Na skróty
  • WAŻNE:
Skala podatkowa 2009

Podstawą obliczania podatku dochodowego od osób fizycznych są przychody podatnika, pomniejszone o składkę na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe oraz zryczłtowane koszty uzyskania przychodu.

W 2009 roku obowiązuje podatek dochodowy od osób fizycznych obliczany według skali:
Podstawa obliczenia
podatku w złotych
Podatek wynosi
Ponad do
85 528 PLN 18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr
85 528 PLN 14.839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł

W tabeli przedstawiono sposób obliczania podatku dochodowego od osób fizycznych jaki obowiązuje w 2009 roku:

  • jeżeli w 2009 roku nie zarobisz więcej niż 3 091 zł, podatku nie będziesz płacił,
  • jeżeli w 2009 roku zarobisz więcej niż 3 091 zł, ale mniej niż 85 528 zł, to zapłacisz 18% ze swojej podstawy opodatkowania odejmując
    556,02 zł
    , miesięczna kwota zmniejszająca przychód wynosi 46,33 zł
  • jeżeli w 2009 roku zarobisz więcej niż 85 528 zł, to Twój podatek będzie wynosił 14 839,02 zł plus 32% nadwyżki ponad 85 528 zł,

Podstawa prawna: art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 28 lit.a) w związku z art. 22 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 217, poz. 1588).

Najpopularniejsze
Narzędzie oblicza:
składki na ZUS, na NFZ, wynagrodzenie brutto, zaliczkę na podatek dochodowy, koszt ponoszony przez pracodawcę