Na skróty
  • Tylko w Money.pl
Money.plWalutyPoradnikiJak uniknąć kłótni o podział rodzinnego majątku?
2006-09-06 15:27

Jak uniknąć kłótni o podział rodzinnego majątku?

Jak uniknąć kłótni o podział rodzinnego majątku?

Chcesz uniknąć kłopotliwych i kosztownych bojów o podział rodzinnego majątku? Z naszego poradnika dowiesz się czym jest wspólnota majątkowa.

Jeśli przed ślubem lub w trakcie trwania małżeństwa nie zastrzeżemy sobie inaczej, to – zgodnie z prawem – ze współmałżonkiem łączy nas ustawowa wspólnota majątkowa. Niektóre czynności, takie jak np. sprzedaż lub obciążenie domu, mieszkania czy gospodarstwa rolnego możemy przeprowadzić tylko razem. Bez zgody drugiej strony działania takie są nieważne.

Stosunki majątkowe można zmienić również w trakcie trwania małżeństwa. Też trzeba odwiedzić wtedy notariusza, sporządzany dokument nie nazywa się już jednak intercyzą (intercyza to termin zarezerwowany tylko dla umowy przedślubnej) - jest to majątkowa umowa małżeńska o zniesieniu wspólności ustawowej (ale i tak wszyscy potocznie nazywają ją intercyzą).
W sytuacji, gdy interesuje nas rozdzielność majątkowa, musimy najpóźniej dzień przed ślubem odwiedzić notariusza i spisać intercyzę. Sporządzony przez niego akt notarialny nabierze mocy prawnej w dniu ślubu (jeśli do ślubu nie dojdzie, dokument będzie – oczywiście – nieważny).

Jeżeli rozdzielność ustanowiono przed zawarciem związku, wówczas każdy z małżonków zachowuje zarówno majątek nabyty przed ślubem, jak też nabyty później (mówi o tym art. 51 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).

W przypadku, gdy umowę o rozdzielności majątkowej zawieramy już w czasie trwania małżeństwa, wówczas każdy małżonek zachowuje te składniki majątku, które przypadły mu w drodze podziału majątku wspólnego, oraz przedmioty nabyte już po wprowadzeniu rozdzielności. Każdy z małżonków ma wówczas pełną swobodę dysponowania swoim majątkiem. Sam również odpowiada względem wierzycieli za zaciągnięte przez siebie zobowiązania.

Oprócz całkowitej rozdzielności mamy do wyboru również dwie inne opcje zmieniające nasze stosunki majątkowe z żoną lub mężem. Możemy na przykład ustawową wspólność majątkową rozszerzyć na majątek osobisty nabyty przed zawarciem małżeństwa lub też ograniczyć wyłączając ze wspólności pewne przedmioty (najczęściej są to mieszkania, inne nieruchomości, samochody).Co jest wspólne, a co osobiste?

Jeśli nie zdecydujemy się na rozdzielność majątkową, wówczas – tak jak wszystkich – obowiązuje nas wspólnota majątkowa.

Wspólnota majątkowa (inaczej zwana też wspólnością majątkową) obejmuje przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich – jest to majątek wspólny.

Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

DO MAJĄTKU WSPÓLNEGO ZALICZA SIĘ:
1) pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków,
2) dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków,
3) środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków.

DO MAJĄTKÓW OSOBISTYCH ZALICZA SIĘ:

1) przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej,
2) przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca postanowił inaczej,
3) prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom,
4) przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków,
5) prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie,
6) przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość,
7) wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków,
8) przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków,
9) prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy,
10) przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inacze

Bez zgody i za zgodą

Każdy z małżonków ma pełne prawo korzystać z rzeczy wchodzących w skład majątku wspólnego w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z tych rzeczy przez drugiego małżonka.

Zarządzanie majątkiem wspólnym powinno odbywać się w miarę możliwości solidarnie, a jeśli nie - małżonkowie mają obowiązek udzielać sobie wzajemnie informacji o podejmowanych przez siebie czynnościach, o stanie majątku wspólnego oraz o zobowiązaniach obciążających ten majątek.

Każdy z małżonków może również samodzielnie zarządzać majątkiem wspólnym. Drugi małżonek ma jednak prawo sprzeciwić się działaniom męża lub żony (wyjątkiem są tu czynności dotyczące bieżących spraw życia codziennego, czynności zmierzające do zaspokojenia zwykłych potrzeb rodziny lub czynności podejmowane w ramach działalności zarobkowej).

KIEDY TRZEBA UZYSKAĆ ZGODĘ WSPÓŁMAŁŻONKA:
1) przy czynnościach prawnych prowadzących do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia nieruchomości lub użytkowania wieczystego, jak również prowadzących do oddania nieruchomości do używania lub pobierania z niej pożytków,
2) przy czynnościach prawnych prowadzących do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia prawa rzeczowego, którego przedmiotem jest budynek lub lokal,
3) przy czynnościach prawnych prowadzących do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia i wydzierżawienia gospodarstwa rolnego lub przedsiębiorstwa,
4) przy darowiznach z majątku wspólnego, z wyjątkiem drobnych darowizn zwyczajowo przyjętych.

Zgoda bardzo istotna

Jeżeli którejś z wymienionych wyżej czynności dokonano bez zgody drugiego małżonka, wówczas pojawia się problem. Ważność umowy, która została zawarta w którejś z tych spraw tylko przez jednego z małżonków zależy bowiem od potwierdzenia takiej umowy przez drugiego małżonka (jeżeli takiego potwierdzenia nie będzie, umowa jest nieważna).
Małżonek, który zawarł umowę samodzielnie może prosić małżonka, którego zgoda jest wymagana o potwierdzenie umowy, wyznaczając na to odpowiedni termin.

Natomiast w sytuacji, gdy jeden z małżonków zaciąga zobowiązanie tylko i wyłącznie ze swojego majątku osobistego, wierzyciel we własnym interesie powinien być również zainteresowany uzyskaniem zgody drugiego współmałżonka.

Jest to niezwykle istotne, ponieważ jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie za zgodą drugiego małżonka, to wierzyciel może żądać zaspokojenia swoich roszczeń także z majątku wspólnego małżonków.
Natomiast jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie bez zgody drugiego małżonka, wówczas wierzyciel może żądać zaspokojenia swoich roszczeń jedynie z majątku osobistego dłużnika, a więc np. z wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych z innej działalności zarobkowej, jak również z korzyści uzyskanych z jego praw (np. autorskich lub praw własności przemysłowej), a jeżeli zobowiązanie wynika z prowadzenia przedsiębiorstwa - także z przedmiotów majątkowych wchodzących w skład tego przedsiębiorstwa.

Pochwal się na swojej stronie,
że czytasz Money.pl
Czytam Money.pl

Re: Jak uniknąć kłótni o podział rodzinnego majątku?

Dziubo / 83.8.89.* / 2015-03-23 09:19
Pytanie;
mój ojciec chce sam sprzedać dom rodzinny z działką. Moja Matka nie żyje. Czy sam może doprowadzić do sprzedaży tej nieruchomości? Czy potrzebne mu będą zgody nas dzieci(3 synów i każdy jest już pełnoletni)
Proszę o poradę.
szklarek / 2015-03-23 12:43 / Tysiącznik na forum
Nie może, bo najpierw potrzebne jest postępowanie spadkowe po zmarłej. Jeśli nie był jej testamentu, wydziedziczenia to dzieci będą współwłaścicielami z udziałem 1/8- jeśli też w trakcie działu spadku nie przekażą swoich udziałów. Sprzedaż domu wymaga zgody wszystkich współwłaścicieli.
Bez takiej zgody najpierw potrzebne było sądowe zniesienie tej współwłasności.

Re: Jak uniknąć kłótni o podział rodzinnego majątku?

iryssz / 89.67.41.* / 2014-08-16 17:08
Mój mąż jest alkoholikiem,znika czasem na parę tygodni,oczywiście dopóki nie przepije renty.teraz z bratem sprzedają mieszkanie po matce.Boję się ,że przepije swoją cześć,a chciałabym uzyskać pomoc w jaki sposob uzyskać swoją cześc,mamy córkę i jesteśmy po ślubie 34lata.nie mamy rozdzielczości majątkowej.Proszę poradę.
szklarek / 2014-08-18 12:25 / Tysiącznik na forum
Zwracam uwagę, że spadek w postaci udziału w mieszkaniu po matce stanowi jego majątek odrębny, i takowym będzie dochód z jego sprzedaży. Nie ma więc Pani w tym kontekście 'swojej' części.

Re: Razem w bogactwie i biedzie - o wspólnocie majątkowej

waldii12 / 95.49.47.* / 2012-10-15 12:45
pomocy !!
mamy wspólny kredyt na dom , obecnie od 8 m-cy nie mieszkamy wspólnie z powodu oskarżenia mnie z art 207 k.k , na dzień dzisiejszy żony nie stać na mieszkanie w naszym wspólnym domu , bo ja z niego musiałem "uciekać " za bezpodstawne oskarżenia i obawy o samego siebie , nbałem się , że coś sobie zrobi a wszystko przypisze mi ! obecnie wyczyściła wszystkie wartościowe rzeczy z domu bez mojej wiedzy a mi pozostawiła kilka starych mebli , użytkuje samochóe zarejestrowany na mnie . Jak mogę odzyskać to wszystko , skoro jest to wspólnota majątkowa ? czy mogę zgłosić kradzież ? jak mam odzyskać swoje auto ?
pomóżcie prosze ! nie było jeszcze sprawy rozwodowej

Re: Razem w bogactwie i biedzie - o wspólnocie majątkowej

KOPIKO 1111 / 95.50.225.* / 2012-07-30 07:49
Pieniądze na koncie OFE TRAKTUJCIE TAK JAKBY ICH NIGDY NIE BYŁO BO ZUS I TAK TO PUSTY DZBANEK

Re: Razem w bogactwie i biedzie - o wspólnocie majątkowej

onaaa / 92.30.247.* / 2012-03-08 13:33
Witam. Pytanie dotyczy funduszow OFE ja rozumiem nalezy to niby do podzialu majatku, ale co jesli ja na tym funduszu przed slubem zgromadzilam juz sume rzedu 20tys zl? czy ta sume tez ma byc dzielona? Bo wedlug mnie to nalezy do majatku osobistego zdobytego przed slubem:/

Re: Razem w bogactwie i biedzie - o wspólnocie majątkowej

chojn / 178.235.167.* / 2011-12-15 19:40
prosze o pomoc. Córka jest po rozwodzie który dostała w lipcu.w 2010 kupili mieszkanie w raz ze swoim byłym mężem w kwietniu 2011 mąż wyrzucił ja z domu z rocznym dzieckiem ale w trakcie małżeństwa pozaciagał w rożnych bankach kredyty które przeznaczył tylko on wie na co bo corka nawet nie wiedziala o tych kredytach dowiedziała sie dopiero po jakims czasie. sama spłaca kredyt mieszkaniowy oraz koszyta z nim zwiazane ziec rzucił prace aby nie płacić alimentów a teraz oddał sprawe do sądu o rozdzielnosc majatkowa jak to powiedział zeby spłaciła połowe jego dlugów zaciagnietych w bankach. Czy jest to możliwe aby ona sama spłacała kredyt miaszkamiowy i do tego jeszcze jego gługi zaciagniete w trakcie małżeństwa. prosze o pomoc i przepraszam ale nie umiem za bardzo posługiwac sie komputerem i za błedy. prosze odpisac na maila bede czkac na odpowiedz

Re: Razem w bogactwie i biedzie - o wspólnocie majątkowej

oszukany71 / 86.61.38.* / 2011-12-01 20:40
Porzebny dobry, skuteczny, konekwenty i walecznz prawnik!!!!
Kto zna skutecznego prawnika z Warszawy, ktory poprowadzilby sprawe poczialu majatku z chorobliwie zawzieta, manipulacyjna i chciwa osoba po drugiej stronie?
Napiszcie nazwisko lub dajcie link do strony

