Notowania

wiadomości
14.05.2013 18:44

RM przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o kombatantach

Powstanie Korpusu Walk o Niepodległość RP - zrzeszających uczestników walk o niepodległość przed 1945 r. i walczących zbrojnie z reżimem komunistycznym po 1945 r. i przyznanie im specjalnych świadczeń zakłada przyjęty przez rząd projekt ustawy o zmianie ustawy o kombatantach.

Podziel się
Dodaj komentarz

Powstanie Korpusu Walk o Niepodległość RP - zrzeszających uczestników walk o niepodległość przed 1945 r. i walczących zbrojnie z reżimem komunistycznym po 1945 r. i przyznanie im specjalnych świadczeń zakłada przyjęty przez rząd projekt ustawy o zmianie ustawy o kombatantach.

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego przedłożony przez szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Jak napisano w przesłanym PAP komunikacie po posiedzeniu rządu, w Polsce żyje ok. 160 tys. kombatantów oraz osób represjonowanych w więzieniach, łagrach i obozach koncentracyjnych. Nowe rozwiązania mają poprawić ich codzienną egzystencję. Przewidziano utworzenie Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, do którego wejdą osoby, które uzyskały (bądź uzyskają) tzw. uprawnienia kombatanckie z tytułu walki zbrojnej o niepodległość Polski.

Korpus będzie honorową wspólnotą żołnierską, a jego członkowie otrzymają specjalne legitymacje wydawane przez szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, jako dokument poświadczający prawo do specjalnych świadczeń.

Świętem członków Korpusu będzie 1 września obchodzony jako Dzień Weterana Walk o Niepodległość RP. W Korpusie może się znaleźć ok. 90 tys. osób.

Projekt wprowadza wyższą ulgę komunikacyjną dla weteranów. Członkowie Korpusu będą mogli korzystać z 51 proc. zniżki na bilety w krajowych przejazdach autobusowych i kolejowych (dotychczas jako kombatanci mieli ulgę w wysokości 37 proc.). Z podwyższonej ulgi będą mogli korzystać wyłącznie członkowie Korpusu (z wyłączeniem wdów i wdowców po nich, dla których ulga nadal wyniesie 37 proc.).

W projekcie uregulowano też kwestię ryczałtu energetycznego dla kombatantów. "Ma on być corocznie waloryzowany o średnioroczny wskaźnik cen nośników energii z poprzedniego roku (ogłaszany przez GUS w +Monitorze Polskim+). Wysokość ryczałtu, w wyniku waloryzacji, nie może być obniżona" - czytamy w komunikacie. Przewidziano nowy, uproszczony tryb wypłaty świadczeń dla zamieszkałych za granicą kombatantów i ofiar represji. Chodzi o osoby, które dotychczas nie otrzymywały dodatkowych świadczeń ze względu na utrudnienia w ich wypłacie.

Utrudniać to miały przepisy, w myśl których świadczenie takie mogło być wypłacane osobie upoważnionej przez kombatanta mieszkającej w kraju lub mogły wpływać na polski rachunek bankowy uprawnionego. Po zmianie przepisów, kombatantom i ofiarom represji zamieszkałym za granicą, przysługujące świadczenia będą wpłacane, po złożeniu wniosku, np. razem z emeryturą lub rentą na zagraniczny rachunek bankowy.

W Urzędzie ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych (USKiOR) ma powstać baza uprawnionych do świadczeń opieki zdrowotnej (kombatantów, inwalidów wojennych i ofiar represji). Będzie prowadzona w formie elektronicznej przez szefa USKiOR na podstawie danych przekazanych przez: ZUS, KRUS, zakład emerytalno-rentowy MSW, wojskowe biura emerytalne, biuro emerytalne Służby Więziennej, ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Wśród przekazywanych danych będzie: nazwisko, imiona, data urodzenia, numer PESEL (lub dokumentu tożsamości), adres oraz informacja o rodzaju przyznanego świadczenia (np. rencie, rencie inwalidy wojennego, dodatku kombatanckim).

Dane zgromadzone w bazie Urzędu jego szef przekaże NFZ, gdzie mają być wykorzystywane do weryfikacji uprawnień do świadczeń zdrowotnych. Ma to wyeliminować przypadki korzystania ze świadczeń przez osoby nieuprawnione. W projekcie nowelizacji wprowadzono też ułatwienia w dostępie do świadczeń zdrowotnych dla kombatantów i ofiar represji.

Świadczeniodawca będzie upoważniony do udzielania tych świadczeń poza kolejnością przyjęć wynikającą z list oczekujących, w dniu zgłoszenia. Jeśli nie będzie to możliwe, będzie musiał wyznaczyć inny termin, także poza kolejnością. Świadczenia z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie będą mogły być udzielane później niż 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia. W miejscach rejestracji pacjentów i udzielania świadczeń oraz w aptekach mają być obowiązkowo wywieszane informacje o tych uprawnieniach.

Nowe regulacje mają wejść w życie po 30 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem przepisów zwiększających ulgi komunikacyjne i umożliwiających wypłatę dodatkowych świadczeń za granicą, które obowiązywałyby od początku 2014 r. (PAP)

akn/ abe/

Tagi: wiadomości, pap
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz