Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

KALENDARIUM - WYKAZ WYDARZEŃ czwartek, 28 października 2010

0
Podziel się

Mikkego
#

bEhcWpoB

Mikkego #

27.10. Warszawa (PAP) - Uwaga: nie wszystkie wymienione w kalendarium imprezy są przez PAP obsługiwane !

Warszawa

bEhcWpoD

- C.d. posiedzenia Sejmu

08:00 Posiedzenie sejmowej Komisji Finansów Publicznych - posiedzenie jest aktualne w przypadku zgłoszenia poprawek w drugim czytaniu do ww. projektów ustaw i skierowaniu ich do Komisji - rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu do komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (druki nr 3366, 3427, 3500 i 3543); rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (druk nr 3502 i 3546) (Sejm, s. 118)

08:15 Posiedzenie sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw i uchwał dotyczących usuwania skutków i zapobiegania powodzi -rozpatrzenie sprawozdań podkomisji nadzwyczajnej o: poselskim projekcie ustawy o funduszu pomocy ofiarom katastrof (druk nr 3115), poselskim projekcie ustawy o zapobieganiu skutkom powodzi (druk nr 3116), poselskim projekcie uchwały w sprawie przyjęcia pakietu dla ochrony przeciwpowodziowej (druk nr 3130) (Sejm, s. 24/bud. G)

08:30 Posiedzenie sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa - posiedzenie odbędzie się w przypadku zgłoszenia poprawek - rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska (druk nr 3533) (Sejm, s. 13/bud. G)

bEhcWpoJ

09:00 Konferencja ESRT pt. "UE jako wszechstronny aktor bezpieczeństwa" 9.45 - konferencja prasowa Polska Prezydencja w Unii Europejskiej 14.45 - wykład asystenta sekretarza stanu ds. Europy i Euroazji Philipa H.Gordona (Sejm) Akredytacje: info@security-round-table.eu

09:30 Rozprawa przed Trybunałem Konstytucyjnym dotycząca zarządu nieruchomością wspólną (TK, al. Szucha 12a)

10:00 Śniadanie prasowe Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pt. "Czy wiesz co kupujesz? Raport z kontroli zabawek, ubrań, mebli, kosmetyków" (UOKiK, pl. Powstańców Warszawy 1)

10:00 Spotkanie z ekspertami PwC i prezentacja wyników najnowszego raportu dotyczącego kwestii pracowniczych w polskich firmach (PwC, al. Armii Ludowej 14, IXp.)

bEhcWpoK

10:00 Posiedzenie senackiej Komisji Środowiska - informacja Ministerstwa Finansów na temat planowanego przez rząd włączenia PGL Lasy Państwowe do sektora finansów publicznych; informacja Ministerstwa Środowiska na temat planowanych zmian systemu finansowania PGL Lasy Państwowe; informacja Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych o konsekwencjach planowanych zmian i ich wpływie na funkcjonowanie PGL Lasy Państwowe (Sejm, s. 106)

10:00 Rozpoczęcie procesu Zbigniewa Siemiątkowskiego i dwóch oficerów UOP (Sąd Okręgowy, s. 222, Al. Solidarności 127)

10:00 XVI Międzynarodowa konferencja i wystawa "Cło i granica 2010" - nowoczesne rozwiązania technologiczne dla potrzeb Euro 2012 (PKiN)

10:30 Prezentacja wyników najnowszych badań opinii publicznej poświęconych problematyce wyborczej przeprowadzonych na zlecenie Instytutu Spraw Publicznych (ISP, Szpitalna 5/22) Akredytacje: karolina.grot@isp.org.pl

bEhcWpoL

11:00 Posiedzenie sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą - ocena sytuacji w środowisku polonijnym w Niemczech na podstawie informacji Ministra Spraw Zagranicznych oraz Konsula Generalnego RP w Hamburgu; sprawy bieżące (Sejm, s. 25/bud. G)

11:00 Seminarium pt. "Polityka imigracyjna w starzejącej się Europie", organizowane przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych (PISM, Warecka 1A) Akredytacje: 22 556 80 09

11:00 Konferencja prasowa "Twoja krew moje życie", organizowana przez Ministerstwo Zdrowia i Narodowe Centrum Krwi, inaugurująca kampanię społeczną mającą na celu wsparcie programu zdrowotnego "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie krwi, jej składników i produktów krwiopochodnych", z udziałem minister zdrowia Ewy Kopacz (Centrum Prasowe PAP, Bracka 6/8) Akredytacje: joanna.adamiak@dynamicspr.pl

11:00 Odsłonięcie i poświęcenie popiersia biskupa polowego WP Tadeusza Płoskiego - w 6. rocznicę sakry biskupiej i ingresu (Katedra Polowa Wojska Polskiego, Długa)

bEhcWpoM

11:00 Konferencja "Infrastruktura wiejska - drogą do sukcesu gospodarczego regionów", organizowana m.in. przez Krajową Sieć Obszarów Wiejskich i MRiRW (Centralna Biblioteka Rolnicza, Krakowskie Przedmieście 66)

11:00 Posiedzenie senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji - rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie ochrony prawnej najemców i zasady wykupu mieszkań zakładowych (cd.) (P-07/10); rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie nowelizacji ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (cd.) (P-08/10); rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie uznania za ofiary represji, osoby które podlegały represjom w latach 1957-1989 oraz podjęcia prac nad usystematyzowaniem uprawnień kombatantów (cd.) (P-12/10); rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie wprowadzenia wymogu posiadania specjalistycznych uprawnień zawodowych przez władze i kadrę kierowniczą spółdzielni mieszkaniowych (P-13/10); Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie zasad obliczania podstawy wymiaru kapitału początkowego (P-14/10); rozpatrzenie
petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu nowelizację Kodeksu postępowania cywilnego w części - Postępowanie w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone (P-15/10) (Senat, s. 176)

11:00 Konferencja prasowa prezesa Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych Władysława Serafina pt. "Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego-kontrowersyjne? reformy KRUS- nie będzie...?!" (siedziba KZRKiOR, p. 214, Solec 18/20)

11:30 Konferencja pt. "40-lecie stopnia wodnego we Włocławku, Bezpieczeństwo Dolnej Wisły - doświadczenia i nowe wyzwania", organizowana przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej i Zarząd Energa SA (BCC, pl. Żelaznej Bramy 10)

Wizyta ministra spraw zagranicznych Rosji Siergieja Ławrowa 11.30 - konferencja prasowa z udziałem ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego w związku z posiedzeniem Komitetu Strategii Współpracy Polsko-Rosyjskiej (Pałac na Wodzie, Łazienki Królewskie, wejście od strony bramy Herbowej, od Agrykoli) 15.45 - spotkanie z marszałkiem Bogdanem Borusewiczem (Senat) 16.30 - spotkanie z prezydentem Bronisławem Komorowskim FOTO na początku spotkania Akredytacje: na godz. 16.30, https://www.prezydent.pl/dla-mediow/akredytacje-onlin e/siergiej-lawrow, do 28.10, do godz. 12.00

12:00 Wręczenie Andrzejowi Wajdzie chorwackiego odznaczenia państwowego (Rezydencja ambasadora, ul. Ignacego Krasickiego 37)

12:00 Posiedzenie sejmowej Komisji Etyki Poselskiej - dyskusja z udziałem Prezydium Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich na temat interpretacji art. 10b. ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora - posiedzenie zamknięte (Sejm, s. 337/bud. K)

12:00 Konferencja prasowa kandydata Wolności i Praworządności na prezydenta Warszawy Janusza Korwin-Mikkego nt. "To właśnie tutaj dokładnie 68 lat temu przyszedł na świat Janusz Korwinn-Mikke" (ul. Szkolna 2)

12:30 Debata "Akcjonariat Obywatelski: Giełda dla każdego", organizowana w ramach programu edukacyjnego MSP "Własność to odpowiedzialność", z udziałem ministra skarbu państwa Aleksandra Grada (Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania, Szturmowa 1/3)

12:40 Finał konkursu "Wypromuj swoją małą ojczyznę", z udziałem minister rozwoju regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej i posłów KP Platformy Obywatelskiej (Senat, s. 217)

13:00 Rozprawa przed Trybunałem Konstytucyjnym dotycząca zasad przyznawania zasiłku pogrzebowego (TK, al. Szucha 12a)

14:00 Konferencja prasowa nt. rozpoczęcia działalności i ogłoszenia I edycji konkursu na dofinansowanie produkcji filmowych Mazowieckiego Funduszu Filmowego (Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki, Elektoralna 2)

14:25 Konferencja prasowa z udziałem asystenta sekretarza stanu ds. Europy i Eurazji Philipa H. Gordona i wiceministra spraw zagranicznych Jacka Najdera po posiedzeniu Polsko-Amerykańskiego Dialogu Strategicznego (MSZ, Foksal 6) Akredytacje: rafal.sobczak@msz.gov.pl

15:00 Briefing "Nowe finansowanie dla start up-ów w Polsce", organizowana przez Związek Banków Polskich (Hotel Intercontinental, Emilii Plater 49) Akredytacje: 0 22 696 64 95

17:00 Koncert "Jesteśmy razem" - podziękowanie uczniów szkół specjalnych i integracyjnych wszystkim zaangażowanym w Europejskie Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych (PKiN, s. Kongresowa)

17:30 Wspólne posiedzenie sejmowych Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji do Spraw Kontroli Państwowej - informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli systemu kształcenia oraz przygotowania do zawodów pielęgniarki, położnej i ratownika medycznego; informacja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministra Zdrowia na temat wyników kontroli NIK systemu kształcenia oraz przygotowania do zawodów pielęgniarki, położnej i ratownika medycznego (Sejm, s. 12/bud. G)

17:30 Posiedzenie sejmowej Komisji Skarbu Państwa Nastąpiła zmiana godziny rozpoczęcia posiedzenia. - informacja dotycząca procesu prywatyzacji Polskiej Żeglugi Morskiej oraz przedsiębiorstw gospodarki morskiej (Sejm, s. 118)

18:00 Posiedzenie sejmowej Komisji Finansów Publicznych - zaopiniowanie zmian w planie finansowym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2010; rozpatrzenie opinii komisji sejmowych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2011 (druk nr 3429): Opinia Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, Opinia Komisji Zdrowia (Sejm, s. 106)

18:00 Posiedzenie sejmowej Komisji Gospodarki - pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o dozorze technicznym (druk nr 3473); rozpatrzenie uchwały Senatu RP o stanowisku w sprawie ustawy o rezerwach strategicznych (druk nr 3520); rozpatrzenie uchwały Senatu RP o stanowisku w sprawie ustawy o zmianie ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców (druk nr 3527) (Sejm, s. 13/bud. G)

19:00 Dyskusja i prezentacja ostatniego numeru magazynu "Ius et Lex" zredagowanego przez Janusza Kochanowskiego pt. "Wolność słowa i odpowiedzialność za słowo" (siedziba "Rzeczpospolitej", Prosta 51)

19:00 Wręczenie nagród w Konkursie "Młody Ekonomista II" organizowanym przez Towarzystwo Ekonomistów Polskich oraz Fundację FOR (Siedziba FOR, al. Szucha 2/4 lok. 20) Akredytacje: emilia.legieta@for.org.pl

19:00 Noc Poetów, w ramach I edycji Nagrody Literackiej Europejski Poeta Wolności, z udziałem laureata I edycji Nagrody, Uładzimiera Arłoua (2 dni) (Zamek Ujazdowski, CSW, piwnice)

19:30 Posiedzenie sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa - rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3425); sprawy bieżące (Sejm, s. 13/bud. G)

Bydgoszcz 09:00 Konferencja prasowa prezydenta Bydgoszczy nt. bieżących spraw miasta (Urząd Miejski, ul. Jezuicka 1, sala 200a)

16:30 Otwarcie nowego pełnowymiarowego boiska ze sztuczną trawą przy obiektach klubu BKS Chemik - Otwarcie nowego pełnowymiarowego boiska ze sztuczną trawą przy obiektach klubu BKS Chemik (ul. Glinki 79)

Chorzów 12:00 Przekazanie Prokuraturze Rejonowej w Chorzowie budynku dawnego Ratusza Gminy Chorzów - podpisanie aktu notarialnego (Urząd Miasta, Rynek) 13.00 - przekazanie budynku (pl. Piastowski 17)

Gdańsk 09:00 LIII sesja Rady Miasta Gdańska nt. m.in. określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych, ustalenie liczby nowych licencji na 2011 na usługi taksówkarskie (Nowy Ratusz, ul. Wały Jagiellońskie 1)

13:00 Konferencja prasowa kandydatów PSL do sejmiku pomorskiego nt. finansów i gospodarki regionu (Zarząd Wojewódzki PSL, ul. Małachowskiego 1)

13:00 Konferencja prasowa kandydata na Prezydenta Miasta Gdańska - Pawła Adamowicza, podczas której nastąpi prezentacja pierwszego filaru programu wyborczego Pawła Adamowicza "Konsekwentnie dla Gdańska" (Restauracja Cico, Piwna 28/30)

Gdynia 10:00 Pożegnanie załogi okrętu podwodnego ORP "Bielik" udającego się na operację antyterrorystyczną "Active Endeavour"; z udziałem ministra obrony narodowej Bogdana Klicha (Port wojenny, wejście przez bramę główną przy rondzie Bitwy pod Oliwą) Akredytacje: 511-788-108

Gorzów Wielkopolski 09:00 Konferencja nt. akcji "Znicz 2010" w regionie (Lubuski Urząd Wojewódzki, ul. Jagiellończyka 8)

Katowice 09:00 Rozpoczęcie procesu w sprawie katastrofy budowlanej na skoczni w Wiśle Malince (Sąd Rejonowy Katowice-Zachód, Pl. Wolności 10, s. 207)

10:00 Konferencja nt. udziału śląskich szkół w europejskich programach Comenius i Leonardo da Vinci w 2011 r. (Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Jagiellońska 25/ Ligonia 46, s. Sejmu Śląskiego)

10:30 Briefing kandydata PO na prezydenta Katowic Arkadiusza Godlewskiego (Parking przed Hotelem Monopol, ul. Dworcowa 5)

12:00 Konferencja prasowa Polskiej Partii Internetowej (Restauracja "Oko Miasta", Rondo Sztuki, Rondo im. Ziętka)

14:15 Briefing prasowy Ruchu Autonomii Śląska, m.in. prezentacja kandydatów w wyborach do samorządów (Deptak na ul. Bankowej, między Rektoratem a Wydziałem Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego)

17:00 Otwarcie wystawy rysunku Davida Pawelczyka (Teatr Śląski, Rynek)

Kielce 10:00 Rozpoczęcie konferencji "Rozprzestrzenienie. Sztuka w przestrzeni miejskiej" (do 29.10) (Hotel Łysogóry, ul. Sienkiewicza 78)

12:00 Podpisanie umowy w sprawie budowy północnej obwodnicy Jędrzejowa (Kielecki Oddział GDDKiS, ul. Paderewskiego 43/45)

Kraków 09:00 Spotkanie prasowe na temat: "Czym jest BS 8901" (Radisson Blu Hotel, ul. Straszewskiego 17)

11:00 Briefing kandydata na prezydenta Krakowa Stanisława Kracika "Drugi stadion Wisły" (al. 3 Maja, na wysokości przystanku tramwajowego)

11:30 Spotkanie dla mediów z okazji otwarcia wystawy Edwarda Dwurnika "Bitwy pod Grunwaldem" (Zamek Królewski na Wawelu)

12:00 Wmurowanie kamienia węgielnego pod Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie, od strony hotelu Park Inn) Akredytacje: bus dla dziennikarzy o 11.30 przed magistratem

12:30 Prezentacja kandydatów Forum Młodych PiS do Rady Miasta Krakowa (Cafe Szał w Sukiennicach)

13:00 Otwarcie wystawy Edwarda Dwurnika "Bitwy pod Grunwaldem" (Zamek Królewski na Wawelu)

13:00 Wręczenie stypendiów twórczych Miasta Krakowa 2010 (Rada Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3-4)

13:00 Prezentacja albumu "Ojczyzna Ocalona. Wojna sowiecko-polska 1919-1920" (Wydawnictwo Biały Kruk, ul. Szwedzka 38)

Krzyżowa 16:00 Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze (do 30 października) (Krzyżowa 7)

Łódź

Uroczystości pogrzebowe Marka Rosiaka z udziałem prezydenta Bronisława Komorowskiego, przedstawicieli Klubów Poselskich oraz władz państwowych i samorządowych 12.00 - msza święta w archikatedrze pw. św. Stanisława Kostki (Archikatedra Łódzka, ul. Piotrkowska) 14.00 - Stary Cmentarz przy ul. Ogrodowej

Lublin 14:00 Kongres Wsi z udziałem ministra rolnictwa Marka Sawickiego 16.15 - konferencja prasowa (sala nr 201, II piętro) (Uniwersytet Przyrodniczy, ul. Akademicka 15, sala Agro nr 301)

16:00 Uroczystość nadania honorowego obywatelstwa Lublina prof. Wiesławowi Chrzanowskiemu (Trybunał Koronny, ul Rynek 1)

Mysłowice 10:00 Konferencja "Nośmy odblaski", w ramach kampanii "Ratujmy każdego - Rok pieszego - Kolejny krok" (Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna, ul. Powstańców 19)

Olsztyn 10:00 Konferencja programowa Komitetu Wyborczego Wyborców Czesława Jerzego Małkowskiego (Staromiejska Kawiarnia-Restauracja, Stare Miasto 4/6)

11:30 Wyrok apelacyjny w sprawie sprzedaży jezior przepływowych (Sąd okręgowy, ul. Dąbrowszczaków)

Poznań 12:00 Debata kandydatów na prezydenta Poznania (Cafe Gazeta, ul. 27 Grudnia)

13:00 Konferencja prasowa poświęcona oświadczeniu Zarządu ZNTK S.A. (Siedziba NSZZ Solidarność, ul. Metalowa 7)

Radom Wizyta przewodniczącego SLD Grzegorza Napieralskiego 16.00 - wizyta na targowisku miejskim (ul. Śląska) 17.00 - inauguracja kampanii wyborczej kandydata na prezydenta Radomia Marka Wikińskiego (ul. Pułaskiego 6/10)

Rybnik 18:00 Premiera programu "Zespół Pieśni i Tańca Śląsk - biesiadnie" (Rybnickie Centrum Kultury - Teatr Ziemi Rybnickiej)

Sosnowiec 11:00 Konferencja prasowa sosnowieckiej PO nt. "dalszego ciągu sprawy korupcji w sosnowieckim magistracie" (Biuro PO, ul. Modrzejowskiej 6)

Toruń 10:30 Konferencja prasowa marszałka Piotra Całbeckiego (Urząd Marszałkowski, pl. Teatralny 2)

11:00 Konferencja prasowa kandydata na prezydenta Torunia Waldemara Przybyszewskiego nt. problemów z komunikacją miejską (przed budynkiem Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego, Sienkiewicza 24/26)

Wisła 09:00 Zakończenie kongresów gazowniczych - przyjęcie uchwał końcowych; sesja podsumowująca (Hotel Gołębiewski)

Wrocław 11:00 Konferencja prasowa Chrześcijańskiej Inicjatywy Społecznej ChIS poświęcona prezentacji programu wyborczego partii oraz kandydatów na radnych do Rady Miasta Wrocławia (Trwała 7)

11:00 Konferencja prasowa nt. festiwalu Jazztopad (Kawiarnia Hotelu Radisson, ul. Jana Ewangelisty Purkiniego 10) (PAP)

asi/

bEhcWppe
wiadomości
pap
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)