Re: Razem w bogactwie i biedzie - o wspólnocie majątkowej

leszekl1 / 2011-05-07 11:05
Witam moze ktos wie do kogo mozna sie zwrocic w sytuacji gdy malzenstwo trwa a jedno z malzonkow zalozylo sobie oddzielne konto i odmawia drogiej stronie wgladu oraz jakiego kolwiek wplywu na zarzadzanie gromadzonymi tam srodkami.
powoduje to caigle klotnie o decyzje finansowania aktualnych zobowiazan rodziny.
czy prawo w jakis sposob umozliwia wymuszenie wspolnoty majatkowej

Re: Razem w bogactwie i biedzie - o wspólnocie majątkowej

ivonka35 / 212.183.140.* / 2011-03-15 12:05
Mam pytanie. Wlasnie toczy sie sprawa o podzial, byly maz probuje udowodnic, ze przez caly okres malzenstwa zarabial lepiej, ze mial duzo wieksze dochody, zajmowal sie domem, dzieckiem itd, a prawda jest taka , ze przez pare lat po urodzeniu dziecka on nie pracowal, tylko siedzial z nia w domu bo ja zarabialam lepiej, a on zaczal zarabiac lepiej dopiero na 2 lata przez rozwodem, z reszta wyprowadzil sie zaraz potem (jak zaczal zarabiac) do kochanki, zostawiajac mnie z mieszkaniem, niezaplaconymi czynaszami itd. Teraz chce mnie z tego mieszkania wyrzucic, twierdzac, ze polowa mu sie nalezy, a nawet wiecej bo zarabial wiecej i wiecej lozyl. Nie wiem co robic, mieszkanie dostalismy za odstepne w ramach ktorego przekazalam wyremontowana przez mojego tate kawalerke, premie z dwoch moich ksiazeczek mieszkaniowych i kredyt z mojej karty kredytowej. Czy on jest ponad prawem - od wyprowadzenia sie z mieszkania (2 lata przed rozwodem) do teraz (kolejne 3 lata) nie placil za wspolne mieszkanie czynszu, powynosil z niego co cenniejsze rzeczy, a teraz chce polowe. Nie wiem juz co mam robic.

Re: Razem w bogactwie i biedzie - o wspólnocie majątkowej

jolitka122 / 2011-01-15 22:25
Witammam pytanie rozwodzimy sie z męzem i chce zapytac jak podzielić wspólność mieszkamy w domu mamy przez 8 lat remontowalismy mamy wspólne auto mąż wziął pozyczkę na remont domu w którym mieszkamy i teraz ząda odemnie wszysko na pół on bierze auto a ja mam go spłacic za reszte połowe za wszystkio automat pieniadze z wesela bramy kostke i cała pozyczke itd.bo twierdzi ze nie bedzie tu mieszkał wiec nie bedzie korzystał nie wiem czy spłacić na słowo czy po rozwodzie wnies sprawe o podział prosze o jakąś porade

Re: Razem w bogactwie i biedzie - o wspólnocie majątkowej

olga145 / 81.190.89.* / 2009-10-18 03:59
mam pytani czy ojczym ma prawo do mieszkania po mamie jeśli lokal ten był wyłączną własnością mamy jeszcze przed ich ślubem bardzo proszę o odpowiedz
olga145 / 81.190.127.* / 2009-10-19 00:28
dzieńkuję za zaiteresowanie moją sprawą Wyjaśnim że mieszkanie to było wcześniej własnością obojgu moich rodziców i było przez nich wykupione na własność Po śmierci taty zrzekłam się mojej częsci po ojcu na rzecz mamy co uczyniło ją jedyną właścicielką lokalu Moje pytanie dotyczy jakie prawa do tego mieszkani po śmierci mamy ma jej 2 mąż
Ciułacz / 2009-10-18 21:24 / portfel / Mistrz gry: „Najlepsze spółki tygodnia"
Olga , witaj !Nie jestem pewien czy trafiłaś do odpowiedniego forum.Ale może coś Ci podpowiem.Piszesz:
lokal ten był wyłączną
własnością mamy

Z tego wynika że go kupiła lub dostała itp, jak np samochód.Wczesniej piszesz:
mieszkania po mamie

