Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Przegląd wiadomości ze spółek, środa godz. 20

0
Podziel się

Przegląd wiadomości ze spółek, środa 26 maja godz. 20

bEhJACNx

Przegląd wiadomości ze spółek, środa 26 maja godz. 20

ASSECO

Asseco Central Europe sprzedało wszystkie posiadane udziały (60 proc.) w austriackiej spółce Uniquare za 17,8 mln euro. Nabywcą akcji jest spółka Genesis Beteilingung GmbH - podała spółka w komunikacie.

bEhJACNz

We wcześniejszym komunikacie Asseco CE poinformowało o podpisaniu umowy z Uniquare w sprawie zakupu od tej spółki licencji na na jej produkty za 12,3 mln euro.

Zapłata za sprzedane udziały nastąpi poprzez przejęcie przez Genesis Beteilingung GmbH obowiązku zapłaty wynikającego z umowy nabycia licencji, a pozostała część ceny w wysokości 5,5 mln euro zostanie zapłacona do końca 2011 z odsetkami w wysokości 1M Euribor+1,1 proc. za cały okres.

Przedstawiciele słowackiej spółki już wcześniej sygnalizowali, że planują wycofać się z Uniquare przejmując jej produkty, lub zwiększyć w niej zaangażowanie tak, aby mieć większy wpływ na zarządzanie

BANCO SANTANDER, AIG

bEhJACNF

Komisja nadzoru Finansowego zezwoliła Banco Santander SA z Hiszpanii na wykonywanie za pośrednictwem Santander Consumer Bank SA prawa do 75 proc. i więcej głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy AIG Bank Polska SA - podała Komisja w komunikacie.

"Do czasu zakończenia procesu fuzji, oba banki będą działały jako oddzielne podmioty. Santander Consumer Finance będzie zarządzał oboma bankami, a ich centrale pozostaną we Wrocławiu" - napisano w komunikacie prasowym banku.

Santander Consumer Bank i AIG Bank Polska zamierzają przeprowadzić fuzję obu podmiotów pod marką Santander Consumer Bank. Połączona spółka będzie posiadać 250 placówek, portfel kredytów o wartości 3,2 mld euro i depozyty na kwotę 1 mld euro.

BIOTON

bEhJACNG

Walne zgromadzenie akcjonariuszy Biotonu zdecydowało o emisji obligacji zamiennych na akcje serii Z, o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 100 mln zł - poinformowała spółka.

Walne wydało też zgodę na warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego spółki o kwotę nie wyższą niż 90,9 mln zł poprzez emisję nie więcej niż 454.545.454 akcji zwykłych na okaziciela serii Z o wartości nominalnej 20 gr każda.

EUROCASH, CEDC

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgodził się na przejęcie przez Eurocash akcji i udziałów spółek dystrybucyjnych CEDC - poinfomowała spółka w komunikacie.

bEhJACNH

W kwietniu Eurocash zawarł ze spółką zależną CEDC, Carey Agri International Poland, umowę przedwstępną kupna spółek dystrybucyjnych za 400 mln zł.

Przedmiotem transakcji jest 100 proc. akcji lub udziałów w czternastu spółkach zależnych CEDC, działających w obszarze hurtowej dystrybucji alkoholu: Damianex, Astor, Dako-Galant Przedsiębiorstwo Handlowo Produkcyjne, Delikates, Miro, MTC, Multi-Ex, Onufry, Panta-Hurt, Polskie Hurtownie Alkoholi, Przedsiębiorstwo Dystrybucji Alkoholi "Agis", Przedsiębiorstwo Handlu Spożywczego, Saol Dystrybucja oraz Premium Distributors.

FORTIS BANK, BNP PARIBAS

Komisja Nadzoru Finansowego zgodziła się na zakup przez Fortis Bank Polska SA zorganizowanej części przedsiębiorstwa bankowego BNP Paribas SA Oddział w Polsce - poinformowała Komisja w środowym komunikacie.

bEhJACNI

W skutek tej transakcji Fortis Bank Polska przejmie obsługę ok. 150 grup kapitałowych (łącznie ok. 350 klientów).

Szacowana na koniec grudnia 2009 roku wartość przejmowanych należności z tytułu kredytów wynosi około 95 mln euro, a zobowiązań tytułu depozytów - około 238 mln euro.

Operacja przeniesienia obsługi wybranych klientów oddziału do banku związana jest ze zmianą wcześniejszego zakresu działalności obu tych instytucji w obszarze współpracy z przedsiębiorstwami.

KOLASTYNA

Grupa Kolastyna prognozuje, że w 2010 roku osiągnie 36,9 mln zł przychodów oraz 1,76 mln zł zysku brutto - poinformowała spółka w komunikacie.

Spółka podała, że w założeniach stanowiących podstawę prognozy uwzględniono przychody ze sprzedaży, które zostały oszacowane zgodnie z planem sprzedaży na wszystkich markach: Miraculum, Kolastyna, Tanita, Pani Walewska, Wars, Brutal, Być Może, Paloma, Lider, w poszczególnych kanałach dystrybucji, zawartych w strategii rozwoju na lata 2010 - 2015.

"Przyjęta strategia zakłada m.in. zmianę marki wiodącej w portfolio produktów Spółki. Począwszy od drugiej połowy 2010 wiodącą marką wspieraną nakładami marketingowymi będzie asortyment pod znakiem towarowym Miraculum (produkty pielęgnacyjne oraz perfumeryjne)" - napisano w komunikacie.

Dodano, że zmiana strategii wiąże się z planowaną zmianą nazwy spółki - na Miraculum SA w upadłości układowej.

"Informujemy również, że Spółka będzie konsekwentnie kontynuowała proces optymalizacji kosztów operacyjnych oraz nie przewiduje się, aby w ramach przyjętej strategii na rok 2010 Spółka zwiększyła salda zobowiązań finansowych" - głosi komunikat.

W połowie kwietnia sąd ogłosił upadłość Kolastyny z możliwością zawarcia układu. O upadłość układową wnioskowała sama spółka.

PGE

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uwzględnił odwołania spółek z grupy PGE w sprawie ustalenia wysokości korekt rocznych kosztów osieroconych za 2008 rok - poinformowała spółka w komunikacie.

"Wartość przedmiotu sporu stanowiąca różnicę pomiędzy wartością korekty wyliczoną przez spółki z Grupy Kapitałowej PGE a wartością korekty wyznaczoną w decyzjach przez Prezesa URE wynosiła 434,7 mln PLN" - napisano w komunikacie.

PGE podał, że wyrok nie jest prawomocny.

URE w lipcu 2009 roku wydał sześć decyzji w stosunku do niektórych wytwórców z grupy PGE w zakresie ustalenia korekty rocznej tzw. kosztów osieroconych, związanych z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej.

Spółki z grupy PGE odwołały się od decyzji prezesa URE do SOKiK.

RANK PROGRESS

Firma deweloperska Rank Progress z powodu niekorzystnej sytuacji na rynkach finansowych przesunęła zapisy na akcje serii C w ofercie publicznej na 14-18 czerwca - poinformowała spółka w komunikacie.

Przedział cenowy w publicznej ofercie 4.634.130 akcji serii C Rank Progress został ustalony na 10,77-12 zł. Oferowane akcje stanowią 12,5 proc. kapitału zakładowego i 8,7 proc. głosów na WZA Dla inwestorów indywidualnych spółka przeznaczyła 928.626 akcji.

Oferującym akcje jest DM IDM SA.

Rank Progress jest spółką inwestycyjno-deweloperską, realizującą projekty o charakterze komercyjnym na rynku nieruchomości. Firma specjalizuje się w przygotowaniu i realizacji inwestycji obejmujących pozyskiwanie atrakcyjnie zlokalizowanych gruntów, a następnie ich zabudowie obiektami handlowymi z przeznaczeniem na wynajem lub sprzedaż.

Rank Progress chce pozyskać od inwestorów 51 mln zł. Środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie programu inwestycyjnego obejmującego realizację galerii i centrów handlowych w 6 miastach Polski: Kaliszu, Zamościu, Jeleniej Górze, Kłodzku, Świdnicy i Legnicy. Ogółem w latach 2010-2012 spółka zamierza przeznaczyć na inwestycje około 500 mln zł.

Rank Progress prognozuje, że w 2010 roku osiągnie 157 mln zł zysku netto i 166 mln zł przychodów netto ze sprzedaży.

WISTIL

W ramach restrukturyzacji Wistil planuje w czerwcu zwolnić do 160 pracowników. Spółka przystąpiła do rozmów ze związkami zawodowymi - podał Wistil w środowym komunikacie.

"Zarząd spółki Wistil niniejszym informuje, że w ramach restrukturyzacji spółki - podjął decyzję o przeprowadzeniu zwolnień grupowych w spółce i zwrócił się do związków zawodowych działających w spółce o przystąpienie do prac nad porozumieniem, o którym mowa w art. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Grupowe zwolnienia zarząd zamierza przeprowadzić w miesiącu czerwcu br., obejmie ono do 160 pracowników" - napisano w komunikacie.

QUMAK-SEKOM, NEXTIRAONE

W przetargu na "dostawę, instalację i konfigurację urządzeń aktywnych i oprogramowania zarządzającego sieci teleinformatycznej Stadionu Narodowego w Warszawie" jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez NextiraOne Polska, opiewająca na 35,25 mln zł brutto. Qumak-Sekom złożył ofertę w wysokości 32,36 mln zł brutto, ale została ona odrzucona - poinformowało Narodowe Centrum Sportu Sp. z o.o.

"Z sześciu złożonych ofert trzy: Solidex, Telekomunikacja Polska, Qumak-Secom, nie spełniły warunków zawartych w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zostały odrzucone. Prawidłowo zostały złożone oferty firm NextiraOne, Intertrading Systems Technology, Asseco System" - napisano w komunikacie.

Oferenci mają prawo do ewentualnego składania odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej.

Umowa z wykonawcą może zostać podpisana po 7 czerwca.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie urządzeń aktywnych, zainstalowanie oprogramowania systemowego i narzędziowego oraz wykonanie prac projektowo-programistycznych w celu zbudowania systemu sieci teleinformatycznej Stadionu Narodowego w Warszawie.(PAP)

gsu/ jtt/ jru/ morb/ seb/ pam/ pad/

bEhJACOa
wiadomości
pap
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)