wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Skala podatkowa 2015

Podstawą obliczania podatku dochodowego od osób fizycznych są przychody podatnika, pomniejszone o składkę na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe oraz zryczałtowane koszty uzyskania przychodu.

Za 2015 roku obowiązuje podatek dochodowy od osób fizycznych obliczany według skali:

Podstawa obliczenia
podatku w złotych
Podatek wynosi
Ponad do

85 528 PLN 18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr
85 528 PLN
14.839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł

 

W tabeli przedstawiono sposób obliczania podatku dochodowego od osób fizycznych jaki obowiązuje za 2015 rok:

  • jeżeli w 2015 roku nie zarobiłeś więcej niż 3 091 zł, podatku nie będziesz płacił,
  • jeżeli w 2015 roku zarobiłeś więcej niż 3 091 zł, ale mniej niż 85 528 zł, to zapłacisz 18% ze swojej podstawy opodatkowania odejmując
    556,02 zł
    , miesięczna kwota zmniejszająca przychód wynosi 46,33 zł
  • jeżeli w 2015 roku zarobiłęś więcej niż 85 528 zł, to Twój podatek będzie wynosił 14 839,02 zł plus 32% nadwyżki ponad 85 528 zł,

Podstawa prawna: art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 28 lit.a) w związku z art. 22 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 217, poz. 1588).

Koszty uzyskania przychodów

Podatnik ma prawo do odliczania od przychodów zryczałtowanych kosztów ich uzyskania. Roczne zryczałtowane koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, nie mogą przekroczyć w 2015 roku:

uzyskiwane przychody miesięczne roczne
z jednego stosunku pracy 111,25 zł 1 335 zł
z więcej niż jednego stosunku pracy
2002,05 zł [*]
z jednego stosunku pracy, z tym, że zakład pracy jest położony w innej miejscowości niż miejsce zamieszkania 139,06 zł 1 668,72 zł
z więcej niż jednego stosunku pracy, a zakłady pracy będą położone w innej miejscowości niż miejsce zamieszkania
2 502,56 [*]

* Jeżeli podatnik w roku podatkowym uzyskiwał przychody równocześnie od więcej niż jednego zakładu pracy. W każdym też przypadku - poprzez złożenie stosownego oświadczenia - możemy korzystać z podwyższonych kosztów uzyskania przychodu (gdy dojeżdżamy do pracy z innej miejscowości). Jednak w rozliczeniu rocznym za 2015 rok koszty uzyskania będą podlegały ograniczeniu do kwot:

  • 2 002,05 zł - zwykłe koszty uzyskania przychodu
  • 2 502,56 zł - podwyższone koszty uzyskania przychodu

Jeżeli w ciągu roku podatkowego odliczymy kwotę wyższą ponad ustalone powyżej limity, to w rozliczeniu rocznym nadwyżka ta będzie podlegała opodatkowaniu i podatnik będzie musiał dopłacić różnicę w podatku dochodowym wynikającą z przedstawionego rozliczenia.

Podstawa prawna: art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 15 lit.c) w związku z art. 8 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 217, poz. 1588).

Money.pl
Pochwal się na swojej stronie,
że czytasz Money.pl
Czytam Money.pl
Narzędzie oblicza:
składki na ZUS, na NFZ, wynagrodzenie brutto, zaliczkę na podatek dochodowy, koszt ponoszony przez pracodawcę