Wynikałoby że mama zmarła.
Jak tak jest jak zrozumiałem to tu wchodzi w grę sprawa spadkowa.
Najprościej to wniosek piszesz do sadu, ze chcesz stwierdzenia nabycia spadku po mamie.Jak ojczym ponosił koszty na podniesienie wartości tego mieszkania to ma prawo to odzyskać.Jak to były koszty zwykłego malowania czyli utrzymanie w nie pogarszajacym sie stanie to nie podlega zwrotowi.
Inaczej może sie mieć np. w wypadku gdyby matka była głównym najemcą mieszkania spółdzielczego lokatorskiego, tego sie nie dziedziczy.Natomiast dziedziczeniu podlega wkład do spółdzielni mieszkaniowej .
Pojęcia obiegowe oraz potoczna terminologia odnosnie nieruchomości nie zawsze jest dokładna tak jak w kodeksie , wiec niekoniecznie to co piszesz my tu czytający możemy rozumieć w ten sam sposób. Pozdrawiam.
Ps. Napisz cd

Re: Razem w bogactwie i biedzie - o wspólnocie majątkowej

mysia145 / 81.190.89.* / 2009-10-18 03:56
mam pytani czy ojczym ma prawo do mieszkania po mamie jeśli lokal ten był wyłączną własnością mamy jeszcze przed ich ślubem bardzo proszę o odpowiedz

Re: Razem w bogactwie i biedzie - o wspólnocie majątkowej

kuczka / 91.94.155.* / 2007-09-04 10:20
ja mam dom , oszczędności i dwoje dzieci-mój przyszły mąż kilka nieruchomości, firmę, akcje i rożne oszczędności i nie ma dzieci- chcemy podpisać intercyzę przedślubną--i mam pytanie: jak będzie wyglądała sprawa dziedziczenia po mnie a jak po moim mężu gdy nie będzie majątku wspólnego

Re: Razem w bogactwie i biedzie - o wspólnocie majątkowej

Miras32 / 83.22.167.* / 2007-08-07 10:07
Jesteśmy z żona w separacji nie chcemy robić podziału majatku,ale chciałbym się dowiedzieć czy jest możliwa taka opcja że żona nie będzie miała praw do żeczy zakupionych przezemnie po naszym rozstaniu

Re: Razem w bogactwie i biedzie - o wspólnocie majątkowej

tomii / 194.187.74.* / 2007-01-29 21:02
Mam pytanie moja żona chce sie rozwisc ze mna od maja mam firme i dos duze dochody czy to tez wchodzi w podzial majatkowy
Dziś mądrzejszy / 195.205.141.* / 2007-11-21 09:55
Wchodzi!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Jedyna rada dla Ciebie to wnieść natychmiast do sądu pozew o ustanie wspólnoty. Ja płaciłem raty kredytu do zakończenia sprawy rozwodowej w której z urzędu jest ustanawiana rozdzielczość. Sprawa jednak trwała 2 lata i popłynąłem na 30 tyś.
Powodzenia. Pamiętaj!!!!!!!!!!!!!!!
[...]

### Post edytowany z powodu złamania regulaminu Forum Money.pl ###
smegma / 83.20.57.* / 2009-01-17 10:52
pewnie boli jak sie okazujemy zdolniejsze od was nie tylko wy umiecie oszukiwać, kłamać i kombinować!!!!
rozwódka / 83.21.19.* / 2009-10-07 16:01
Tak na prawdę facetów boli,że po wszystkich wyrządzonych przez nich świństwach potrafimy się podnieść,wyglądać świetnie i na dodatek poznać kogoś bardziej wartościowego...
Kogoś,kto zajmie miejsce oszusta w sypialni(psy ogrodnika),pomoże w wychowaniu porzuconych dzieci. Na dodatek we wszystkim bije pana ex na głowę. WSZYSTKIE ZRANIONE I PORZUCONE-GŁOWA DO GÓRY. PŁACZE SIĘ ALE PO ZMARŁYM MĘŻU, O ILE NA TO ZASŁUŻYŁ!!!!!!!!!!!!!!!!
smegma / 83.20.48.* / 2009-01-17 10:44
tak my jesteśmy wredne mój mąż nabrał kredytów bez mojej zgody a ja musze je spłacac
hs2 / 2008-09-14 23:13 / portfel / Uznany Gracz Giełdowy
panowie - mój znajomy ładnie taką s*** załatwił.
ma on naprawdę dużo pieniędzy i nie jest głupi,
zaczęło się od tego że jego żona nie wiedziała że w firmie ma kamery i miała nadzorować firmę pod jego nieobecność przez tydzień, została raz po godzinach z "kolegą" i wyszło całkiem ciekawe nagranie.

Ponieważ mój znajomy nie jest idiotą nie rzucił się i krzykiem że chce rozwodu itp.rozegrał to pięknie w kilka dni.

Są pewne metody znane mniejszości umożliwiające zabezpieczenie się na wypadek rozwodu gdy nie ma intercyz, na te metody nakieruje was każdy dobry adwokat także pieniędzy nikt odebrać nie może jeżeli się dobrze główkuje.

Bynajmniej gdy już zabezpieczył pieniądze,(nieruchomości i firmę na szczęście zabezpieczył przed ślubem inną metodą) pozostała kwestia 3 samochodów i domu też sporo wartego.
Tutaj powiem otwarcie że kredyt jest także własnością wspólnoty małżeńskiej, zaciągnięcie 800 tyś zł przed rozwodem to po rozwodzie to po 400 tyś do spłaty na osobę. Oczywiście z tym nagraniem nie miał problemu aby rozwód uzyskać. Szkoda mi go bo to był dobry człowiek do tego czasu, teraz strasznie się zmienił ale odcięcie się od tej ... nic go nie kosztowało to jedyny plus, ona raczej tego nie spłaci do końca życia i dobrze :)

Re: Razem w bogactwie i biedzie - o wspólnocie majątkowej

Sabina / 83.242.70.* / 2006-09-22 20:28
Moj maz wciaz zaciaga kredyty i je przepija, ale pobiera je na poczet wlasnej emerytury. Do tej pory bylam spokojna bo nie podpisywalam zgody na te kredyty. Dowiedzialam sie jednak, ze gdyby maz zmarl /jest alkoholikiem/ to ja bede musiala te kredyty splacic ze swojej emerytury. Czy moze ktos mi powie , czy to prawdziwa informacja ?
Józek Step / 149.156.129.* / 2009-07-03 16:03
Nie, jeśli zrezygnujesz ze spadku po mężu. Trzeba
tylko się dowiedzieć jak należy to prawnie załatwić.
Sprawa jest niebezpieczna, bo jeśli po ojcu
dziedziczą dzieci, również one mogą oberwać.
Również one muszą się natychmiast zrzec takiego
obciążonego spadku.
***** / 79.185.76.* / 2009-04-01 16:49
Jak CIę to pocieszy w takiej sytuacji jest mnóstwo kobiet, ja też. Dlatego życzę CI trzymaj się i nie daj mężowi a ni chorobie która Was toczy.

Re: Razem w bogactwie i biedzie - o wspólnocie majątkowej

Sabina / 83.242.70.* / 2006-09-22 20:26
Moj maz wciaz zaciaga kredyty i je przepija, ale pobiera je na poczet wlasnej emerytury. Do tej pory bylam spokojna bo nie podpisywalam zgody na te kredyty. Dowiedzialam sie jednak, ze gdyby maz zmarl /jest alkoholikiem/ to ja bede musiala te kredyty splacic ze swojej emerytury. Czy moze ktos mi powie , czy to prawdziwa informacja ?
KOPIKO1111 / 95.50.225.* / 2012-07-30 07:58
IDŻDO SĄDU I ZA DARMO ZAŁATWIASZ SPRAWE O ROZDZIELNOŚĆ MAJĄTKOWĄI .........SPOKO
8895698569 / 193.22.252.* / 2009-02-23 10:10
Tak

Re: Razem w bogactwie i biedzie - o wspólnocie majątkowej

mn / 81.210.12.* / 2006-09-18 20:06
Ja mam rozdzielnosc majatkowa z mezem od roku, podzielilismy tez majatek. teraz chce separacji. Ja nigdy nie pracowalam, nie mam wiec wypracowanej emerytury. Czy nalezy mi sie renta po mezu jesli umrze ( w przypadku separacji )?
KOPIKO1111 / 95.50.225.* / 2012-07-30 08:03
TYLKO ROZWÓD TO ROZWIĄZANIE MAŁŻEŃSTWA....I NALEŻY CI SIĘ ALE JAK UMRZE A TY SKOŃCZYSZ 50 LAT JEŚLI TEGO NIE ZMIENIĄ?

Re: Razem w bogactwie i biedzie - o wspólnocie majątkowej

HDD / 85.128.50.* / 2006-09-14 08:52
A może ktos wie- co z będzie z podziałem mieszkania po rozwodzie,które zostało nabyte w trakcie małżeństwa , ale tesciowa dała mężowi część pieniędzy w drodze umowy darowizny?

Re: Razem w bogactwie i biedzie - o wspólnocie majątkowej

kuczka76 / 198.36.86.* / 2006-09-12 01:05
A jak sie ma sprawa wygranej w totalizatorze sportowym np wygrana 6 w duzego co wtedy czy kasa tez jest do podziału po rowno jezeli np niechcielibysmy dzielic sie wygrana z małzonka??
bb / 83.27.78.* / 2006-09-12 20:35
kasa nie (jest majatkiem osobistym) ale odsetki czyli dochody od niej, np z lokaty lub rachunku bankowego sa majatkiem wspólnym
Zuzia81 / 83.16.8.* / 2006-11-10 21:21
a czy konto oszczędnościowe lub fundusz inwestycyjny jest majątkiem współnym ( konto i fundusz założone przed zawarciem małzeństwa)?

Re: Razem w bogactwie i biedzie - o wspólnocie majątkowej

vip / 2006-09-09 15:11 / Bywalec forum
rodzice mojej żony chcieli intercyzę ja podpisałem chodziło o mieszkanie po 10 latach dostałem w spadku ogromny teren budowlany teraz już podzielony na działki budowlane 1000-1500 m2 pod Nadarzynem k warszawy czujecie co się dzieje ......... Ps . ŻONA JEST PRZEZ TE 10 LAT SUPER KOBIETĄ KTÓRĄ ZAWSZE BYŁA NO ALE INTERCYCA .............
zona / 83.22.142.* / 2006-10-04 16:09
no to chyba zona pokazala jaka jest ..zona przez te 10 lat docen to i uszanuj...tez zona
antytesc / 149.254.192.* / 2007-12-05 01:13
co ma docenic? pazernosc tesciow? przejechali sie staruszkowie jednym slowem... pewnie teraz gryza paluszki po nocach... Chociaz jak to spadek to i tak niewiele by uszczkneli (bo chyba nie sa tacy idealisci jak kawalerke corci zabezpieczyli?)
bb / 83.27.78.* / 2006-09-12 20:37
i bez intercyzy jest to twój odrębny majątek osobisty ponieważ nabyłeś go w drodze spadku :)
bb / 83.27.78.* / 2006-09-12 20:48
...to pikuś, dostałam autko od Ojca w drodze darowizny, Żartowałam, że w rodzinie są dwa: mój i nasz. Jak do męza dotarła świadomość stanu prawnego chciał wyrzucić moje autko z połowy naszego garażu..zbudowanego razem z domem) w czasie trwania małżeństwa...hihihii, ale jak się jego zepsuło...to moim jeździł...(pozwoliłam, niech zna Panią)
roztargniony / 87.116.198.* / 2007-09-02 18:23
chcialm sie dowiedziec czy ja mam mieskanie zapisane tylko na siebie, i w dodatku pieniadze wczesci na nie dostalem od rodzicow troche pozyczylem od siostry czy zoa\n moze chciec podzialu tego majatku
grzybek trujacy / 149.254.192.* / 2007-12-05 01:17
chciec bedzie na pewno chocby ze wzgledu na uczestnictwo w kosztach amortyzacji i eksploatacyjnych. Albo jak bys przypadkowo wykorkowal po zjedzeniu trujacych grzybkow to dziedziczy polowe. reszta na dziatki, kochanke itp :))))

Re: Razem w bogactwie i biedzie - wszystko o wspólnocie majątkowej

maxx / 2006-09-06 19:01
Wszystko ma swoje zalety i wady.
Warto dodać, że małżonkowie posiadający intercyzę nie mogą rozliczać się razem. Jest to szczególnie dotkliwe, gdy małżonkowie należą do różnych grup podatkowych.
wert / 80.68.236.* / 2006-09-07 14:40
a co w przypadku, gdy małżonka otrzyma akcje pracownicze, a obecnie jest już po rozwodzie. Nadmienię, że pracuje w firmie już 15 lat, więc zaczęła gdy bylismy małżeństwem. CZy one nalezą sie małżonkowi równiez, czy są wyłącznie jej własnością?
Milka / 83.31.19.* / 2006-09-08 11:52
liczy się data otrzymania akcji czyli umowy z przedsiębiorstwem o przydziale akcji .
CSpostrzegawczy / 193.111.166.* / 2006-09-08 09:59
akcje pracownicze należą do majątku osobistego zgodnie z punktem: "3) prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom"
maxx / 2006-09-07 16:35
Niestety nie jestem kompetentny i aż tak bardzo zagłębiony w tej tematyce żeby udzielić Panu na to pytanie odpowiedzi.

Może specjaliści z Money.pl pomogą Panu?
nova / 85.14.117.* / 2006-09-11 21:58
A ja z kolei chciałabym wiedzieć, czy mieszkanie męża otrzymane przez niego przed ślubem i wykupione na wlasność jest wspolntą małżeńską ( nie było intercyzy), czy przy podziale majątku po rozwodzie także się zalicza do podziału...czy ktoś mi na to odpowie...
fifa / 213.199.218.* / 2008-08-27 21:21
maż mi ciągle powtarza że po rozwodzie i to mnie nie spłaci a mamy swoje mieszkanie ja jestem współwłąsciewcielką? mieszkanie mamy wykupione-i to jest wspólnota -wiec jak moze mnie nie spłacić , czy to mozliwe?
nova / 85.14.117.* / 2006-09-11 21:57
A ja z kolei chciałabym wiedzieć, czy mieszkanie męża otrzymane przez niego przed ślubem i wykupione na wlasność jest wspolntą małżeńską ( nie było intercyzy), czy przy podziale majątku po rozwodzie także się zalicza do podziału...czy ktoś mi na to odpowie...
daymones / 80.53.70.* / 2007-01-17 13:56
A co w przypadku gdy przed slubem kupie dom, zaciągne na niego kredyt i w trkacie malzenstwa go spłacam. Czy jest kapitał ktory splacam w trakcie malzenstwa jest majatkiem wspolnym czy tez osobistym?
bb / 83.27.78.* / 2006-09-12 20:42
nie podlega podziałowi..zostało nabyte przed powstaniem wspólności majątkowej (przed ślubem) pk1 zestawienia majatków osobistych
walczaca415 / 95.155.69.* / 2012-06-12 10:41
rozliczamy naklad finansowy ze wspolnoty majatkowej na majatek ososbisty ,niestety biegli sadowi wejda do tego
sceptyk nieuchronny / 149.254.192.* / 2007-09-03 21:08
jeszcze by tego brakowalo zeby przedmalzenski majatek darowac cwanej kobitce i jej nowemu fagasowi na nowej drodze zycia... Swiat stanał na krawędzi...
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Pieniadze na skróty
Waluta Wartość Zm. [%]
euro 4,01 -0,54%
dolar amerykański 3,73 +0,07%
frank szwajcarski 3,91 +0,05%
funt szterling 5,58 -0,34%
jen japoński 3,14 +0,12%
Forex Wartość Zm. [%] Godz.
EURPLN 3,98 -0,08% 08:31
USDPLN 3,72 +0,25% 08:31
CHFPLN 3,88 -0,02% 08:31
GBPPLN 5,53 +0,05% 08:31
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics