Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
pkw
08.09.2007 17:38

PKW o zasadach przyjmowania zawiadomień od komitetów wyborczych

Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała informację nt. przyjmowania zawiadomień od komitetów wyborczych o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów lub kandydatów na senatorów w wyborach parlamentarnych.

Podziel się
Dodaj komentarz

Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała informację nt. przyjmowania zawiadomień od komitetów wyborczych o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów lub kandydatów na senatorów w wyborach parlamentarnych.

Do 17 września, do godz. 16.15 PKW przyjmie: zawiadomienie o zamiarze zgłoszenia (listy) kandydatów na posłów lub kandydatów na senatorów od organu partii politycznej, upoważnionego do jej reprezentowania na zewnątrz; zawiadomienie o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego od pełnomocnika wyborczego koalicyjnego komitetu wyborczego; zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców od pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego wyborców.

Można je składać osobiście do siedziby PKW lub pocztą (rozstrzyga data złożenia przesyłki), od dnia wydania Dziennika Ustaw zawierającego postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o zarządzeniu wyborów.

PKW po sprawdzeniu, że zawiadomienie spełnia warunki formalne, w terminie 3 dni podejmie uchwałę o przyjęciu go i przekaże tę uchwałę niezwłocznie właściwemu pełnomocnikowi wyborczemu. Oznacza to, że komitet może brać udział w kampanii. Tym samym, przed przyjęciem zawiadomienia komitet wyborczy nie może podejmować czynności zmierzających do zgłoszenia listy lub list kandydatów na posłów albo do zgłoszenia kandydatów na senatorów oraz nie może gromadzić ani wydatkować środków finansowych na cele kampanii wyborczej.

Odpowiednio, okręgowa komisja wyborcza nie może dokonać rejestracji listy kandydatów na posłów lub kandydatów na senatorów przed stwierdzeniem, że zgłoszenie pochodzi od komitetu wyborczego, który uzyskał potwierdzenie przyjęcia zawiadomienia od PKW.

Zawiadomienie o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów lub na senatorów oraz o powołaniu pełnomocnika komitetu wyborczego i pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego, zawiera: oznaczenie organu partii, od którego pochodzi zawiadomienie oraz miejsca i datę jego sporządzenia; informację, że komitet wyborczy zamierza zgłaszać kandydatów na posłów i kandydatów na senatorów lub tylko kandydatów na posłów, bądź tylko kandydatów na senatorów; nazwę komitetu wyborczego partii, w której musi wystąpić człon "komitet wyborczy" oraz nazwa partii lub jej skrót; skrót nazwy komitetu wyborczego umożliwiający jego identyfikację; adres siedziby komitetu wyborczego; wskazanie numeru ewidencyjnego, pod którym partia jest wpisana do ewidencji partii politycznych; informację o powołaniu pełnomocnika wyborczego i pełnomocnika finansowego komitetu z podaniem imienia, nazwiska, adresu zamieszkania i numeru PESEL oraz telefony i faksy kontaktowe do nich.

Do zawiadomienia załącza się: uwierzytelniony odpis z ewidencji partii politycznych wystawiony w 2007 r.; wyciąg ze statutu partii politycznej pozwalający stwierdzić, który organ partii jest upoważniony do jej reprezentowania na zewnątrz; zgodność wyciągu ze statutem winna być potwierdzona podpisem członka organu partii politycznej upoważnionego do jej reprezentowania na zewnątrz; oświadczenie pełnomocników wyborczego i finansowego komitetu o przyjęciu przez nich tych funkcji. Zawiadomienie podpisuje osoba (lub osoby) uprawnione do podpisania dokumentów organu partii upoważnionego do jej reprezentowania na zewnątrz.

Te same zasady dotyczą komitetów koalicyjnych oraz komitetów wyborczych wyborców. Koalicje przedkładają jeszcze odpisy umów koalicyjnych ze sprecyzowaniem parytetów przypadających na poszczególne ugrupowania miejsc, a komitet wyborczy wyborców - wykaz co najmniej 1000 obywateli popierających utworzenie komitetu, z listą ich danych oraz własnoręcznych podpisów. "Z treści nagłówka wykazu obywateli musi jednoznacznie wynikać, że złożone przez nich podpisy oznaczają poparcie dla utworzenia komitetu wyborczego wyborców oznaczonego poprzez nazwę, utworzonego w związku z wyborami do Sejmu i do Senatu zarządzonymi na dzień 21 października 2007 r." - podkreśla PKW.

Komitet wyborczy może ulec rozwiązaniu przed dniem wyborów. Wynika z tego, że rozwiązanie koalicyjnego komitetu wyborczego, po wydaniu przez PKW postanowienia o przyjęciu zawiadomienia, wymaga wspólnego oświadczenia woli wszystkich podmiotów, które utworzyły koalicję. Jednostronne oświadczenie uczestnika koalicji o wystąpieniu z koalicji nie rodzi skutków prawnych.

PKW nie dopuszcza zmiany: nazwy komitetu wyborczego i skrótu nazwy; celu w jakim komitet został utworzony, składu koalicji, składu grupy obywateli tworzących komitet wyborczy wyborców i postanowień umowy koalicyjnej w sprawie podziału dotacji.

Badanie wykazu osób popierających utworzenie komitetu wyborczego będzie polegało na ustaleniu, czy wykaz obywateli spełnia warunki określone w Ordynacji wyborczej, w szczególności, czy: z treści i układu graficznego wykazu podpisów obywateli wyraźnie wynika ich poparcie dla utworzenia komitetu wyborczego oznaczonego nazwą. Jeśli karta z wymaganymi danymi zespolona będzie z kartą bez tych danych, podpisy od miejsca zespolenia będą traktowane jako złożone wadliwie. Formularz wykazu powinien być złożony w oryginale. Rachmistrzowie sprawdzą, czy obok danych popierającego widnieje jego podpis; brak podpisu oznacza, że poparcie nie zostało udzielone.

Po stwierdzeniu, że zawiadomienie komitetu wyborczego spełnia warunki ustawowe, PKW, w terminie 3 dni od dnia doręczenia jej zawiadomienia, podejmie stosowną uchwałę o przyjęciu zawiadomienia, a stosowną informację ogłosi w "Monitorze Polskim" oraz dzienniku o zasięgu ogólnopolskim.

Jeżeli zawiadomienie wykaże wady, Państwowa Komisja Wyborcza w terminie 3 dni od daty doręczenia jej zawiadomienia, wezwie pełnomocnika wyborczego komitetu do usunięcia tych wad, wyznaczając na to termin 5 dni.

W przypadku nieusunięcia wad Państwowa Komisja Wyborcza podejmie uchwałę o odmowie przyjęcia zawiadomienia, wraz z uzasadnieniem i pouczeniem pełnomocnika o prawie zaskarżenia tej uchwały do Sądu Najwyższego w terminie 2 dni od daty doręczenia uchwały. (PAP)

wkt/ woj/

Tagi: pkw, wiadomości, pap
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz