Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Wybierz spółkę:
    
Spółka: FON
Tytuł: Raport roczny R
Okres: za rok obrotowy 2009 obejmujący okres od 2009-01-01 do 2009-12-31
Data utworzenia: 2010-04-28
Załączniki

Podpisy wszystkich członków zarządu
DataNazwiskoStanowisko
2010-04-28 Piotr Żołyński Prezes Zarządu

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
DataNazwiskoStanowisko
2010-04-28 Jan Gałuszka Kancelaria Biegłego Rewidenta GALEX
Raport roczny 2009
Raport roczny R
>w tys. zł w tys. EUR
2009 2008 2009 2008
przychody ze sprzedaży produktów towarów i materiałów 739 4 245 170 1 202
zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 462 -932 -337 -264
zysk (strata) przed opodatkowaniem -1 451 -1 022 -334 -289
zysk (strata) netto -1 451 -1 022 -334 -289
przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej -218 -1 488 -50 -421
przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej 284 51 65 14
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej
>w tys. zł w tys. EUR
2009 2008 2009 2008
zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 66 -160 15 -46
aktywa razem 4 925 6 691 1 199 1 604
zobowiązania krótkoterminowe 1 185 1 500 288 360
kapitał własny 3 740 5 191 910 1 244
kapitał zakładowy 3 274 16 370 797 3 923
średnia ważona rozwodniona liczba akcji ( w szt 411 067 151 1 529 336 240 411 067 151 1 529 336 240
zysk (strata) przypadający na jedną akcję (w zł/euro -0,01 -0,01 -0,01 -0,01
wrtość księgowa na jedna akcję (w zł/euro 0,12 0,01 0,03 0,01
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
Statystyka sesji
Największe Wzrosty
Walor Kurs Zm. [%] Obrót [mln]
MARVIPOL 7,35 +14,49 0,19
PELION 49,00 +13,43 3,27
GRAAL 27,74 +10,52 2,17
Największe Spadki
Walor Kurs Zm. [%] Obrót [mln]
CFI HOLDING 5,18 -97,23 6,04
KCI 0,02 -33,33 0,00
B.A.C.D. 0,50 -23,08 0,00