Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Cel

Kredyt gotówkowy nie ma ściśle określonego przeznaczenia.

Dla kogo?

Kredytobiorcą może być osoba fizyczna która posiada:

 • miejsce zamieszkania w kraju,
 • pełną zdolność do czynności prawnych,
 • uregulowany stosunek do służby wojskowej,
 • stałe dochody uzyskiwane z:
  - tytułu świadczonej pracy, renty lub emerytury,
  - prowadzonej działalności gospodarczej na własny rachunek,
  - innego udokumentowanego źródła (np.: z czynszów, tzw. wykonywania wolnego zawodu, itp.)
 • zdolność kredytową.
UWAGA: Warunkiem udzielenia kredytu osobie pozostającej w związku małżeńskim i w ustawowej wspólności jest wyrażenie pisemnej zgody na jego zaciągnięcie przez małżonka.

Jaka może być wysokość udzielonego kredytu?

Maksymalna wysokość kredytu jest wyznaczona zdolnością kredytową rozumianą jako możliwość terminowej spłaty rat kredytu wraz z odsetkami umownymi, ze stałych dochodów netto kredytobiorcy.

Co należy zrobić, aby otrzymać kredyt?

Udzielenie kredytu następuje na wniosek Kredytobiorcy, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Bankiem a Kredytobiorcą.
Osoba ubiegająca się o kredyt musi złożyć wniosek kredytowy w oddziale (filii) Banku ze względu na miejsce zamieszkania lub pracy, dołączając dokumenty stwierdzające stałe źródła i wysokość dochodów kredytobiorcy i poręczycieli m.in.:

 • zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów,

 • odcinek renty lub emerytury za ostatni miesiąc wraz z decyzją o przyznaniu tych świadczeń (do wglądu),

 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów za ostatnie, najczęściej, trzy miesiące i nie zaleganiu z podatkami (w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą), a w przypadku osób rozliczających się w formie zryczałtowanego podatku dochodowego zaświadczenie o nie zaleganiu z podatkami i składkami ubezpieczeniowymi, zaświadczenie o przychodach, a w przypadku osób rozliczających się w formie karty podatkowej zaświadczenie o nie zaleganiu z podatkami i składkami ubezpieczeniowymi,

 • inne dokumenty pozwalające określić stałe dochody uzyskiwane z innych źródeł.
W jaki sposób kredyt jest uruchamiany?
Uruchomienie kredytu następuje w drodze wypłaty gotówki bądź przekazania środków na rachunek wskazany przez Kredytobiorcę

Jakie są formy zabezpieczenia kredytu?
Kredyt wraz z należnymi Bankowi odsetkami może być zabezpieczony w jednej lub kilku niżej wymienionych formach, takich jak:
 1. poręczenie według prawa cywilnego,
 2. poręczenie według prawa wekslowego,
 3. cesja praw z lokat terminowych i rachunków terminowych lub bieżących - prowadzonej w walucie krajowej lub obcej,
 4. przewłaszczenie,
 5. zastaw rejestrowy,
 6. zastaw na prawach,
 7. inne przewidziane prawem.

UWAGA: Bank może zastrzec sobie prawo wyboru formy prawnego zabezpieczenia spłaty należności wynikającej z umowy kredytowej.

Koszt zabezpieczenia spłaty należności wynikających z umowy kredytowej ponosi Kredytobiorca.

W jaki sposób należy spłacać kredyt?
Spłata kredytu wraz z odsetkami umownymi odbywa się najczęściej w okresach miesięcznych i rozpoczyna się od następnego miesiąca po uruchomienia kredytu.
Możliwa jest karencja w spłacie kredytu (zależy od indywidualnych przypadków).
Po całkowitej spłacie kredytu Bank dokonuje rozliczenia z Kredytobiorcą odsetek umownych.
Zmiana terminu płatności rat następuje w drodze aneksu do umowy kredytowej.
Na dokonanie powyższych zmian niezbędna jest zgoda poręczycieli.