Otwarte fundusze emerytalne
 
Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny
Data rozpoczęcia działalności11-08-1999
Firma zarządzającaPowszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna
Kapitał akcyjny firmy zarządzającej87200000
Akcjonariusze64.98% TUiR Allianz Polska SA, 35.02% Allianz SE
Informacje o akcjonariuszachAllianz Polska jest instytucją działającą w sektorze ubezpieczeniowo-finansowym świadczącą kompleksowe usługi, z których korzystają już ponad 2 miliony klientów indywidualnych i korporacyjnych. Należące do grupy TUiR Allianz Polska S.A. działa na polskim rynku ubezpieczeń majątkowych od 1997 r.

Grupa Allianz jest jednym z czołowych na świecie podmiotów oferujących usługi finansowe. Główną siedzibą Allianz SE – spółki nadrzędnej Grupy – jest Monachium. Allianz jest też jednym ze światowych liderów w zarządzaniu aktywami – na koniec 2012 roku zarządzał aktywami o wartości ponad 1,85 biliona euro.
Prezes Zarządu TowarzystwaAgnieszka Nogajczyk-Simeonow
Przewodniczący rady nadzorczejWitold Jaworski
Osoba zarządzająca aktywamiGrzegorz Zubrzycki
Agent transferowyPekao Financial Services Sp. z o.o.
Bank depozytariuszDeutche Bank Polska S.A.
Polityka lokacyjnaStrategia inwestycyjna Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego opiera się na trzech podstawach: bezpieczeństwie zainwestowanych środków, rentowności lokat oraz płynności inwestycji. Bezpieczeństwo polega na lokowaniu środków w takie instrumenty, które gwarantują zwrot z nadwyżką zainwestowanego kapitału. Wypełnianie kryterium rentowności odbywa się poprzez wybór spośród dopuszczalnych lokat tych o najwyższej stopie zwrotu. Z kolei dbałość o płynność polega na tym, aby możliwie największa część aktywów ulokowana była w instrumenty, które w jak największym stopniu umożliwiają w dowolnym momencie ich zbycie i odzyskanie zainwestowanych środków.
Dobór nabywanych akcji poszczególnych emitentów dokonywany jest na podstawie analizy fundamentalnej ze szczególnym uwzględnieniem kondycji finansowej tych podmiotów, prognoz ich wyników, poziomu zadłużenia, pozycji rynkowej i perspektyw oraz jakości zarządów. W celu maksymalizowania osiąganych stóp zwrotu Fundusz nieustannie dokonuje analizy opłacalności inwestycji we wszystkie dozwolone przez prawo instrumenty i klasy aktywów.
Liczba członków funduszu593 008 (30.09.2013)
AdresSkrytka Pocztowa 85; 02-696 Warszawa 113
Tel./Faks+48 22 567 46 00/+48 22 567 46 49
Infolinia801 10 20 30 (opcja 4) lub +48 22 567 67 04
WWWhttp://www.allianz.pl/pte
E-mailwww.kontaktOFE.allianz.pl
Opłata za zarządzanie zależnie od wartości aktywów netto / miesięczniedo 8 mld zł - 0,045%
od 8 do 20 mld zł - 3,6 mln zł + 0,04% nadwyżki ponad 8 mld zł
od 20 do 35 mld zł - 8,4 mln zł + 0,032% nadwyżki ponad 20 mld zł
od 35 do 45 mld zł - 13,2 mln zł + 0,023% nadwyżki ponad 35 mld zł
powyżej 45 mld zł - 15,5 mln zł
Opłata od składki (dotyczy nowych członków) 1999 - 6.5%
2001 - 6%
2003 - 5%
2005 - 4%
2010 - 3.45%
OFE on-linesprawdź ofertę najlepszych
Struktura portfela z dnia 1-12-2017
Aktywa*
[mln PLN]
Obligacje i bony*
[%]
Depozyty*
[%]
Akcje*
[%]
NFI*
[%]
Inne*
[%]
8090 0 3.03 85.11 0 5.19
Uwagi:
*Aktywa netto - suma składek wpłacanych do funduszy pomniejszona o zobowiązania funduszy; pieniądze biorące udział w procesie inwestycyjnym.
*Obligacje i bony - obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub NBP oraz pożyczki i kredyty udzielone tym podmiotom.
*Depozyty - depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe.
*Akcje - akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym.
*NFI - akcje NFI.
*Inne - niedopuszczone do publicznego obrotu obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne.
Pozostałą część aktywów stanowią środki pieniężne oraz należności z tytułu odsetek od sprzedaży papierów wartościowych, lokat bankowych oraz obligacji.
Nie ujęte zostały również inwestycje poniżej 1% wartości aktywów.
OFE
wg rocznej stopy zwrotu [%]
Nordea OFE 0,00%
Pekao OFE 0,00%
OFE NATIONALE NEDERLANDEN +49,92%
wg udziału akcji w portfelu [%]
Pekao 88,57
PZU Złota Jesień 87,76
AEGON 87,60
wg wartości aktywów [mln PLN]
ING 44576,00
Aviva 39469,00
PZU Złota Jesień 23333,00