Na skróty
Money.plPodatkiWiadomości podatkoweJest już nowa ustawa o VAT
2004-03-18 12:34

Jest już nowa ustawa o VAT


Wreszcie Sejm – po rozpatrzeniu poprawek Senatu, uchwalił ostateczny tekst ustawy o VAT. Większość przepisów wejdzie w życie 1 maja 2004 roku. Wcześniej musi je podpisać prezydent. Jeśli to zrobi zostaną opublikowane w Dzienniku Ustaw. Już teraz można zapoznać się z tekstem nowej ustawy o VAT zamieszczonym na stronach msp.money.pl.

Przedstawiamy niektóre ze zmian:

1. 50 proc. odliczenia w przypadku samochodów osobowych


Można odliczać VAT od samochodów osobowych. Kwota podatku naliczonego, o jaką można w tym przypadku obniżyć podatek należny to 50 proc. kwoty podatku określonego w fakturze. Maksymalnie odliczenie wyniesie jednak 5000 zł. Pojawia się tu też specjalny wzór, definiujący dla potrzeb VAT samochód osobowy.

Zgodnie z art. 86 ust. 3, otwierającym dział „Odliczenie i zwrot podatku” ustawy z dnia 11 marca o podatku od towarów i usług, w przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej ładowności mniejszej niż określona według wzoru:
Giełda na żywo

Wyniki spółek biją oczekiwania, ale ich kursy szaleją

Wstępne wskaźniki PMI dla Europy oraz wyniki finansowe amerykańskich...

Giełda na żywo

Huśtawka nastrojów na Wall Street

Uwaga inwestorów koncentrowała się na wynikach kwartalnych amerykańskich spółek.DŁ = 357 kg + n x 68 kg

gdzie:
DŁ - oznacza dopuszczalną ładowność,
n - oznacza ilość miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy

- kwotę podatku naliczonego stanowi 50 proc. kwoty podatku określonej w fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca - nie więcej jednak niż 5 000 zł.

Takie same ograniczenia w odliczeniu VAT od samochodów osobowych dotyczą m.in. leasingobiorców.

W ustępie 7 art. 86 czytamy:
w przypadku usługobiorców użytkujących samochody osobowe na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, kwotę podatku naliczonego stanowi 50 proc. kwoty podatku naliczonego od czynszu (raty) lub innych płatności wynikających z zawartej umowy, udokumentowanych fakturą. Suma kwot w całym okresie użytkowania samochodu, dotycząca jednego samochodu, nie może jednak przekroczyć kwoty 5 000 zł.

W tej sytuacji ustawodawca przewidział przepisy przejściowe. Art. 154 wyłącza stosowanie ww. ograniczeń w odliczaniu VAT do samochodów będących przedmiotem umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, w stosunku do których przysługiwało podatnikowi, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, obowiązującymi przed dniem 1 maja 2004 r., prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od czynszu (raty) lub innych płatności wynikających z takiej umowy.

By wyłączenie miało zastosowanie spełniać należy następujące warunki:
· umowa musi być zawarta przed dniem wejścia w życie ustawy (1 maja), bez uwzględniania zmian tej umowy po wejściu w życie ustawy, oraz
· umowa musi być zarejestrowana we właściwym urzędzie skarbowym do dnia 14 maja 2004 r.


2. Paliwa do samochodów osobowych

Podatnicy nadal nie będą mieli prawa do odliczania paliw używanych w samochodach osobowych (zdefiniowanych wg ww. wzoru). Zgodnie bowiem z art. 88 ust. 1 pkt 3 obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych.

3. Internet zwolniony

Ostatecznie z podatku VAT zwolnione zostały usługi (załącznik nr 4 do ustawy):

· transmisji danych i wiadomości - wyłącznie usługi dostępu do sieci Internet świadczone na rzecz uczniów, studentów, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli, placówek oświatowych, szkół wyższych, wyższych szkół zawodowych i placówek naukowych Polskiej Akademii Nauk
· na dostęp wdzwaniany i szerokopasmowy do Internetu dla użytkowników indywidualnych nieprowadzących działalności gospodarczej na dostęp szerokopasmowy

Zwolnienie z VAT dostępu do Internetu nie jest najlepszym wyjściem dla firm świadczących tego typu usługi. Wykonując sprzedaż zwolnioną z VAT – nie będą miały prawa do odliczenia podatku z zakupów. Najkorzystniejszym rozwiązaniem zarówno dla odbiorców jak i dla dostawców byłoby objęcie dostępu do Internetu stawką 0 proc.


4. Umowy zlecenia i o dzieło

Sejm przyjął propozycje Senatu, wprowadzając tym samym dość niejasny i skomplikowany przepis. Zgodnie z art. 15 ust. 3 pkt 2 i 3 wolne od VAT będą czynności:
· wykonywane przez osobę fizyczną na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące umowy zlecenia, albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy;
· z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 13 pkt 2-8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli z tytułu wykonania tych czynności osoby te są związane ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecane czynności co do warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności.

Oczywiste jest, że umowy zlecenia i o dzieło zawarte z własnym pracodawcą nie będą opodatkowane VAT. Wątpliwości pojawiają się przy analizie drugiej części przepisu. Wydaje się, że nie będą objęte VAT takie umowy, w których wyraźnie określono warunki jej wykonywania, wynagrodzenia i odpowiedzialności. Jednak taka ogólna definicja przyczynić się może do powstania sporych rozbieżności interpretacyjnych, co z pewnością zakłóci sen szarego podatnika.


5. Kaucja gwarancyjna

Podatnicy rozpoczynający wymianę towarową z krajami Unii oraz ci, którzy taki handel rozpoczęli w okresie krótszym niż 12 miesięcy przed rejestracją VAT UE - mogą liczyć na zwrot podatku naliczonego związanego z dostawą do krajów UE w terminie wydłużonym do 180 dni.
By otrzymać zwrot w krótszym czasie (60 dni) – należy złożyć w urzędzie skarbowym kaucję gwarancyjną, zabezpieczenie majątkowe lub gwarancje bankowe na kwotę 250.000 zł. (art. 97 ust. 5 - 7

Po upływie roku podatnik będzie miał prawo zwrócić się do urzędu skarbowego o zwrot wpłaconej wcześniej kaucji.


6. Stawki

22 proc. stawką objęte zostały materiały budowlane. Sanki, łyżwy, narty, rowerki i meble dla dzieci również objęte będą stawką podstawową.

7-proc. stawka VAT będzie miała zastosowanie do odzieży dla niemowląt oraz butów dziecięcych. Preferencją 7 proc. stawką objęto także wyroby rękodzieła ludowego oraz sprzęt dla jednostek ochrony przeciwpożarowej.
Zerowy VAT dotyczyć będzie sprzedaży komputerów dla szkół.
Tagi:vat
Pochwal się na swojej stronie,
że czytasz Money.pl
Czytam Money.pl
Narzędzia