Na skróty
2012-01-23 11:25

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny


Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) jest kolejną przewidzianą prawem instytucją, która zabezpiecza interesy osób ubezpieczonych.

Do zadań Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego należy wypłacanie odszkodowań i świadczeń z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego:
  • za szkody na osobie, gdy szkoda wyrządzona została w okolicznościach uzasadniających odpowiedzialność cywilną posiadacza pojazdu, osoby kierującej lub rolnika, w przypadku nie ustalenia tożsamości sprawcy,
  • za szkodę na mieniu i osobie, gdy posiadacz pojazdu lub rolnik nie posiadał obowiązkowego ubezpieczenia OC.
Dodatkowo UFG zaspokaja roszczenia osób uprawnionych w przypadku ogłoszenia upadłości towarzystwa ubezpieczeniowego, którego byli klientami. Dotyczy to rozczeń z tytułu umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i OC rolników, oraz z tytułu umów ubezpieczenia na życie w wysokości 50 % wierzytelności (nie więcej jednak niż kwota będąca równowartością w złotych 30 tys. EUR). Przy czym roszczeń tych nie należy kierować bezpośrednio do UFG, ale do dowolnego towarzystwa ubezpieczeń.

Giełda na żywo

Gino Rossi chwali się zyskami

Firma chce zwiększyć swoją sieć do 100 sklepów Gino Rossi oraz do 66 salonów...

Giełda na żywo

Obniżka stóp procentowych jeszcze nie teraz

Zobacz, jak wygląda sytuacja głównych światowych walut.

Giełda na żywo

Sesja w Azji. Silna przecena na giełdzie w Chinach

Inwestorzy obawiają się o perspektywy chińskiej gospodarki.

?rodki na działanie UFG, czyli w szczególności przeznaczone na zaspokajnie roszczeń osób uprawnionych do otrzymania odszkodowania lub świadczenia, pochodzą z:
  • wpłat zakładów ubezpieczeń, prowadzących działalnośc w zakresie ubezpieczeń objętych gwarancją UFG,
  • dochodów z lokat środków UFG,
  • wpływów z kar nałożonych na osoby, które nie dopełniły obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego,
  • wpłat towarzystw ubezpieczeń na życie, w przypadku ogłoszenia upadłości jedengo ubezpieczycieli życiowych
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
01-231 Warszawa
ul. Płocka 9/11
prezes: Elżbieta Turkowska-Tyrluk
()
Najpopularniejsze