straciły pracę, często mają problemy ze znalezieniem nowego zajęcia. Powód - pracodawcy faworyzują młodszych kandydatów. O rentę też jest coraz trudniej. Bo lekarze orzecznicy ZUS zaostrzyli kryteria ich przyznawania. W takiej sytuacji ratunkiem pozostają świadczenia przedemerytalne.

Ile można dostać?

Od marca 2009 roku świadczenie przedemerytalne to 804,02 zł brutto miesięcznie. Co roku jest ono waloryzowane. Rząd przewiduje, że po waloryzacji w marcu 2010 roku wysokość świadczenia wniesie 836,98 zł brutto.

Kto może starać się o świadczenie?

Giełda na żywo

Sesja na Wall Street. Silne umocnienie dolara

W centrum uwagi znalazła się szefowa Fed, która zdradziła, kiedy stopy...

By dostać pieniądze trzeba spełnić określone warunki. Podstawowe kryteria brane pod uwagę przy przyznawaniu świadczeń to:

O świadczenia przedemerytalne mogą starać się jedynie Ci, którzy stracili pracę z winy pracodawcy. Czyli na przykład w wyniku likwidacji lub upadłości przedsiębiorstwa, w którym byli zatrudnieni. Na pieniądze nie mają co liczyć osoby, które same się zwolniły lub zostały zwolnione z własnej winy - np. dyscyplinarnie.


Na emerytów czeka pół miliarda złotych

Sama przyczyna zwolnienia to nie wszystko. U ostatniego pracodawcy musimy przepracować co najmniej pół roku. Świadczenie otrzyma każdy, kto przepracował 6 miesięcy bez przerw. Inaczej jest w przypadku tych pracowników, którzy nie mogą legitymować się ciągłością zatrudnienia.

Na przykład osoba, która bezpośrednio przed utratą pracy, była zatrudniona w firmie przez cztery miesiące, wcześniej była na trzymiesięcznym urlopie bezpłatnym, a zanim to nastąpiło, pracowała dwa lata u tego samego pracodawcy, może liczyć na świadczenie.

Ten mechanizm nie dotyczy już sytuacji, w której ktoś był zatrudniony u danego pracodawcy np. przez cztery miesiące w latach 1999-2000 i dwa miesiące w roku 2009.

Dwa kolejne kluczowe kryteria ograniczają liczbę potencjalnych beneficjentów ze względu na wiek i staż pracy. By móc ubiegać się o świadczenie trzeba w momencie ustania stosunku pracy mieć ukończone:

  • 56 lat (kobieta) lub 61 lat (mężczyzna) i posiadać staż pracy nie krótszy niż 20 lat (kobieta) i 25 lat (mężczyźni)
  • 55 lat (kobieta) lub 60 lat (mężczyzna) i posiadać staż pracy - o długości co najmniej 30 (kobieta) i 35 (mężczyzna).

Na świadczenie mogą liczyć też osoby młodsze, ale pod warunkiem, że w momencie utraty pracy miały co najmniej 35 (kobieta) i 40 (mężczyzna) lat staży pracy.

WAŻNE: Do stażu pracy zaliczane są okresy składkowe i nieskładkowe (np. studia wyższe, urlop wychowawczy, czas przebywania na zasiłku chorobowym). Te ostatnie nie mogą jednak obejmować więcej niż jedną trzecią całego stażu.

Pracodawcy i renciści też mogą dostać świadczenie

Świadczenia przedemerytalne są wypłacane też osobom, które prowadziły własną działalność gospodarczą i musiały ogłosić upadłość. Warunkiem umożliwiającym ubieganie się o nie, jest prowadzenie firmy nieprzerwanie co najmniej przez dwa lata do momentu jej likwidacji i odprowadzanie w tym czasie składek na ubezpieczenie.

W przypadku pracodawców także obowiązują kryteria: wieku (56 lat - kobieta i 61 lat - mężczyzna) i stażu pracy. Właściciel firmy - który np. stał się niewypłacalny - musi mieć staż pracy w wysokości co najmniej 20 lat (kobieta) i 25 lat (mężczyzna).

Na pieniądze mogą liczyć także renciści. Szansę na świadczenia mają osoby, które:

  • utraciły prawo do renty, którą pobierały co najmniej przez pięć lat,
  • ukończyły 55 (kobiety) lub 60 (mężczyźni) lat,
  • mają staż pracy odpowiedni co najmniej 20- i 25-letni.

By móc starać się o zasiłek, byli renciści w ciągu 30 dni od ustania prawa do renty muszą się zarejestrować w urzędzie pracy.

Po pierwsze - pół roku na kuroniówce

Jeżeli spełniamy wszystkie wyżej wymienione warunki, nie oznacza to, że automatycznie otrzymamy świadczenie z ZUS. Zanim będziemy mogli się o nie starać, musimy zarejestrować się w urzędzie pracy jako bezrobotny i co najmniej przez pół roku pobierać zasiłek.

Trzeba pamiętać, że samo pobieranie zasiłku nie wystarczy. W tym czasie nie możemy - bez uzasadnionej przyczyny - odmówić przyjęcia ofert zatrudnienia zleconych przez urząd lub nie zgodzić się na uczestnictwo w robotach publicznych i pracach interwencyjnych.

Po sześciu miesiącach na kuroniówce możemy poprosić powiatowy urząd pracy o wystawienie zaświadczenia, w którym określony zostanie dokładny czas pobierania zasiłku.

Po drugie - po świadczenie do ZUS

Świadczenia przedemerytalne nie są przyznawane automatycznie. Dlatego z zaświadczeniem z urzędu pracy w ciągu 30 dni musimy zgłosić się do oddziału ZUS. Tam składamy wniosek o świadczenie przedemerytalne.

PRZYKŁAD: W dniu 10 stycznia 2009 r. ustało prawo do zasiłku dla bezrobotnych, przyznanego na okres 6 miesięcy. 5 stycznia 2009 r. powiatowy urząd pracy wydał decyzję o wstrzymaniu wypłaty tego zasiłku w związku z upływem okresu, na jaki został przyznany. Wniosek o świadczenie przedemerytalne powinien być zgłoszony nie później niż 6 lutego 2009 r.

Może zdarzyć się też, że po upływie sześciu miesięcy od otrzymania zasiłku wciąż jesteśmy zatrudnieni np. przy robotach interwencyjnych. W takiej sytuacji do ZUS należy zgłosić się w ciągu dwóch tygodni po ich ukończeniu.

Jakie dokumenty są potrzebne?

Osoba, która chce otrzymać prawo do świadczenia musi złożyć do ZUS wniosek na druku ZUS Rp-26.

Do wniosku musimy załączyć:

  • świadectwo pracy zawierające podstawę prawną rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego,
  • dokument wydany przez powiatowy urząd pracy poświadczający: co najmniej 6-miesięczny okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych, fakt aktualnego zarejestrowania jako bezrobotny oraz potwierdzenie, iż w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych bez uzasadnionej przyczyny - nie odmówiliśmy przyjęcia propozycji zatrudnienia
  • dokumenty potwierdzające przebyte okresy składkowe i nieskładkowe: zaświadczenia, świadectwa pracy, legitymacje ubezpieczeniowe itp.
    Gdy nie mamy możliwości przedstawienia dokumentów z powodu likwidacji zakładu pracy lub zniszczenia dokumentów, okresy przypadające przed 15 listopada 1991 r. można udowadniać zeznaniami świadków. Świadkowie składają zeznania na druku ZUS Rp 8.

Osoby, które prowadziły własną działalność dołączają dodatkowo postanowienie sądu ogłoszeniu upadłości.

ZUS wydaje decyzję w ciągu miesiąca od dostarczenia ostatniego dokumentu. Jeżeli odmówi nam świadczenia, możemy się od takiego orzeczenie odwołać. W razie nieuwzględnienia odwołania, pozostaje droga sądowa. Pismo do sądu składa się za pośrednictwem ZUS.ABC emerytury w Money.pl

Można dorabiać, ale nie za dużo

W czasie, w którym dostajemy świadczenia, nie muszą być one naszym jedynym źródłem dochodu. Można sobie dorabiać. Ale ZUS ustalił limity i ci, którzy zarobią za dużo tracą prawo do części lub całości świadczenia.

Ważne: Na zawieszenie prawa do świadczenia lub zmniejszenie jego wysokości wpływ mają jedynie te formy zarobkowania, które podlegają ubezpieczeniu społecznemu. Czyli wykonywane na podstawie: umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło czy umowy agencyjnej. Takie przychody jak: darowizny, pożyczki czy wygrane w grach losowych nie są brane pod uwagę.

Ile można dorobić? Jeżeli cały miesięczny przychód - wliczając w to świadczenie - będzie wyższy niż 1472 zł brutto ZUS obniży świadczenie o tyle, o ile ten limit został przekroczony. Kwotę o jaką przekroczyliśmy świadczenie pomniejsza się o składki na ubezpieczenie społeczne. Na przykład: Jeśli ktoś zarobił 1852 zł brutto to, przekroczył limit o 380 zł. Ale od kwoty 380 zł odejmujemy jeszcze składki.

Bez względu na to, o ile przekroczymy ten próg, przysługuje nam świadczenie w tzw. kwocie gwarantowanej (402 zł 10 gr). Niższy zasiłek będziemy dostawać tak długo, aż powiadomimy ZUS, że już nie dorabiamy lub nasze łączne przychody są niższe niż 1472 zł.

Ważne: Przy ustalaniu, czy nastąpiło przekroczenie limitu przychodu, uwzględnia się sumę osiąganego przychodu i kwoty świadczenia przedemerytalnego. Jeżeli sama wysokość zarobków przekracza kwotę 1472 zł, świadczenie przedemerytalne zostaje automatycznie zawieszone.

Jeżeli łączny miesięczny przychód przekroczy kwotę 2060 zł 80 gr wypłacanie świadczenia zostaje automatyczne zawieszane. Wznowienie wypłat może nastąpić tylko wtedy, gdy poinformujemy ZUS, że przestaliśmy zarabiać albo, że zarabiamy mniej, niż wynoszą progi.

Rozliczenie świadczeń dokonywane jest co roku 1 marca. Wtedy ZUS ustala w jakiej wysokości świadczenie było wypłacane, a jakie - ze względu na osiągane dochody - faktycznie się należało.

Do końca maja musimy przedstawić w ZUS zaświadczenie o wysokości uzyskanych przychodów. Jeżeli roczna kwota graniczna została przekroczona, kwota zasiłku zostaje zmniejszona, w ciągu 30 dni ZUS ustala ile musimy zwrócić.

Kiedy świadczenie przestaje nam przysługiwać?

Prawo do świadczenia ustaje, w dni poprzedzającym nabycie prawa do emerytury. W przypadku kobiet jest to moment ukończenia 60 lat. Dla mężczyzn graniczną datą to moment ukończenia 65 roku życia. Świadczenie jest też zawieszane, gdy kupimy nieruchomość rolną o powierzchni co najmniej 2 hektarów przeliczeniowych.

 

Czytaj więcej o emeryturach i rentach
Każdy zdecyduje sam kiedy pójdzie na emeryturę?
To nowy, rewolucyjny pomysł resortu pracy. Osoba, która przekroczyłaby próg minimalnej godnej emerytury, mogłaby odejść z pracy.
Dwie trzecie Polaków boi się emerytury
Emerytura nie starczy na podróże, rozrywki czy odkładanie oszczędności - uważa 80 procent Polaków. Z kolei 67 procent obawia się, że nie wystarczy ona nawet na podstawowe potrzeby.
W ciągu 3 lat decyzja o podniesieniu wieku emerytalnego
Szef doradców premiera Michał Boni uważa, że w ciągu najbliższych trzech lat powinna zapaść decyzja w sprawie podwyższenia i zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn.
Posłowie popierają pożyczki na emerytury
Fundusz Ubezpieczeń Społecznych powinien mieć możliwość zaciągania kredytów w budżecie i Funduszu Rezerwy Demograficznej - uznali posłowie.
Tagi:zus, emerytura, renta, bezrobocie, urząd pracy, świadczenia przedemerytalne
Pochwal się na swojej stronie,
że czytasz Money.pl
Czytam Money.pl

Re: Jak dostać świadczenie przedemerytalne?

Anna1077 / 91.236.6.* / 2015-05-21 11:11
jestem nianią, rodzice chcą ze mną rozwiązać umowę zawartą na 2 lata ponieważ się przeprowadzają, przepracowałam u nich 1,5 roku. Mam uprawnione 35 lat do świadczenia przedemerytalnego. Czy w takim przypadku jest możliwe otrzymanie tego świadczenia. Dowiadywałam się, że zasiłek dla bezrobotnych będzie należał.
 
wiwan / 2015-05-21 11:57 / Tysiącznik na forum
Nianią na podstawie umowy uaktywniającej jak rozumiem.
Fakt- zasiłek mimo braku składek na Fundusz Pracy za nianię będzie należny na podstawie art. 71, ust. 2, pkt. 6 Ustawy o promocji zatrudnienia.

Co do świadczenia- ustawa o nim wskazując na warunki jego uzyskania mówi o rozwiązaniu stosunku pracy i pracodawcy i odsyła też do ustawy o promocji.
Co ...wyklucza prawo do świadczenia przedemerytalnego dla niani- bo rodzice dziecka nie są pracodawcami w rozumieniu prawa pracy, niania pracownikiem, a umowa uaktywniająca nie powoduje nawiązanie stosunku pracy.

Oczywiście można być nianią na podstawie regularnej umowy o pracę zawartej z rodzicem- tylko z wiadomych względów składkowych i uprawnień pracowniczych- takich sytuacji jako egzotycznych jest niewiele.

Re: Jak dostać świadczenie przedemerytalne?

katarzyna607 / 85.221.217.* / 2015-05-01 19:05
stosunek pracy ustal w wyniku rozwiązania art.30parag.1 pkt2 kp przyczyny ekonomiczne pracodowcy -redukcja etatu.przepracowalam 28 lat składkowe i 4 lata nieskładkowe.Mam 55 lat.Mogę starac się o swiadczenie przedemerytalne
 
wiwan / 2015-05-04 11:14 / Tysiącznik na forum
Czyli wypowiedzenie złożone przez pracodawcę, nie ma upadłości likwidacji pracodawcy, a jedynie redukcje etatów - tak ?

Tak, spełnia Pani warunki wyjściowe uzyskania świadczenia- jeśli owe 55 lat miała Pani ukończone już w dniu ustania stosunku pracy i u tego pracodawcy zatrudnienie trwało min. 6 miesięcy.

Oczywiście konieczne będzie jeszcze uzyskanie zasiłku dla bezrobotnych i utrzymanie go przez min. 180 dni.

Re: Jak dostać świadczenie przedemerytalne?

aneta611 / 188.33.239.* / 2015-03-27 17:59
Mam pytanie jeżeli teściowa jest po chorobie dokładnie po raku i nie pracuje już co najmniej 5 lat to czy też jej się należy świadczenie przedemerytalne? Miała własną działalność przed chorobą i musiała zamknąć więc chorobowe itp. nie wchodziło w rachubę.
 
aneta611 / 188.33.239.* / 2015-03-27 18:08
dodam jeszcze że po za tym kwalifikuje się do świadczenia ma 57 lat przepracowała 25 lat itd.
 
wiwan / 2015-03-30 15:32 / Tysiącznik na forum
Niestety NIE, bo przecież po takim czasie od zakończenia DG nie uzyska zasiłku dla bezrobotnych, a jego pobieranie przez min. 6 miesięcy pozwala uzyskać świadczenie przedemerytalne.

Re: Jak dostać świadczenie przedemerytalne?

agnie5ia / 159.205.177.* / 2015-03-22 19:57
Witam, proszę o pomoc w następującej sprawie.
Pracodawca wypowiada umowę o pracę stosując skrócony okres wypowiedzenia - 1 miesiąc (likwidacja zakładu), z dniem 30 kwietnia, za miesiąc maj i czerwiec pracownik ma dostać odszkodowanie (pracownikowi przysługuje 3 miesięczny okres wypowiedzenia). Czy jeżeli pracownik zachoruje przed końcem skróconego okresu wypowiedzenia tj. przed końcem kwietnia, to czy jeżeli po okresie pobierania zasiłku zarejestruje się w up i będzie przez 6 miesiecy pobierał zasiłek z up to czy po upływie tych 6 miesięcy pracownik będzie mógł starać się o świadczenie emerytalne, zakładając że spełni warunku dotyczące stażu pracy (suma okresów składkowych, nieskładkowych i uzupełniających - praca w gospodarstwie rodziców - łąznie do 31.12.2014 r. - 39 lat i 1 miesiąc? Jak to się ma do otrzymanego w spadku gospodarstwa rolnego, sprawa spadkowa jest narazie w toku i pracownik otrzyma 1/3 udziału w tym gospodarstwie. Całkowita ilość ha przeliczeniowych użytków rolnych w tym gospodarstwie wynosi 4,5 ha, więc na osobę przypadnie po 1,5 ha? Czy to nie będzie przeszkodą w ubieganiu się o świadczenie emerytalne? I jeszcze jedno pytanie: Czy jeżeli pracownik z końcem kwietnia dostarczy l4 to czy zus wypłaci zasiłek chorobowy i czy nie będzie to miało wpływy na odszkodowanie za 2 miesiące w powodu skróconego okresu wypowiedzenia? Z góry dziękuję za pomoc w mojej sprawie
 
wiwan / 2015-03-23 15:40 / Tysiącznik na forum
1. by uzyskać zasiłek chorobowy po ustaniu ubezpieczenia (tu zatrudnienia) niekoniecznie niezdolność do pracy musi powstać jeszcze w jego czasie.

2. tak, warunek stażowy byłby spełniony dla prawa do świadczenia przedemerytalnego.

3. limit pozbawiający świadczenia to ponad 2 ha przeliczeniowe, i szczęśliwie ustawa o świadczeniach jasno (art. 4, ust. 1) mówi tu o areale przypadającym na udział we współwłasności gospodarstwa. Zatem spadek będzie bez wpływu.

4. odszkodowanie to co innego niż wynagrodzenie, więc zwolenienie lekarskie nie powinno mieć wpływu na jego wypłatę. Jak najbardziej niezdolność powstała w czasie jeszcze zatrudnienia bez dodatkowych warunków da prawo do zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia. Przed ustaniem zatrudnienia- wynagrodzenie chorobowe lub* zasiłek na ogólnych zasadach. Po ustaniu - jest górny limit podstawy zasiłku - 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłaszanego dla celów emerytalnych.

* to zależy od wyczerpania już w 2015 liczby 14 dni niezdolności do pracy.
 
agnie5ia / 159.205.177.* / 2015-03-23 17:39
Dziękuję za szczegółową odpowiedź. Mam jednak jeszcze jedno pytanie, Czy w urzędzie pracy mogę zarejestrować się już po skończonym zwolnieniu, czy nie ma jakiś dodatkowych wymogów że rejestracja powinna być w określonym czasie po ustaniu zatrudnienia, tak aby po 6 miesiącach pobierania zasiłku była możliwość starania się o świadczenie przedemerytalne?
 
wiwan / 2015-03-23 20:07 / Tysiącznik na forum
Taki określony termin (30 dni) jest tylko w opcji świadczenia przedemerytalnego dla ubezpieczonego, który utracił rentę z tyt. niezdolności do pracy.
Dla wszystkich starających się o zasiłek dla bezrobotnych (niekoniecznie z myślą o świadczeniu przedemerytalnym) jest jednak termin pół roku- wynika po prostu z ogólnego warunku łącznego ubezpieczenia od podstawy nie niższej niż płaca minimalna przez łącznie minimum 365 dni w ciągu ostatnich 18 mc przed rejestracją w PUP. Siłą rzeczy więc zwlekanie z rejestracją pół roku lub dłużej spowoduje już niespełnienie warunku uzyskania zasiłku dla bezrobotnych. Okres zasiłku chorobowego do owych 365 dni się wlicza (oczywiście jeśli jest od podstawy nie niższej niż płaca minimalna)
 
agnie5ia / 159.205.177.* / 2015-03-23 23:17
Czyli dobrze zrozumiałam, na rejestrację w up mam do pół roku po zakończonym zwolnieniu? I wówczas po 6 miesiącach pobierania zasiłku z up mogę się starać o świadczenie przedemerytalne?
 
wiwan / 2015-03-24 08:02 / Tysiącznik na forum
To jest maksymalny okres- pod warunkiem, że wcześniej przez pełny rok miała Pani wynagrodzenie przynajmniej minimalne i zasiłek chorobowy od takiej też podstawy.

Tyle, że przecież przez takie pół roku jest kwestia:
- braku ub. zdrowotnego,
- braku kieszonkowego w postaci zasiłku dla bezrobotnych

Więc czemu niby taka zwłoka miałaby służyć ?
 
agnie5ia / 159.205.177.* / 2015-03-24 10:05
Tak tylko teoretycznie pytałam, głownie chodziło mi o to czy po rozwiązaniu umowy mogę iść na zwolnienie lekarskie i czy nie ma jakiegoś wyznaczonego czasu po rozwiązaniu umowy o pracę na zarejestrowanie się w up, głównie pod kątem starania się o świadczenie przedemerytalne. Dziękuję za pomoc. Pozdrawiam
 
wiwan / 2015-03-24 10:55 / Tysiącznik na forum
No więc tak jak pisałem- nie, bo nie będzie w Pani przypadku świadczenia przedemerytalnego związanego z utratą renty. Jest jeszcze zdaje* się kwestia nie tyle związana z terminem, co z następstwem- mianowicie podjęcie po utracie pracy kolejnego zatrudnienia lub pracy zarobkowej np. na tydzień.

*A pytanie o to było b. dawno, nie mogę znaleźć orzecznictwa w tym zakresie, ale coś mi się kołacze, że pomiędzy utratą zatrudnienia spełniającego warunki 'przedemerytalne' a rejestracją w PUP nie może być innego zatrudnienia, czy pracy zarobkowej.

Re: Jak dostać świadczenie przedemerytalne?

karolina$$$ / 83.16.83.* / 2015-01-20 12:18
moja mama dostała wypowiedzenie przez długie przebywanie na zwolnieniu z powodu choroby powołali się na art 30 &1 pkt 3 KP (w związku z art 53&1 KP) później była na rencie przez 3 lata i utraciła rentę, zarejestrowała się w urzędzie pracy ale nie znaleźli żadnej i zasiłek już się kończy czy przysługuje jej świadczenie przedemerytalne? ma 59 lat
 
wiwan / 2015-01-20 12:37 / Tysiącznik na forum
Niestety nie, bo nie pobierała owej renty przez min. 5 lat- a taki jest jeden z warunków uzyskania świadczenia po utracie renty z tyt. niezdolności do pracy - z art.2, ust.1, pkt. 4 Ustawy o świadczeniach przedemerytalnych. A kończący się zasiłek dla bezrobotnych związany jest z rentą, a nie z poprzedzającym je zatrudnieniem.

Re: Jak dostać świadczenie przedemerytalne?

Mariola.b / 89.206.17.* / 2014-09-16 19:40
Mam 57 lat i 37 lat pracy w jednej i tej samej firmie.Obecnie od września do grudnia 2014 roku jestem na urlopie bezpłatnym.W styczniu mam wrócić do pracy. Obawiam się zwolnienia w ramach likwidacji stanowiska.Pragnę się dowiedzieć czy mogę skorzystać ze świadczenia przedemerytalnego.
Czy te 3 miesiące urlopu nie mają wpływu na skorzystaniu ze świadczenia
 
wiwan / 2014-09-17 12:01 / Tysiącznik na forum
Sam w sobie u. bezpłatny NIE jest przeszkodą w uzyskaniu świadczenia- bo nie jest to przerwanie stosunku pracy, a bardziej zwieszenie. Czyli zakładając np. rozwiązanie umowy 28 lutego- warunek 6 miesięcy zatrudnienia u ostatniego pracodawcy zostanie spełniony.
NO CHYBA, że w czasie u. bezpłatnego była/będzie Pani w zatrudnieniu u innego pracodawcy.
ALE zwłaszcza w przypadku gdy ostatnio miała pani okresy zarobkowania z pensją niższą od minimalnej u. bezpłatny może sprawić, że w dniu rejestracji w PUP nie spełni już Pani warunku 365/18 dla uzyskania zasiłku dla bezrobotnych, a więc i świadczenia w konsekwencji.

Warunki stażowo- wiekowe już Pani spełnia, odliczamy oczywiście ze stażu ubezpieczeniowego owe 4 mc u. bezpłatnego- nie jest to okres ani składkowy, ani bezskładkowy.

'ale' pytanie z priva

wiwan / 2014-09-12 11:50 / Tysiącznik na forum
"[...]czy cały okres urlopu wychowawczego przyznanego na chore dzieci 11 lat , wlicza się do okresu wymaganego, żeby otrzymać świadczenie przedemerytalne ? [...]sumie mam 37 lat pracy ale te 11 na dzieci i trochę mojego chorobowego"

ODP:

To zależy od liczby dzieci i tego, kiedy urlop przypadał.
Na potrzeby świadczenia przedemerytalnego, jak i emerytalnego czy rentowego łączny staż ubezpieczeniowy to suma o. składkowych i o. nieskładkowych. Ale tych drugich w wymiarze maks. 1/3 okresów składkowych.

u. wychowawczy trwający przed 1999 r. jest o. nieskładkowym, trwający po 1998- składkowym.

W przypadku u. wychowawczego nieskładkowego zalicza się do stażu:

- 3 lata na każde dziecko, ale nie więcej niż 6 lat łącznie na wszystkie dzieci
- DODATKOWO po 3 lata na każde dziecko, które ze względu na jego stan fizyczny, psychiczny lub psychofizyczny przysługiwał zasiłek pielęgnacyjny.

W tym drugim przypadku potrzebne jest więc dodatkowo w odniesieniu do okresów niewykonywania pracy z powodu opieki oświadczenie i dokumentacja medyczna, w tym zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka.

Czyli wstępnie widać, że nawet gdyby całość 11 lat była nieskładkowa, to raczej wraz z chorobowym nie przekracza to 12 lat i 4 miesięcy, czyli warunek 1/3 owych 11 lat nie ogranicza.
Natomiast liczba dzieci i stan ich choroby może powodować obniżenie zaliczenia owych lat w najgorszym razie do lat 6.
 
ale / 2014-09-19 14:38 / portfel
Dziękuję za odpowiedź:)

Re: Jak dostać świadczenie przedemerytalne?

danuta 973 / 87.239.180.* / 2014-09-11 18:32
Witam ponownie
Mam jeszcze jedno pytanie. Czy jeżeli chcę przejść na świadczenie przedemerytalne to muszę odpracować wszystkie zwolnienia lekarskie?
 
wiwan / 2014-09-11 19:44 / Tysiącznik na forum
???

NIE. Skąd taki egzotyczny pomysł ?

Dotyczy to górników jeśli chcą skorzystać z atrakcyjnej możliwości e. górniczej, ale warunkiem jej uzyskania jest minimalny staż pracy górniczej, do której od 2008 nie wlicza się większej liczby okresów niezdolności do pracy. Zatem musi taki kandydat czasem jakiś czas jeszcze dopracować, by mają np. nominalnie 25 lat i 5 mc pracy górniczej, mieć rzeczywiście owe 25 lat po odliczeniu zwolnień.

Nie ma wymogu by były odrobione wszystkie zwolnienia.

Re: Jak dostać świadczenie przedemerytalne?

Margaritaaa62 / 37.131.171.* / 2014-08-04 10:54
Mam 52 lata w lutym 2014 r zakład pracy zwolnił mnie bo przebywałam na zwolnieniu lekarskim i po powrocie do pracy lekarz medycyny pracy zlecił tylko prace lekką a w moim zakładzie jest praca ciężka w tej chwili jestem na zasiłku dla bezrobotnych nadmieniam że posiadam orzeczenie w stopniu umiarkowanym odprawy z zakładu nie otrzymałam bo zakład twierdzi że to nie jest wina zakładu że choruje mam więc pytanie co dalej zdrowia nie mam renty tez nie dostałam.
 
wiwan / 2014-08-04 12:29 / Tysiącznik na forum
Jaki tryb/okoliczności rozwiązania stosunku pracy wpisane są w świadectwo pracy ?

nr. artykułu/ opis słowny. czy pojawia się odniesienie do art. 53 ?

Re: Jak dostać świadczenie przedemerytalne?

danuta973 / 87.239.180.* / 2014-07-24 19:26
Witam
Mam 54 lata i mam prawdopodobnie 35 lat pracy. Chcę się starać o zasiłek przedemerytalny ale nikt nie potrafi mi pomóc aby konkretnie obliczyć lata pracy. Przyjęłam się do pracy od 10 pażdziernika 1979 i mam cały czas ciągłość pracy ale przebywałam na urlopie wychoawczym 30.091982 do 11.08.1985 oraz 04.10.1988 do 15.09.1991 Oraz na zwolnieniu lekarskim w sumie 153 dni przez wszystkie lata. Jak się przelicza urlop macierzyński do świadczenia przedemerytalnego?
 
danuta973 / 87.239.180.* / 2014-07-25 10:10
Czyli dobrze rozumiem że w grudniu będę mogła odejść na zasiłek dla bezrobotnych a potem na świadczenie przedemerytalne?
 
wiwan / 2014-07-25 10:47 / Tysiącznik na forum
Poza warunkami wiekowo-stażowymi kluczowe dla prawa do świadczenia jest to, by pracę UTRACIĆ generalnie w okolicznościach takich, że następuje to z 'winy' pracodawcy. Chodzi o zwolnienie indywidualne/grupowe, redukcje etatów, likwidacje stanowisk, upadłość pracodawcy/likwidację zakładu.
Sama z siebie 'odchodząc' czy to za wypowiedzeniem, czy za porozumieniem stron prawa do świadczenia Pani nie uzyska.
 
danuta973 / 87.239.180.* / 2014-07-25 12:24
Tak o tym wiem w grudniu mój pracodawca likwiduje moje stanowisko pracy i co za tym idzie nie będę już pracować. Więc wina ewidentnie będzie po jego stronie chodzi mi tylko o te lata akurat do grudnia będę miała 35 lat pracy.
 
wiwan / 2014-07-25 12:32 / Tysiącznik na forum
No tak wychodzi. Ponawiam doprecyzowanie, że nie chodzi o lata pracy, ale 'okres uprawniający do emerytury' wg. tej ustawy, i że odsyła ona w tym zakresie do ustawy emerytalnej.
Chodzi więc o staż ubezpieczeniowy.

Za 2,5 miesiąca spełni więc już Pani warunek stażowy minimalny z art. 2, ust.1, pkt. 5 ustawy o św.przedemerytalnych.
 
dauta973 / 87.239.180.* / 2014-07-25 12:56
jeszcze raz bardzo dziękuję za pomoc
 
wiwan / 2014-07-25 09:17 / Tysiącznik na forum
Urlop wychowawczy przed 1999 r. jest okresem nieskładkowym i zalicza się go w wymiarze maksimum 3 lat na 1 dziecko, ale maks. 6 lat w ogóle (bez względu na liczbę dzieci).
Okres zasiłku macierzyńskiego jest okresem składkowym, chorobowego- nieskładkowym.
Okresy nieskładkowe zalicza się łącznie w wymiarze nie wyższym niż 1/3 zaliczanych okresów składkowych.

Staż ubezpieczeniowy na potrzeby m.in. świadczenia przedemerytalnego to suma tak ustalonych okresów składkowych i nieskładkowych.

Z obliczeń ( nie ma super zusowego kalkulatora ) wynika, że oba urlopu wychowawcze i całość chorobowego może Pani zaliczyć ( łącznie 2277 dni ).
Staż na dziś - 34 lata 9 miesięcy 16 dni
 
danuta973 / 87.239.180.* / 2014-07-25 09:58
dziękuję bardzo za pomoc

Re: Jak dostać świadczenie przedemerytalne?

dossier18@poczta.fm / 2014-06-28 09:36
Witam,czy przysługiwałoby mi świadczenie przedemerytalne w przypadku,jeżeli ma wiek 57lat,staż pracy 23 lata,obecnie pozostaję w stosunku pracy,nie mniej jednak jestem zatrudniona na 1/4 etatu: wiem ,że na koniec listopada,kiedy minie pół roku mojego zatrudnienia,stanowisko na którym pracuję będzie zlikwidowane,czy mam szansę na świadczenie przedemerytalne,w związku z tym zatrudnieniem na 1/4 etatu? Bardzo proszę o odpowiedż.Pozdrawiam
 
wiwan / 2014-06-28 10:51 / Tysiącznik na forum
Odpowiedź niemożliwa bez wiedzy o wysokości wynagrodzenia ( w stosunku do płacy minimalnej ) w ciągu obecnej umowy i rok przed nią oraz tego, jaka oprócz lat pracy jest liczba lat nieskładkowych (np. u. wychowawczego przed 1999, albo studiów wyższych).

Prawdopodobnie z obu informacji płynie wniosek, że św. przedemerytalnego Pani nie uzyska z dwu niezależnych powodów- staż ogólny wymagany to 30 lat (bo jak rozumiem nie będzie to likwidacja całego zakładu/upadłość pracodawcy) oraz nie spełni Pani warunku uzyskania zasiłku dla bezrobotnych tj. min. 365 dni ub. społecznego od podstawy nie niższej niż płaca minimalna w ciągu 18 miesięcy przed rejestracją w PUP. Choć wliczają się tu też inne okresy.

Re: Jak dostać świadczenie przedemerytalne?

irys1159 / 89.72.91.* / 2014-05-26 12:10
Zostałam zwolniona z przyczyn ekonomicznych,staz pracy-18 lat składkowych i 6 nieskładkowych.Wypowiedzenie skończy się ostatniego lipca,a 56 lat skończę 15 sierpnia, czy te dwa tygodnie dyskwalifikują mnie do ubiegania się o zasiłek przedemerytalny?
 
wiwan / 2014-05-26 21:15 / Tysiącznik na forum
Warunek min. 56 lat i staż min. 20 lat konieczny przy likwidacji pracodawcy/upadłości/niewypłacalności.
Natomiast przy redukcjach zatrudnienia 55 lat, ale staż min. 30 lat.

Zatem rzeczywiście owe 2 tygodnie nie dadzą Pani podstaw do uzyskania świadczenia po 6 miesiącach zasiłku dla bezrobotnych.

Pomijam inne opcje świadczenia jeszcze bardziej 'odległe' ze względów stażowych.
 
irys1159 / 89.72.91.* / 2014-05-27 16:58
Bardzo dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam.

Re: Jak dostać świadczenie przedemerytalne?

ina1986 / 91.227.1.* / 2014-04-01 13:45
Witam mój tata spełnia wszystkie warunki do swiadczenia przedemerytalnego poza tym ze nie został zwolniony z przyczyn ekonomicznych tylko z okresem wypowiedzenia czy da sie cos jeszcze z tym zrobic?
 
wiwan / 2014-04-01 19:28 / Tysiącznik na forum
A co ma jedno do drugiego ?
Warunkiem wstępnym uzyskania świadczenia przedemerytalnego jest utarta pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, "współwina" jest dopuszczalna przy zwolnieniu grupowym.

Rozwiązanie może nastąpić za wypowiedzeniem właśnie, porozumieniem stron.

Re: Jak dostać świadczenie przedemerytalne?

Maryla232 / 37.31.39.* / 2014-03-12 12:48
Czy w przypadku otrzymywania swiadczenia mozna podjąć pracę na tym samym stanowisku w tej samej firmie? jeśli płaca nie przekracza 880 PLN/mc Czy musi być to praca na innym stanowisku?
 
wiwan / 2014-03-12 13:15 / Tysiącznik na forum
Można podjąć na dowolnym stanowisku, u dowolnego pracodawcy z dowolnym wynagrodzeniem bez utraty PRAWA do świadczenia. Ustawa nie nakłada tu dodatkowych ograniczeń.

ALE podjęcie pracy u tego samego pracodawcy/na tym samym stanowisku może sprowokować kontrolę ZUS, i stwierdzenie, czy np. likwidacja stanowiska będąca przyczyną zwolnienia, a w efekcie uzyskania świadczenia nie była pozorna.

Wysokość dodatkowego przychodu podlegającego ub. społecznym wpływa jednak na zmniejszenie lub całkowite wstrzymanie WYPŁATY świadczenia.

Są to progi 25% i 70% przeciętnego wynagrodzenia.

Obecnie ( od marca 2014 r. ) wynoszą one odpowiednio 912,60 zł i 2 555,10 zł brutto/mc.
 
grazka60 / 89.71.99.* / 2015-02-27 19:00
Jak otrzymac zasilek przedemerytalny Mam 18 lat pracy skladkowej w Polsce plus 2 1/2 roku w Angli plus 6 lat i 6 miesiecy pracy nieskladkowej do tego mam wszystkie dokumenty na doliczenie pracy na gospodarstwie rodzicow wlasnie teraz zostallam zwolniona -likwidacja stanowiska pracowalam tam pelny 1 rok mam skonczone 55 lat na co moge liczyc
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
 
wiwan / 2015-02-27 19:21 / Tysiącznik na forum
Może Pani liczyć na świadczenie przedemerytalne właśnie (zasiłku takowego jako nowego świadczenia już od dawna się nie przyznaje) O ILE owych lat ub. rolniczego udokumentowanego jest przynajmniej 3 lata. Bo w Pani wieku i okolicznościach utraty pracy staż minimalny to lat 30.

Oczywiście przy założeniu, że przez ów rok wynagrodzenie nie było niższe od minimalnej płacy (t. 1680 zł w 2014, 1750 zł w 2015 r.)- a więc że uzyska Pani, a potem utrzyma zasiłek dla bezrobotnych przez min. 180 dni.

To, że część lat składkowych jest zagraniczna nie stanowi przeszkody- ze względu na wspólnotową (EU) koordynację w zakresie ub. społecznych.
 
Bożena55 / 89.229.201.* / 2015-04-26 12:26
Witam. Czy na pewno praca w krajach UE wlicze się do stażu do świadczenia przedemerytalnego czy tylko do stażu emerytalnego?
 
wiwan / 2015-05-04 11:09 / Tysiącznik na forum
Jak już w tym wątku padło- ustawa nie mówi wprost, orzecznictwo jest sprzeczne.
 
grazka 60 / 89.71.99.* / 2015-02-27 21:32
Lat z gospodarsta mam w papierach 5 oczywiscie byl to pelny etat wynagrodzenie minimalnej placy a co do lat z Angli to gdzies czytalam ze sie nie licza do przedemerytalnego tylko do emerytury a co do tych lat skladkowych i nieskladkowychile ktorych musze miec z gory dziekuje
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
 
wiwan / 2015-02-27 21:51 / Tysiącznik na forum
Też czytałem, był jakiś wyrok. Był i przeciwny- jak zawsze- z ustawy to wprost nie wynika, odsyła ona do ustawy emerytalnej po definicję stażu (czyli lat składkowych, nieskładkowych i okresów rolnych uzupełniających). A ustawa emerytalna też o koordynacji na potrzeby np. zwykłej renty nie wspomina. Wynika ona z rozporządzeń wspólnotowych.

Można się 'czepić', że świadczenie przedemerytalne to jednak nie ub. społeczne, bo fundusz pracy to osobna grupa, tyle- że też na podstawie przepisów wspólnotowych - można uzyskać zasiłek dla bezrobotnych w Polsce wliczając zatrudnienie zagraniczne, choć z zastrzeżeniem- że ostatnie utracone zatrudnienie musi być w Polsce, skoro w Polsce stara się o zasiłek. Poza wyjątkiem pracowników przygranicznych- tj. pracujących za granicą ale mających miejsce zamieszkania w Polsce.
 
grazka 60 / 89.71.99.* / 2015-02-28 11:27
Witam Czy gdyby mi nie zaliczyli pracy zAngli to moga mi doliczyc ponad 10 lat okresow nieskladkowych bo nie wiem jak sa liczone lata zgospodarstwa przy moich 18 latach skladkowych
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
 
wiwan / 2015-03-02 13:50 / Tysiącznik na forum
Okresy 'rolne' zalicza się jako składkowe.
Okresy nieskładkowe- jak zawsze w wymiarze nie większym niż 1/3 zaliczonych okresów składkowych.

Re: Jak dostać świadczenie przedemerytalne?

Justynja / 94.251.210.* / 2014-02-22 19:03
Straciłam pracę w 2008 roku z powodu ogloszenia upadłosci zakladu pracy, miałam wówczas 49 lat i 33 lata udokumentowanego stażu pracy.
Później pobierałam zasiłek dla bezrobotnych przez 1 rok.
Opłacam nadal nieprzerwanie ubezpieczenie.
W tym mommencie nie mogę znaleźć żadnej pracy, bo nikt nie chce zatrudnic kobiety po 50-tce, zostałam bez środków do życia.
Czy mam szansę otrzymać jakiekolwiek świadczenia z ZUS??
 
wiwan / 2014-02-24 12:23 / Tysiącznik na forum
Rozumiem, że wtedy nie spełniła Pani warunków uzyskania świadczenia przedemerytalnego, bo do 31 grudnia 2007 r. nie uzyskała Pani stażu 34 lat (lata składkowe+nieskładkowe).

Nie ma obecnie jakiegoś świadczenia dla Pani, bez zajścia nowych okoliczności.

Chodzi mi o np.:
- utratę zdolności do pracy- kwestia renty,
- długotrwałe chorobowe aż do wyczerpania okresu zasiłkowego- kwestia świadczenia rehabilitacyjnego,
- ponowne zatrudnienia i ponowna utrata pracy- kwestia świadczenia przedemerytalnego w nowych okolicznościach wiekowo-stażowych.

W zakresie ub. społecznych pozostaje więc dopiero e. częściowa w wieku 62 lat, choć bez podania kwartału Pani urodzin- nie wiem, czy wiek powszechny emerytalny dla Pani nie jest taki sam lub niższy, a więc e. częściowa -bezsensowna.

Obecne ubezpieczenie em-rent. jest jak rozumiem dobrowolne, opłacane samodzielni do ZUS, a więc bez ub. chorobowego- co obecnie też wyklucza opcję długotrwałego chorobowego.

Re: Jak dostać świadczenie przedemerytalne?

Margheritta / 79.186.182.* / 2014-02-02 15:35
Witam.Mam 53 lata. Moje stanowisko pracy ma być zlikwidowane z przyczyn ekonomicznych. W sumie mój staż pracy wynosi 34 lata (w ostatnim zakładzie pracy 14 lat). Na urlopie macierzyńskim + wychowawczym przebywałam 3,5 roku, i 20 lat temu korzystałam z urlopu bezpłatnego przez 1,5 roku. Czy w tej sytuacji będę mogła się ubiegać o świadczenie przedemerytalne?
Pozdrawiam.
 
Margheritta / 79.186.182.* / 2014-02-02 15:51
przepraszam, wkradł się błąd,mój staż pracy w sumie wynosi 35 lat:)
 
wiwan / 2014-02-03 14:52 / Tysiącznik na forum
U. bezpłatnego nie wliczamy, chyba że był on związany z oddelegowaniem męża do placówki dyplomatycznej albo z powodu opieki nad dzieckiem na podstawie innych przepisów. U. wychowawczy- tak, w zależności od tego kiedy przypadł ( przed 1999, czy po 1998 ) jest on okresem nieskładkowym lub składkowym.

Zatem jeśli rzeczywiście do dnia rozwiązania umowy staż ubezpieczeniowy wyniesie min. 35 lat- spełni Pani wyjściowy warunek ( z art. 2, ust. 1, pkt. 5 ustawy o świadczeniach przedemerytalnych ) uzyskania prawa do świadczenia. Kolejne- to uzyskanie i utrzymanie zasiłku dla bezrobotnych z PUP i złożenie wniosku do ZUS.
 
Margheritta / 83.21.182.* / 2014-02-03 18:11
Bardzo dziękuję za wyjaśnienia.

Re: Jak dostać świadczenie przedemerytalne?

marecco / 81.190.238.* / 2014-01-31 07:49
witam.Otrzymałem wypowiedzenie z przyczyn ekonomicznych,w firmie przepracowałem 9 lat firma jest w upadłosci ugodowej.Umowa bedzie rozwiazana z dniem 31.01 2014 .Mój staż pracy to 39 lat i .6 miesiecy .Czy spelniam warunki do świadczenia przedemerytalnego? /drugie pytanie-poprzedni zakład zwolnił mnie niezgodnie z prawem.Sad zasadził odszkodowanie powrót byl niemozliwy poniewaz uległ likwidacji.Czy z tego powodu ze nie było wypowiedzenia ZUS zaliczy mi 3 m-ce stazu bez skladkowego(tzw.okres zaliczalny) 3m-ce wypowiedzenia obowiazywalo na dzien zwolnienia.Bardzo prosze o odpowiedz.
 
wiwan / 2014-01-31 11:27 / Tysiącznik na forum
Wstępne warunki uzyskania świadczenia Pan spełnia z przynajmniej jednego- szóstego w ust. 1, art. 2 Ustawy o świadczeniach.

Drugim warunkiem jest rejestracja w PUP oraz uzyskanie i utrzymanie zasiłku dla bezrobotnych przez min. 6 miesięcy. Jeśli nie pracował Pan przez ostatni rok na część etatu- prawo do zasiłku będzie.

Tak, owe 3 miesiące nieprzebytego należnego wypowiedzenia zostaną zaliczone jako okres nieskładkowy na podstawie art. 7, pkt. 3 ustawy emerytalnej.
No chyba, że w tym czasie miał Pan okres składkowy- tj. podjął np. następną pracę, zlecenie itp. to oczywiście zalicza się okres składkowy.

Re: Jak dostać świadczenie przedemerytalne?

533990 / 178.21.136.* / 2014-01-24 18:53
Odeszłam z zakładu pracy w związku ze zwolnieniem grupowym.Miałam ukończone 50 lat.Przebywałam na zasiłku dla bezrobotnych 12 miesięcy.Jestem nadal zarejestrowana w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna bez prawa do zasiłku.Proszę o informację,czy w przypadku gdybym nie znalazła nadal zatrudnienia czyli do ukończenia 55 roku życia przysługiwałoby mi świadczenie przedemerytalne(mój staż pracy to 30 lat)
 
wiwan / 2014-01-27 13:27 / Tysiącznik na forum
Warunki stażowo- wiekowe wymagane do uzyskania świadczenia przedemerytalnego należy spełnić do dnia rozwiązania umowy o pracę lub do 31 grudnia roku poprzedzającego rok rozwiązania umowy o pracę.

Żadnego z nich Pani nie spełniła niestety. No chyba, że poza 30 latami składkowymi miała Pani 5 lat nieskładkowych w dniu rozwiązania umowy- tj. łączny staż ubezpieczeniowy min. 35 lat- czyli spełnienie warunków z art. 2, ust.1, pkt. 5 Ustawy o ś. przedemerytalnych.
Co raczej w wieku 50 lat nie było możliwe....

Re: Jak dostać świadczenie przedemerytalne?

Barbara 1111 / 83.9.211.* / 2013-11-25 11:09
w 2013 skończyłam 55 lat, razem mam 39 lat pracy, ostanie 18 lat własna działalność gospodarcza, firma jedno osobowa, chciałbym ja zlikwidować, i raczej takiej małej firmy jednosobowej , nie można ogłosić upadłości przez sąd,czy należy mi się świadczenie przedemerytalne?
 
wiwan / 2013-11-25 11:47 / Tysiącznik na forum
Niestety NIE.

Tak jak Pani napisała- w przypadku ubezpieczonego prowadzącego DG warunkiem pierwotnym uzyskania świadczenia jest ogłoszenie upadłości, a więc postanowienie sądu w tym zakresie wydane na podstawie Ustawy z 28 lutego 2003 r prawo upadłościowe i naprawcze.

W tym świetle nie spełnienie warunku 56 lat przez Panią jest już bez znaczenia.

Podstawa- art. 2, ust. 1, pkt. 3 Ustawy o świadczeniach przedemerytalnych.

Re: Jak dostać świadczenie przedemerytalne?

stokrotka 56 / 77.65.28.* / 2013-10-29 13:23
to jest tragedia po 35 latach pracy miec zasiłek 800 zł !Niech Pan Boni wyzyje z tego jeden dzien !!! chory kraj !!!
 
wiwan / 2013-10-29 19:16 / Tysiącznik na forum
A jakiej kwoty spodziewałaby się Pani, skoro świadczenie jest finansowane z Funduszu Pracy, a więc ze składki OŚMIOKROTNIE ( konkretnie 2,45% podstawy wobec 19,52 %) niższej niż składka emerytalna ?

Co do konkretu jest to obecnie kwota 975,78 zł brutto, czyli ok. 834 zł netto.

jak zalatwic emeryture?

Krystyna1958 / 80.50.235.* / 2013-09-03 12:48
Moj maz jest na rencie od 18lat w tym roku konczy 60rok zycia,pracowal 19lat w tym w szkodliwych warunkach 19lat+ 5lat i 7m-cy u swoich rodzicow na gospodarstwie(2 swiadkow rok30.12.1969r.- 30.06.1976r.poswiadczenie) oraz przebywal 12 m-cy na zasilku dla bezrobotnych ,,reszte spedzil na rencie 18lat,czy w takiej sytuacji maz moze ubiegac sie po 60roku zycia o emeryture?
 
wiwan / 2013-09-03 13:12 / Tysiącznik na forum
Nie napisała Pani jakie to war. szczególne, i ile trwała w nich praca.
Dla zdecydowanej większości stanowisk- minimalny staż w tych warunkach to 15 lat.

Emerytura wcześniejsza z tyt. takiej pracy dla męża byłaby więc możliwa tylko, jeśli na dzień 1.01.1999 r. miał jednocześnie min. 15 lat takiej pracy oraz min. 25 lat łącznego stażu ubezpieczeniowego. Nie można do niego wliczyć okresu pobierania renty ( w tym przypadku ok. 4 lat ).
Chodzi o e. z art. 184 Ustawy emerytalnej.

Więc zdaje się tych warunków nie spełnił.
 
mmaagg84 / 2013-09-28 14:28
Witam,
Mama ma 54 lata, została zwolniona po 11 latach pracy w związku z likwidacja etatu. Po przeliczeniu wyszło, że posiada przepracowanych ok. 248 miesięcy składkowych, ok.78 nieskładkowych, oraz ok. 96 miesięcy douzupełnieniem z KRUS. Przy czym od 24.09.1975-31.07.1977 była praca w gospodarstwie rolnym rodziców, po ukończeniu 16 lat, które docelowo przejęła. Opłacała składki KRUS jak nie miała zatrudnienia. Czyli ma udokumentowany każdy jeden dzień. ZUS przesłał informacje, że prowadzi postępowanie wyjaśniające z KRUS. Nikt nie chce powiedzieć czego ono dotyczy. Czy ktoś może wiedzieć o co może chodzić?
Z góry dziękuję za odpowiedź pozdrawiam
 
wiwan / 2013-10-09 10:59 / Tysiącznik na forum
Może chodzić o:
- czasowe pokrywanie się obu ubezpieczeń wynikające z dostarczonej dokumentacji
- sprawdzenie okresów ub. rolniczego sprzed powstania KRUS, a więc słabiej udokumentowanych.

Powodem jest też to, że jej łączny staż ubezpieczeniowy jest na granicy wymaganego stażu dla świadczenia przedemerytalnego- z art. 2, ust. pkt. 5 Ustawy o świadczeniach przedemerytalnych, z którego uzyska miejmy nadzieję owo świadczenia- jest to staż min. 35 lat.

Sam wymiar stażu nie zmienia wysokości świadczenia, ale niższy choćby o 1 dzień- w ogóle go pozbawi. Jest więc pówód finansowy tego prześwietlania przez ZUS
 
Krystyna 1958 / 80.50.235.* / 2013-09-03 19:41
Dziekuje.....
moj maz przepracowal 24lata i 7m-cy i po tym okresie przebywal na tzw kuroniowce 1rok,bylo to do roku 1995 ,pozniej tej od roku 1995 przebywa na rencie.. 18 lat.w tym roku konczy 60lat(ma 19 lat pracy w szkodliwych warunkach tz traktorzysta-SKR i palacz co - w szkole)i czy w takiej sytuacji jest mozliwosc przejscia na emeryture???
 
wiwan / 2013-09-03 21:26 / Tysiącznik na forum
Tak. Do stażu doliczy się okres zasiłku dla bezrobotnych (okres składkowy) i uzupełni okresami rolnymi. Mąż spełni więc wraz ze swymi 60 urodzinami war. e. wcześniejszej z tyt. pracy w war. szczególnych lub szcz. charakterze- z art. 184 Ustawy. Niekoniecznie emerytura ta będzie wyższa od obecnej renty.
 
Krystyna 1958 / 80.50.235.* / 2013-09-04 07:23
Bardzo dziekuje za odpowiedz!
Mimo wszystko.... mam nadzieje,ze emerytura bedzie wyzsza niz renta,ktora o zgrozo wynosi 651,60zl :( !Dziekuje jeszcze raz!Pozdrawiam!
 
wiwan / 2013-09-04 11:08 / Tysiącznik na forum
Netto, czy brutto ? Z jakimś dodatkiem ? Jeśli brutto, to jest renta z tyt. niezdolności częściowej.
---
Minimalna emerytura w każdym bądź razie wynosi obecnie (marzec 2013- luty 2014) 831,15 zł brutto, czyli ok. 717 zł netto.

Re: Czy dostanę świadczenie przedemerytalne?

Maria-Ewa / 46.134.201.* / 2013-08-26 21:40
15lat w banku,1rok na zasiłku z UP, 1rok bez prawa do zasiłku,2lata 5 m-cy zatrudnienie w Gminie, 9 m-cy chorobowe, 1 rok rehabilitacja,8 lat na rencie, 6 m-cy na zasiłku dla bezrobotnych, 2 lata własna działalnośc gospodarcza,18 miesięcy na zasiłku opiekuńczym, umowa o pracę od czterech miesięcy, a obecnie zasiłek chorobowy. Czy będę mogła sie ubiegać o zasiłek przedemerytalny , za miesiąc kończę 56 lat????

Re: Jak dostać świadczenie przedemerytalne?

ania9pm / 83.23.70.* / 2013-08-11 02:46
Witam, proszę o pomoc w konkretnej sytuacji. Zakład pracy zwolnił moją mamę z powodu likwidacji stanowiska pracy - z końcem października 2013r. Warunki co do wieku i stażu pracy mama spełnia, aby móc otrzymać świadczenie przedemerytalne. Obecna ustawa dot. tych świadczeń obowiązuje do końca lutego 2014. Doszły mnie słuchy, że nowa ustawa zredukuje możliwości przejścia na świadczenie przedemerytalne i taka przyczyna jak likwidacja stanowiska pracy zostanie wykreślona. Czy ktoś słyszał podobnie? Martwi nas ten fakt, gdyż 6 m-cy pobierania zasiłku dla bezrobotnych minie w kwietniu 2014r - czy wtedy mamie wciąż będzie przysługiwało świadczenie przedemerytalne?... Proszę o pomoc.
 
wiwan / 2013-08-14 11:46 / Tysiącznik na forum
Obecna Ustawa o świadczeniach przedemerytalnych obowiązuje BEZTERMINOWO, nie ma w niej zapisu o końcu obowiązywania, ani w roku 2014, ani żadnym innym.

Owszem- w BIP Ministerstwa Pracy jest zamieszczony PROJEKT nowelizacji(Ustawa o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (projekt z dnia 31 lipca 2013 r.)
Pliki do pobrania), w zakresie świadczenia przedemerytalnego przewiduje on JEDYNIE kosmetyczną zamianę okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych z 6 miesięcy na 180 dni, po jakim można składać do ZUS wniosek o świadczenie przedemerytalne.

Więc obawy wg. obecnego stanu rzeczy- bezprzedmiotowe.
 
ania9pm / 195.210.25.* / 2013-08-16 18:14
Bardzo, bardzo dziękuję za odpowiedź

Re: Jak dostać świadczenie przedemerytalne?

anonikm / 178.43.250.* / 2013-07-08 12:36
jestem na świadczeniach przedemerytalnych, czy od razu po otrzymaniu decyzji o przyznaniu świadczeń mogę iść do pracy czy muszę czekać np miesiąc, dwa??
 
wiwan / 2013-07-08 13:07 / Tysiącznik na forum
Nie ma żadnego okresu karencji od daty decyzji o jego przyznaniu do podjęcia zarobkowania. Jest obowiązek poinformowania o podjęciu zarobkowania i przewidywanych przychodach, zaprzestaniu zarobkowania, zmianie przychodów oraz corocznego szczegółowego rozliczenia z ZUS świadczenia i pozostałych przychodów.
w związku z zarobkowaniem ś. przedemerytalne w zakresie wypłaty ulega zmniejszeniu lub zawieszeniu w związku z dorabianiem na zasadach takich jak w przypadku wcześniejszych emerytów i rencistów. Tj. z progami 70% i 130% przeciętnego wynagrodzenia- z art. 104 ustawy emerytalnej.

Re: Jak dostać świadczenie przedemerytalne?

justyn (61lat/36lat) / 87.205.241.* / 2013-06-25 17:59
Witam,
pracodawca zwolnił mnie po 46 miesiącach pracy (likwidacja stanowiska). U następnego przepracowałem (również um.o pracę) 1/2 roku, w tym 2 mce+3mce urlop bezpłatny + 1mc, i sytuacja znowu powtarza się - likwidacja stanowiska.
Czy mogę ubiegać się o zas. dla bezrobotnych i w konsekwencji o swiadczenie przedemerytalne (skończyłem 61 lat/36 lat pracy) ?
Z góry dziękuję za pomoc.
 
wiwan / 2013-06-26 10:27 / Tysiącznik na forum
Jeśli uzyskiwał Pan wynagrodzenie przynajmniej minimalne to, spełnia Pan warunek uzyskania zasiłku dla bezrobotnych- chodzi o ogólny warunek z art. 71, ust. Ustawy o promocji zatrudnienia, czyli posiadanie w ciągu ostatnich 18 miesięcy min. 365 dni (bez wymogu ciągłości) ubezpieczenia od przynajmniej płacy minimalnej. Czyli wystarczą te 3 miesiące z obecnego zatrudnienia i 9 ostatnich z poprzedniego. U. bezpłatny nie stanowi wtedy przeszkody.

Natomiast niestety nie uzyska Pan świadczenia przedemerytalnego po 6 miesiącach zasiłku dla bezrobotnych.

Ustawa o świadczeniach przedemerytalnych oprócz warunków wiekowych i stażu ubezpieczeniowego ( które Pan spełnia ) wymaga min. 6 miesięcy zatrudnienia u pracodawcy, który zwalnia.

I jak to w Polsce- zgodnie z przepisami prawa pracy- w czasie u. bezpłatnego zatrudnienie formalnie trwa, nie jest świadczona praca, nie ma wynagrodzenia.

Ale ZUS w swoich interpretacjach i praktyce u. bezpłatnego za zatrudnienie nie uważa, bo nie nie ma w jego czasie ani u. społecznego ani świadczenia ZUS ( zasiłku ). Więc w tym świetle nie był Pan zatrudniony min. 6 miesięcy u ostatniego pracodawcy.

Czyli musiałby się Pan z Zakładem sądzić, tj. odwołać od odmownej decyzji w sprawie św. przedemerytalnego.

Re: Jak dostać świadczenie przedemerytalne?

DAJA / 85.198.209.* / 2013-04-25 21:22
Mam 53 lata pracuje na 1/4 etatu z powodu malego obrotu szef mysli o moim zwolnieniu jako likwidacja stanowiska pytam czy dostane zasiłek dla bezrobotnych i czy moge starac sie o swiadczenie przedemerytalne
 
mama603 / 217.212.230.* / 2013-05-10 20:32
czy dobrze zrozumiałam , że do stażu do uzyskania świadczenia przedemerytalnego wlicza się przebywanie na urlopie wychowawczym ?
 
wiwan / 2013-05-10 23:18 / Tysiącznik na forum
Akurat w mojej odpowiedzi chodziło o to, że okres urlopu wychowawczego zalicza się do 365 dni ubezpieczenia w ciągu 18 miesięcy przed rejestracją w PUP, które dają prawo do zasiłku dla bezrobotnych. Bez prawa do zasiłku nie ma potem świadczenia przedemerytalnego.

Natomiast u. wychowawczy wlicza się do stażu ubezpieczeniowego na potrzeby świadczeń ZUS- rent, emerytur, świadczenia przedemerytalnego. Co ważne:
- u. wychowawczy przebyty po 31.12.1998 r. jest okresem składkowym
- u. wychowawczy przebyty przed 1.01.1999 r. jest okresem nieskładkowym i może być uwzględniony w maksymalnym wymiarze 6 lat bez względu na liczbę dzieci/urlopów w życiu ubezpieczonej.
 
mama603 / 80.239.243.* / 2013-05-12 01:06
dzięki ! Czyli w moim przypadku się wlicza ,ponieważ byłam na urlopach wychowawczych w latach 88/89 i 91/92 , łącznie 23 miesiące. Czy dobrze rozumiem ?
 
wiwan / 2013-05-13 11:19 / Tysiącznik na forum
Czyli w Pani przypadku owe 23 miesiące wliczają się do lat nieskładkowych, co wlicza się do stażu wymaganego do uzyskania św. przedemerytalnego- w zależności od opcji ( wiek/okoliczności utraty tytułu do ubezpieczeń )do wymaganych 20 albo 30 albo 34 albo 35.

NIE wliczają się one do okresu od którego zależeć będzie prawo do zasiłku dla bezrobotnych.
WLICZAJĄ się one do okresu, od którego zależy wysokość ( 80% albo 100% albo 120 % ) zasiłku dla bezrobotnych.
 
mama603 / 217.212.231.* / 2013-05-14 20:00
Śliczne dzięki
 
wiwan / 2013-04-26 09:32 / Tysiącznik na forum
Prawo do zasiłku dla bezrobotnych w takiej sytuacji nie zależy od wymiaru etatu, ale od wysokości wynagrodzenia. Ogólny warunek jest taki ( art. 71 USTAWY
z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ) aby przez min. 365 dni w ciągu 18 miesięcy przed rejestracją być w ubezpieczeniu społecznym od podstawy (wynagrodzenia brutto) nie mniejszej niż płaca minimalna. Wlicza się też inne okresy specyficzne (np. u. wychowawczy).

Jeśli więc mimo niskiego wymiaru etatu ma Pani wynagrodzenie min. 1600 zł brutto ( w 2012 r. 1500 ), albo miała takie wcześniej, albo jednocześnie miała Pani np. zlecenie powodujące, że łączna suma wynagrodzeń z etatu i zlecenia stanowiła owe minimum- i uzbiera się tego 365 dni/18 miesięcy- prawo do z. dla bezrobotnych będzie.

By w dalszej konsekwencji uzyskać ś. przedemerytalne musiałaby Pani w dniu rozwiązania stosunku pracy ( czyli na koniec okresu wypowiedzenia ) uzyskać staż ubezpieczeniowy 35 lat ( lata składkowe + nieskładkowe ).

Spełniłaby Pani wtedy warunek z art. 2, ust.1, pkt. 5 Ustawy o św. przedemerytalnych.

Na inną opcję jest Pani za młoda (inna opcja to 55 lat).

Dodatkowym warunkiem ogólnym jest to, by u tego pracodawcy być zatrudnioną min. 6 miesięcy, a potem pobierać zasiłek dla bezrobotnych min. 6 miesięcy tj. nie utracić prawa do niego.

Re: Jak dostać świadczenie przedemerytalne?

Dana1956 / 87.207.77.* / 2013-03-21 18:04
Moja mama będąc osobą fizyczną zatrudniała mnie jako opiekunkę domową, odprowadzała za mnie wszystkie składki do ZUS i US.Zwolniła mnie z powodów finansowych,ekonomicznych (jej sytuacja uległa pogorszeniu).Miałam wtedy 56 lat i 22 lata pracy. Starając się o świadczenie przedemerytalne ZUS odmówił,twierdząc, że nie spełniam art.2 ust.1 pkt.1 powołując się na ustawe z dn. 13.07.2006 art.2 ust.2.
Czy jest to prawda, a może istnieją inne przepisy regulujące taką interpretacje.
 
wiwan / 2013-03-22 09:20 / Tysiącznik na forum
Prawda.
Ten pierwszy przepis daje możliwość uzyskania św. przedemerytalnego kobiecie w Pani wieku z "z powodu likwidacji
pracodawcy lub niewypłacalności pracodawcy, w rozumieniu
przepisów o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności
pracodawcy".
Te ww przepisy to właśnie USTAWA
z dnia 13 lipca 2006 r.
o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy,

która definiuje owego pracodawcę w art.2.

Jako przedsiębiorcę - czyli osobę prowadzącą DG- ust.1 oraz wyklucza "osoby fizycznych prowadzących gospodarstwo domowe zatrudniające osoby wykonujące pracę zarobkową w tym gospodarstwie"- ust. 2.

Decyzja więc jest prawidłowa, Pani matka nie spełnia ww definicji pracodawcy.

Inny przepis dałby Pani tę możliwość- tj. uzyskania św. przedemerytalnego, gdyby w w chwili rozwiązania stosunku pracy z mamą miała Pani staż ubezpieczeniowy min. 30 lat.

Chodzi o kolejny punkt (2) ww art. 2, ust. 1 Ustawy o świadczeniach przedemerytalnych, który odsyła do definicji pracodawcy w rozumieniu innej ustawy- Ustawy o promocji zatrudnienia. Tę drugą definicję Pani matka spełniała, ale Pani miała za mało okresów składkowych i nieskładkowych.

W artykule przewodnim do wątku to dość mało czytelne, proszę spojrzeć tu (pkt.2 warunków dodatkowych):

http://www.money.pl/emerytury/swiadczenia_przedemerytalne/
 
magda1988888 / 178.182.56.* / 2013-04-10 12:53
Kobieta 54lata 35 lat pracy. Przez 8 miesięcy pobierała zasiłek dla bezrobotnych, później sama znalazła pracę (dostawała zasiłek aktywizacyjny) pracowała 6 miesięcy i została zwolniona - likwidacja stanowiska pracy. Ponownie zarejestrowała się w urzędzie pracy przez 4 miesiące pobierała zasiłek (bo tylko tyle jej przysługiwał) przez kolejne 2 zarejestrowana w urzędzie bez prawa do zasiłku.Czy należy jej się świadczenie przedemerytalne?
 
wiwan / 2013-04-10 16:18 / Tysiącznik na forum
Wprost z ustawy nie wynika warunek, by owe 6 miesięcy zasiłku było ciągłe.

Proszę jeszcze o doprecyzowanie;
- w jakich okolicznościach zakończyło się to poprzednie zatrudnienie (też likwidacja ?)
- jak wyglądał wiek i staż bohaterki przy tym poprzednim zakończeniu zatrudnienia.
- jak ww warunki stażowo-wiekowe wyglądały przy zakończeniu ostatniego zatrudnienia- bo zawarte w pytaniu dane 54 i 35 nie wiem, czy odnoszą się do stanu obecnego, stanu sprzed 6 miesięcy czy stanu sprzed owego 8miomiesięcznego zasiłku.
 
magda1988888 / 188.146.139.* / 2013-04-12 07:50
Poprzednie zatrudnienie po którym był ten 8 miesięczny zasiłek wygasło w wyniku zakończenia umowy na czas określony. Wtedy w 2011 roku mama miała 52 lata i 35 lat stażu - było to po zakończeniu umowy na czas określony i przed pobieraniem zasiłku dla bezrobotnych. Obecnie ma 54 lata i ok. 37 lat stażu.
 
wiwan / 2013-04-12 10:51 / Tysiącznik na forum
A więc
- na pewno został spełniony przed tą drugą rejestracją w PUP warunek trybu ustania zatrudnienia i stażowy- z art. 2, ust. 1, pkt. 5 Ustawy*. Oczywiście było tego zatrudnienia min. PEŁNE 6 miesięcy jak Pani napisała. Tu się nie zaokrągla.

Gorzej z tym warunkiem 6 miesięcy zasiłku.
Skonsultowałem- infolinia UP ogólnopolska (tzw. zielona linia) twierdzi, że wymagane do świadczenia zaświadczenie o 6 miesiącach pobierania zasiłku PUP wyda, mimo braku ciągłości. Jak pisałem- z ustawy raczej wymóg ciągłości nie wynika. Co więcej sam PUP, a raczej ustawa o promocji zatrudnienia tę łączność uznaje, bo na tej podstawie przecież drugi zasiłek skrócono.

Z kolei z art. 2, ust. 5, pkt. 2 Ustawy* wynika zaliczanie pracy zarobkowej. Dziwny zapis, bo w praktyce oznaczałby prawo do świadczenia już po 1 dniu zasiłku....
Tego nie potrafiono już wytłumaczyć.

Ale świadczenie przyznaje ZUS ....
Nie mam więc 100% odpowiedzi. Proponuję po prostu składać jak najszybciej wniosek ( bo w międzyczasie PUP może znaleźć jakąś pracę, odmowa pozbawi statusu bezrobotnej, a więc przekreśli starania o świadczenie ).

A od ewentualnej decyzji odmownej się odwoływać.

* tu ustawa, art. 2 ust. 3 do 5 są kluczowe i niestety nie do końca jasne:


http://prawo.money.pl/akty-prawne/dziennik-ustaw/obwieszczenie;marszalka;sejmu;rzeczypospolitej;polskiej,dziennik,ustaw,2013,000,170.html

powodzenia.

Re: Jak dostać świadczenie przedemerytalne?

piotr wozniak / 128.127.80.* / 2013-02-22 14:12
10 lat temu rozwiazano skry w zwiazku ztym zostalem zwolniony czy moge obecnie ubiegac sie o zasilek przedemerytalny mam 60 lat 37 lat pracy w tym 17 w ewarunkach szkodliwych
 
Grażyna 148 / 46.113.175.* / 2014-05-18 11:21
Ukończyłam 50 lat mam 29 lat składkowych i 3 lata nieskładkowe w sumie 32 lata pracy czy będąc zwolniona z przyczyn ekonomicznych zakładu pracy należą mi się świadczenia przedemerytalne proszę o odpowiedż
 
wiwan / 2014-05-19 11:06 / Tysiącznik na forum
Obecnie - NIE, jest Pani zbyt młoda lub ma za mały staż ubezpieczeniowy. W zależności od opcji okoliczności utraty pracy chodzi o odpowiednio min. 55 lub min. 35 lat.
 
wiwan / 2013-02-22 21:58 / Tysiącznik na forum
Kiedy nastąpiło rozwiązanie umowy o pracę ? 10 lat temu ? Jeśli tak, to nie ma szans na świadczenie, bo nie ma szans na zasiłek dla bezrobotnych.

Natomiast 17 lat pracy w warunkach szczególnych może być podstawą wcześniejszej emerytury, jeśli ogólny staż ubezpieczeniowy na dzień 1 stycznia 1999 r. wynosił 25 lat, a pracy w warunkach szczególnych 15 lat. Dla niektórych grup- 10 lat.

Przy niespełnieniu owych warunków być może spełni pan warunki e. pomostowej- zależy to od tego, co to za konkretnie warunki/rodzaj pracy oraz czy miała ona miejsce również po 2008 r.
 
Arek09 / 2013-02-22 14:35
Ja już od dłuższego czasu się staram i nadal nie chcą mi przyznać... nie wiem totalnie na jakich zasadch są przyznawane świadczenia rpzedemrytalne...
 
wiwan / 2013-02-22 22:06 / Tysiącznik na forum
Oczywiście wymyślony wpis. Najkrócej warunkiem jest utrata źródła dochodu w odpowiednim wieku/z odpowiednim stażem w określonej okoliczności, a następnie pobieranie przez min. 6 miesięcy zasiłku dla bezrobotnych.
Więc już w chwili ww utraty większość warunków jest spełniona, albo nie, a w momencie rejestracji w PUP ostatecznie wiadomo, czy jest prawo do zasiłku dla bezrobotnych.

"staranie się" więc ogranicza się złożenia wniosku po 6 miesiącach zasiłku, a w czasie owych 6 miesięcy jedyne co może się zmienić- to utrata zasiłku na skutek nieskorzystania z oferty pracy albo zlekceważenia terminu wizyty w PUP albo uzyskiwania dochodów/podjęcia zatrudnienia.

Ustawa regulująca kwestię świadczenia i dwa artykuły z Money na ten temat już w tym wątku linkowano około 7 razy.

Re: Jak dostać świadczenie przedemerytalne?

evilgal / 77.253.58.* / 2012-06-28 10:16
Moja mama ma 53 lata, aby uzyskać świadczenie przedemerytale brakuje jej 1 rok i 3 miesiące stażu pracy. Ja mam dziecko w wieku 10 m-cy. Chciałbym zatrudnić mamę jako niania i podpisać z nią umowę, do ukończenia przez dziecko 3 lat. Czy ta umowa uaktywniająca będzie liczyła jej się do stażu pracy i czy po tym okresie dostanie świadczenie przedemerytalne?
 
wiwan / 2012-07-02 11:36 / Tysiącznik na forum
Praca na umowie uaktywniającej liczy się do emerytury- jest okresem składkowym i są odprowadzane za nią składki.

Ale nie ma to znaczenia dla świadczenia emerytalnego, gdyż
- warunek wieku nie jest jedynym dla prawa do świadczenia
- podstawowym warunkiem jest pobieranie przed świadczeniem zasiłku dla bezrobotnych przez 6 miesięcy i utrata pracy w określonych okolicznościach

Umowa uaktywniająca NIE stanowi okresu wliczanego do okresu uprawniającego do zasiłku na podstawie art. 71 Ustawy o promocji zatrudnienia.

W opisanej sytuacji mama nie uzyska świadczenia przedemerytalnego.

Re: Jak dostać świadczenie przedemerytalne?

heniek2 / 2012-05-26 18:15
Mam 55 lat i zwolniono mnie z pracy za granicą, z pełnego etatu, w wyniku redukcji stanowisk. Jestem na zasiłku dla bezrobotnych, mam 35 lat stażu ale nie wiem czy dostanę zasiłek przedemerytalny. Dowiedziałam się, że przyczyna zwolnienia z pracy chociaż tak samo brzmiąca jak w Polskim prawie nie jest wiążąca dla ZUS.
 
heniek2 / 2012-05-28 15:42
Jestem kobietą, piszę z konta męża a pracowałam w Czechach.
 
heniek2 / 2012-05-28 16:08
"Wiwan" dziękuję za odzew a dla sprostowania powiem że 55 lat będę miała za klika miesięcy a stażu jeśli "doliczą" mi lata nieskładkowe też coś koło tego będzie. Z prawem do tej pory miałam nie wiele do czynienia toteż i język "prawniczy" jest mi obcy. Jeśli możesz podeślij mi linki www gdzie mogłabym chociaż trochę poczytać o zasiłkach przedemerytalnych.
 
wiwan / 2012-05-28 19:28 / Tysiącznik na forum
No to sprawa wygląda inaczej- po 6 miesiącach pobierania zasiłku dla bezrobotnych- spełni pani warunek świadczenia przedemerytalnego_ dla osoby, która:

"do dnia rozwiązania stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia, w którym była zatrudniona przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, posiada okres uprawniający do emerytury wynoszący co najmniej 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn".

Więcej o świadczeniu ( zasiłku przedemerytalnego już od 2003 r. się nie przyznaje ) w artykule przewodnim do tego wątku:

http://www.money.pl/emerytury/poradniki/artykul/jak;dostac;swiadczenie;przedemerytalne,91,0,567643.html

oraz:

http://www.money.pl/emerytury/poradniki/artykul/dla;kogo;swiadczenie;przedemerytalne,2,0,237058.html
 
wiwan / 2012-05-28 12:00 / Tysiącznik na forum
By w ogóle w tym wieku uzyskać prawo do świadczenia musiałby mieć Pan 39 lub 40 lat stażu ubezpieczeniowego- art.2 ust. 5 i 6

USTAWY
z dnia 30 kwietnia 2004 r.
o świadczeniach przedemerytalnych.

Więc kwestia "zagraniczności" zwolnienia z pracy nie ma tu znaczenia.

Inna rzecz, że gdyby ten staż Pan miał- "zagraniczność" nie była by przeszkodą, co wynika np. z art. 1 ust.3 pkt 1 Ustawy o promocji zatrudnienia.

Z kolei, przy innych warunkach świadczenia- związanych z USTAWĄ
z dnia 13 lipca 2006 r.
o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy

ograniczenia dotyczą tylko części pracodawców zagranicznych- co wynika z art.2 do 9 ww ustawy.

Re: Jak dostać świadczenie przedemerytalne?

zdeterminowana / 87.205.219.* / 2012-03-25 14:35
W 08.2011r. po 14 latach pobierania renty odebrano mi do niej prawo, zarejstrowałam się w UP i otrzymałam roczny zasiłek dla bezrobotnych ale... 55 lat miałam dopiero w 11.2011 r. czyli 2 miesiące zabrakło mi do spełnienia jednego z warunków by otrzymać świadczenie przedemerytalne (staż pracy 23 lata, wiek 54 lata i 10 miesięcy, 14 lat pobierania renty )///na pracę nie mam szans pomimo, że jej intensywnie poszukuję: mam HBS czyli o książeczce zdrowia mogę zapomnieć, a z nią może bym znalazła pracę w gastronomii,sklepie lub jako opiekunka// mam jaskrę i zwyrodnienie kręgosłupa szyjnego/lędżwiowego czyli praca przy komputerze odpada//nawet nie mogę sprzątać bo mam chore stawy === co dalej jak skończy mi się zasiłek/z czego mam żyć===czy mogę przynajmniej liczyć na ZASTRZYK ŚMIERCI. Jestem załamana i nie wiem co dalej robić.
 
wiwan / 2012-03-26 13:33 / Tysiącznik na forum
Sytuacja rzeczywiście patowa i pechowa z powodu tych 2 miesięcy.

Po zasiłku pozostanie Pani jedynie możliwość zasiłków z pomocy społecznej...

Ale- czy nie rozważała Pani możliwości zostania 'nianią' w tym najnowszym modelu- tj. na podstawie umowy uaktywniającej, która może być zawarta nawet z własną córką i dotyczyć opieki nad własnym wnukiem...
Nie może to być fikcja, wymagane jest realne wynagrodzenie dla Pani, ale daje również ubezpieczenia społeczne i zdrowotne finansowane z ZUS, więc do wieku emerytalnego poza środkami na życie uzyskałaby Pani więcej składek emerytalnych.

Ze względu na kręgospłup nie powinien to być pewnie żywotny trzylatek, ale dziecko mniejsze, jeszcze w wózku itp.

Proszę to rozważyć, popytać u znajomych, w rodzinie, sąsiadów. Warunek - dziecko w wieku od 20 tygodnia życia do trzech lat. Opieka taka może być sprawowana do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym - do 4 lat.
 
mel798 / 150.254.191.* / 2013-02-12 09:51
Świetna rada - zwyrodnienie kręgosłupa i opieka nad dzieckiem.. KPINA!

Re: Jak dostać świadczenie przedemerytalne?

lulaneczka / 2012-01-16 12:59
A ja mam pewien problem...
Moja mama nie pracuje do 5 lat. Dziś ma 55 lat i 34 lata pracy. Chcę ją zatrudnić jako pomoc domową w gospodarstwie domowym i odprowadzać za nią składki przez rok czasu. Po czym zechcę ją zwolnić z przyczyn dotyczących mnie, bo będę likwidować to stanowisko pracy. Po tym mama zarejestruje się w Urzędzie Pracy, otrzyma zasiłek... No i właśnie, czy pracując w gospodarstwie domowym, do tego u własnego dziecka będzie jej przysługiwać świadczenie przedemerytalne?
 
wiwan / 2012-01-16 13:29 / Tysiącznik na forum
Formalnie nie ma przeszkód- bo sytuacja taka spełniłaby warunki z art. 2, ust.1 , pkt 2) lub pkt. 5) Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r.
o świadczeniach przedemerytalnych, bo Pani jako pracodawca spełni warunki z ustawy o promocji zatrudnienia z jej. art. 2, ust.1 ,pkt. 29).

Ale wręcz na 98% po wniosku mamy dojdzie do kontroli u Pani przez PUP/ZUS, czy aby:
- stosunek pracy mamy nie był pozorny
- likwidacja jej miejsca pracy nie była pozorna.
Tzn., czy rzeczywiście mama pracowała, czy miała wypłacane wynagrodzenie określone w umowie itd.

Re: Jak dostać świadczenie przedemerytalne?

ela56 / 109.197.61.* / 2011-12-20 23:49
Nie pobieranie zasiłku dla bezrobotnego ,nie mam prawa do ubieganie się świadczeń przedemerytalnych mając 37lat pracy wiek skończone56lat.Nie świadomość prawa niszczy człowieka.Ludzie nie pracujące na pełen etat tracą bardzo wiele zyska tylko pracodawca,to jest krzywdzące dla pracowników.
 
wiwan / 2011-12-21 11:44 / Tysiącznik na forum
Rozumiem rozgoryczenie, ale spójrzmy na to tak, że lepiej mieć cześć etatu niż w ogóle.

Pracodawca nic konkretnego nie zyskuje na zatrudnianiu pracownika na część etatu. Poza sytuacją, gdy pracowników ma kilku, czy jednego i po prostu praca odpowiadająca tej brakującej części etatu jest mu zbędna, bo np. sklep w którym zatrudnia działa tylko kilka godzin dziennie- bo taka jego specyfika.
Zatrudnianie wtedy na pełny etat byłoby po prostu charytatywne.
Uprawnienia zasiłkowe zdefiniowane są kwotowo, nie wymiarem etatu- co oczywiście przy płacy minimalnej jest tożsame. Kolejny raz okazuje się, że radosne podnoszenie płacy minimalnej ma przynajmniej dwie strony.

Na koniec. Nawet gdyby Pani miała pełną płacę minimalną to i tak do otrzymania świadczenia przedemerytalnego warunkiem niezbędnym jest UTRATA tej pracy z powodu:
- likwidacji lub niewypłacalności pracodawcy
- przyczyn leżących wyłącznie po stronie pracodawcy.

Re: Jak dostać świadczenie przedemerytalne?

ela 56 / 109.197.61.* / 2011-12-20 23:27
Mam56lat 37l pracy pracując ostatnie lata na 0.6etatuo1150minimalnego wynagrodzenia nie przysługuje mi zasiłek dla bezrobotnych.Na pełny etat minimalna jest 1386zł takie wymogi są żeby uzyskać zasiłek.Chore prawo krzywdzące ludzi pracy.

Re: Jak dostać świadczenie przedemerytalne?

--------------zdesperowana------------------ / 109.243.0.* / 2011-10-25 15:06
Oboje z mezem mamy 50 +. Ja i moj mąż stracilismy prace. przez rok otrzywaliśmy zasiłek dla bezrobotnych. Mamy na utrzymaniu dziecko uczące sie do lat 15stu.Obecnie szukamy pracy. Pytanie jak żyć panie premierze. Czy ktoś z rządu zdaje sobie sprawe jak żyjąpolacy?Czy może jakiś prawnik da jakąś porade co zrobić. Kto mam może pomóc.Dziecko w tym wieku potrafi dużo zjeść. Jak żyć???????Czy ktoś z forumowiczów miał taki przypadek????
 
wiwan / 2011-10-25 15:25 / Tysiącznik na forum
Przepraszam, że się wtrącę choć nie jestem ani prawnikiem, ani Premierem.

Rozumiem, że żadne z Państwa nie spełniło warunków przyznania świadczenia przedemerytalnego.

Zatem w kwestiach ZUSowo- ubezpieczeniowych możecie teraz już Państwo liczyć tylko na swoje emerytury lub wcześniej na rentę z tyt. niezdolności do pracy, czego absolutnie nie życzę.
Natomiast w opisanej sytuacji zdecydowanie kwalifikujecie się na pomoc z Ustawy o świadczeniach rodzinnych, a więc na
- zasiłek rodzinny
- dodatek z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego ( wyprawka ).

Kryterium dochodowe to 504 zł/os/mc.
Procedury i informacje : MOPS lub GOPS

Tu nieco o tym:

http://www.money.pl/archiwum/wydarzenia/zasilki;rodzinne.html

Re: Jak dostać świadczenie przedemerytalne?

zalamana / 77.91.10.* / 2011-09-12 21:03
wszyscy sie rozpisujemy i co z tego, oni i tak sobie nic z tego nie robia, czy ktos z rzadu to czyta, kto to wymyslil taka jalmuzne na swiadczenia jak tylko to dostalam to az sie poplakalam, jak zyc, pracowalam 38 lat i za to 800 teraz i to brutto, Panie Premierze czy pan wie cos o tym, kto sie w koncu za to wezmie, ale w zeszlych latach bylo o wiele wiecej, dlaczego teraz tak malo, gdzie sa wiec nasze pieniadze, kto na nas oszczedza. Czy UE wie ze sa takie male swiadczenia, dla tych z UE eurodeputowanych takie wielkie pieniadze ida z naszych kieszeni tylko sie slyszy wybory wybory a my jaki mamy wybor czy ktos nas uslyszy i pomoze [...]

### POST EDYTOWANY Z POWODU ZŁAMANIA REGULAMINU FORUM MONEY.PL ###

Re: Jak dostać świadczenie przedemerytalne?

Lorunia / 91.94.203.* / 2010-01-02 17:35
Dlaczego urzędasy rządowi nie podadzą do publicznej wiadomości , że na przedemeryturze beneficjent dostanie 550 zł , już wiem ! to ładniej wygląda . Pozostaje po tym wstyd , że powiedzmy po 40 latach harówki musimy przeżyć za tak godną sumkę .
 
halinak / 87.205.163.* / 2010-01-08 06:37
Fałsz i zakłamanie posługiwać się określeniem "brutto", niech autorzy tekstów walą wprost jaka suma wypłacana jest do ręki
 
juwenia / 83.27.66.* / 2010-01-03 13:20
To jest wielka niesprawiedliwość że po 35 lub po 40 latach pracy osoby przechodzące na świadczenia przedemerytalne dostają takie pieniądze a inni po 20 lul po 25 latach pracy otrzymują pełne emerytury gdzie tu SPRAWIEDLIWOŚĆ!!!
Niech oddadzą nam nasze składki które były płacoe przez tyle lat pracy to nie będziemy potrzebowoć ich świadczeń
 
Gabi-Gin / 87.99.123.* / 2010-02-05 17:48
Faktycznie ! Jest to wielka niesprawiedliwośc! Właśnie jestem w trakcie załatwiania tego wspaniałego Swiadczenia. Przepracowałam 35 lat , wychowałam 3-je dzieci w tym 2-je niepełnosprawnych , podwójny etat - w pracy i domu - i teraz takie gówniane pieniądze , na co je mam przeznaczyc?Tylko czynsz za mieszkanie wynosi 670,-zł ! Ogółem 1100 zł - wynoszą opłaty różne a gdzie do tego jeszcze wyżywienie ,lekarstwa ,środki czystości, ubrania ,książki do szkoły i różne wydatki związane ze szkołą? Mam jeszcze na utrzymaniu 2-je dzieci i wychowuję je sama. Jestem z rocznika 1955 dla którego nie przysługuje wcześniejsza emerytura ,a szkoda bo powinna , przecież tyle lat przepracowałam !!!!!!!!!!!!!!!!To jest wielka niesprawiedliwośc!. Boże!Co za debile tworzyli te przepisy !Powinna obowiązywac nadal wcześniejsza emerytura a sami z rządu powinni "iśc"na świadczenie przedemerytalne za 500 zł. Już się dośc obłowili !
Zwolnili by miejsca pracy , dla emigrantów, których tak serdecznie zapraszali do powrotu do Polski. Młodzież musi wyjeżdzac za chlebem, dla 50 latków też nie ma pracy ale wiek emerytalny trzeba przedłużyc .! Nonsens! Jeszcze mało dzieci się rodzi w Polsce - no to zatrzymajcie naszą młodzież w kraju dajcie im miejsca pracy i tutaj niech się "rozmnażają" , a nie na obczyźnie ! Teraz to wy musicie to nadrobic! macie wspaniałe warunki bytowe i finansowe , więc do roboty !!!!!!!!!!
 
obywatel Polak / 79.191.223.* / 2010-08-26 09:41
Przecież nie wiadomo w ogóle czy to Polacy byli i nadal są w kolejnych rządach, nie wiadomo czy elity polityków to Polacy? Dziwne pytanie? Wcale nie. Gdyby w tych gremiach byli Polacy, zależało by im na własnych obywatelach, wypracowali by dla Rodaków stosowne szanse do aktywności zawodowej, zachęty i środki - przecież każdy pracujący w PRL-u przyczynił się do wypracowanego majątku państwa, posiadał w nim jakąś część. Na Słowacji jakoś przejęli się własnymi obywatelami, przeprowadzili uwłaszczenie obywateli, a więc dali im jakieś szanse na starcie do nowych czasów i dziś stoją wyżej od Polski.
Każdy myślący Polak wie doskonale komu dano te szanse. Tym, którzy posiadali jakiś kapitał, mogli go na bazie majątku społecznego z łatwością pomnażać, kosztem tej masy ludzi zwalnianych z zakładów pracy, z zakładów nie tyle niewydolnych co niechcianych, a jeśli chcianych to przez kogoś z pieniędzmi. Majątek państwa wielu śnił się po nocach.
Każdy wie doskonale kto i jakim sposobem skorzystał z tego majątku.
Minione 21 lat przemian przejdzie do historii, pisanej przez bezstronnych i uczciwych historyków jako bardzo niechlubne dokonania.
Nie mam tu na uwadze samych przemian - jako takich - one były konieczne. Ale w pokojowych warunkach i przy fakcie istnienia majątku społecznego - to do czegoś zobowiązywało.
Nie można byłoby mieć pretensji i żalu do reformatorów gdyby sami solidarnie z narodem ponosili wszelkie koszta tych przemian i wszelkie uciążliwości, ale tak nie było i nie jest. Nie ponosili ich w najmniejszym nawet stopniu. Mało tego; nieczuli, działają zapatrzeni na własny, całkiem niezły byt. To jest po prostu karygodne.
 
---3 / 79.185.131.* / 2010-02-05 18:58
dokładnie to wielka niesprawiedliwość po tylu latach pracy żyć jak jakiś dziad przecież płaciłyśmy składki gdzie one są niech nam je oddadzą i niepotrzebne nam będzie żadne świadczenie .
Świadczenie przedemerytalne to powinno być dla tych co mają mało lat pracy a nie po 35 latach.
 
były patriota / 81.210.63.* / 2010-01-07 13:33
Mam 57 lat, 42 lata pracy.Jak dożyję pójdę na emeryturę mając 65lat i 50 lat pracy.
Taki gliniarz ,klawisz i inni mundurowi i z budżetówki będą przez 25 lat leżeli już do góry dupą, a ja i masa ludzi podobnych będziemy na nich zap........ć.
To jest k...a sprawiedliwość w POLSCE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
Lorunia / 91.94.12.* / 2010-01-10 17:55
No cóż taki nasz los , jak w filmie Janosik 'chłop ma prawo przyjmować baty' a pan je zadawać ! i tak też dzieje się z tymi emeryturami . Jeden leży pół życia do góry d..........ą a drugi musi tyrać pół wieku , oczywiście jak ma trochę szczęścia , i dożyje ! A długość stażu nie liczy się tak jak kiedyś , bo przecież ktoś musi odprowadzać składki za tych co siedzieli na ławce popijając piwko i dodając , że robota to głupota i lubi głupich .
 
zmeczona babcia / 93.181.146.* / 2010-02-07 18:14
jeszcze dluzej mam pracowac mamw 2010 roku 40 lat pracy wiek 55 lat i nie moge odejsc na emeryture a moje kolezanki z rocznikw 52 53 juz odeszly i to po 25 30 latach skonczyc z przywilejami wszystkimi i puscic ludzi waktycznie pracujacych na ta grupe ktora wsiaz odchodzi a to po 15 a to po 20 latach a ludzie pracy skazani do stu lat moze rzad sie obudzi i zobaczy jak ta reforma dalej krzywdzi ludzi o dlugim stazu pracy
 
oma / 195.72.148.* / 2010-03-15 20:41
W itam wszystkich pokrzywdzonych przez system!!!!!
Mam 55 lat i 38 lat pracy. Jestem etatowym pracownikiem kopalni.
Jestem u kresu wytrzymałości nerwowej. Traktuja mnie jak zło konieczne , na najniższej stawce , nie opłaca się inwestować . Przepracowałam uczciwie tyle lat teraz chodzę jak żebrak , od szefa ,dyrektora, związki.. i nikt nie potrafi uczciwie odpowiedzieć dlaczego od lat jestem pomijana przy podziale stawek. Cierpię z tego powodu na bezsennośc i pogłębiają się moje inne przewlekłe choroby.Czy musi się coś stać , żeby ktoś zrozumiał jaką krzywdę robi drugiemu człowiekowi.
 
1111--- / 83.21.113.* / 2010-03-17 07:54
tośmy się doczekali po tylu latach pracy co to za kraj
 
era / 195.72.148.* / 2010-03-15 20:39
W itam wszystkich pokrzywdzonych przez system!!!!!
Mam 55 lat i 38 lat pracy. Jestem etatowym pracownikiem kopalni.
Jestem u kresu wytrzymałości nerwowej. Traktuja mnie jak zło konieczne , na najniższej stawce , nie opłaca się inwestować . Przepracowałam uczciwie tyle lat teraz chodzę jak żebrak , od szefa ,dyrektora, związki.. i nikt nie potrafi uczciwie odpowiedzieć dlaczego od lat jestem pomijana przy podziale stawek. Cierpię z tego powodu na bezsennośc i pogłębiają się moje inne przewlekłe choroby.Czy musi się coś stać , żeby ktoś zrozumiał jaką krzywdę robi drugiemu człowiekowi.
 
wat / 83.175.147.* / 2010-04-08 08:36
ludzie wladzy jesli tych ' barbarzyncow ; tak nzwac zgotowali nam pracownikom los tragiczny niszcza kraj pomiatajac narodem - nawet faszysci ikomunisci -by sie wstydzili ze mniej potrafili - jak- tomozliwe by po 40 latach pracy skazywac ludzi na smierc glodowa Hanba---
 
666- / 83.10.114.* / 2010-02-07 19:27
oni się obudzą oni mają nas gdzieś myślą tylko o sobie
 
odlewnik / 77.252.80.* / 2010-02-22 18:18
chciał bym widzieć ministra Boniego w wieku 67-lat np na odlewni albo hucie
 
Skorupka / 91.196.109.* / 2010-02-24 15:09
ja też, cho pewnie jak odejdzie z rzadu to zachoruje i pódzie na rente!
 
Wnerwiona / 83.11.192.* / 2010-03-16 19:37
Właśnie o to chodzi,że mają nas gdzieś-szkoda słów.
 
to moja nazwa / 85.222.30.* / 2010-03-17 16:21
To wszystko to skandal dla rządu
 
kolasa antek / 87.207.225.* / 2010-07-28 23:26
nie podobala sie wolnosc komunistyczna to teraz trzeba robic na szlachte
 
haluska / 188.147.34.* / 2010-07-29 20:04
Fakt ,to prawda ,ja też przepracowałam 38 lat,jeszcze pracuję,i drżę by mnie nie zwolnili,bo za te pieniądze które bym dostała to nie wiadomo co z tym zrobić nie Ci co wymyślają te kwoty za nie żyją WSTYD
 
inka50 / 83.10.4.* / 2010-07-30 18:52
Ja nie rozumiem, dlaczego jest projekt, żeby renciści mogli zarabiać bez ograniczeń, natomiast osobom w pełni sił po 50-tce zwolnionym z pracy nie z ich winy ogranicza się możliwość zarobku do ok.1480 zł. łącznie z zasiłkiem przedemerytalnym. To lepiej nie starać się o pracę lub brać zasiłek i pracować na czarno. Ale przecież rządowi zależy na składkach ZUS!? Więc niech podwyższy chociaź próg zawieszenie świadczenia do średniej krajowej, to może niektórzy 50+ przysporzą składek do ZUS.
 
blondyna 1' / 91.150.147.* / 2013-01-09 18:55
mam 58 lat przepracowalam 28 lat czy bede miala doliczony wychowawczy nie pracowalam po urodzeniu diecka w zakladzie sa zwolnienia grupowe/
 
wiwan / 2013-01-10 13:47 / Tysiącznik na forum
Okres urlopu wychowawczego jest
- okresem składkowym jeśli miał miejsce po 1998 r.- zwiększa więc wprost staż ubezpieczeniowy na potrzeby każdego świadczenia ZUS- w tym ś. przedemerytalnego.
- okresem nieskładkowym jeśli trwał przed 1999 r.- ograniczenie jest wtedy takie, że wraz z innymi okresami nieskładkowymi nie może stanowić więcej niż 1/3 okresów składkowych.