Otwarte fundusze emerytalne
 
Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK SA
Data rozpoczęcia działalności21-05-1999
Firma zarządzającaAviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK SA
Kapitał akcyjny firmy zarządzającej137000000
Akcjonariusze51,1% Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA, 38,9% Aviva International Insurance Ltd, 10% Bank Zachodni WBK SA
Informacje o akcjonariuszachWiększościowymi akcjonariuszami są dwie spółki należące do grupy Aviva – piątej grupy ubezpieczeniowej świata. Aviva, znana w Polsce dotychczas pod marką Commercial Union, jest liderem rynku funduszy emerytalnych i jednym z pionierów rynku indywidualnych ubezpieczeń na życie. Aviva obsługuje w Polsce ponad 3 mln klientów i zarządza aktywami o wartości ponad 50 mld zł.

Mniejszościowym akcjonariuszem jest Bank Zachodni WBK SA – jeden z największych banków uniwersalnych w Polsce.
Prezes Zarządu TowarzystwaPaweł Pytel
Przewodniczący rady nadzorczejAdam Uszpolewicz
Osoba zarządzająca aktywamiMarcin Żółtek
Agent transferowyAviva Sp. z o.o.
Bank depozytariuszBank Handlowy w Warszawie SA
Polityka lokacyjnaDługoterminowym celem działalności inwestycyjnej Aviva Otwartego Funduszu Emerytalnego WBK jest zapewnienie satysfakcjonującej realnej stopy zwrotu przy ograniczaniu ryzyka inwestycji poprzez staranną selekcję aktywów i właściwą dywersyfikację portfela. Skala aktywów zgromadzonych w Funduszu sprzyja prowadzeniu stabilnej polityki inwestycyjnej skoncentrowanej na dostosowaniu składu portfela do przewidywanego rozwoju koniunktury gospodarczej. W istniejących ograniczeniach prawnych średnioterminowa struktura aktywów to:
ˇ akcje 30 proc.
ˇ obligacje 60 proc.
ˇ bony skarbowe 5 proc.
ˇ gotówka i inne aktywa płynne 5 proc.
Zarządzający Funduszem dopuszcza odchylenia od struktury średnioterminowej wynikające z oceny sytuacji gospodarczej, tendencji rynkowych i przewidywanych dochodowości poszczególnych inwestycji. Portfel akcji Funduszu zdominowany jest przez spółki o największej kapitalizacji.
Liczba członków funduszu2 723 042
Adresul. Domaniewska 44, 02-672 Warszawa
Tel./Fakstel. (22) 557 40 50; fax: (22) 557 40 39
Infolinia0 801 888 444
WWWhttp://www.aviva.pl/
E-mailbok_ofe@aviva.pl
Opłata za zarządzanie zależnie od wartości aktywów netto / miesięcznieaktywa netto: od 35 do 45 mld - 13,2 mln zł + 0,023% nadwyżki ponad 35 mld zł od 45 mld - 15,5 mln zł
Opłata od składki (dotyczy nowych członków) 2010 - 3.5%
OFE on-linesprawdź ofertę najlepszych
Struktura portfela z dnia 1-12-2017
Aktywa*
[mln PLN]
Obligacje i bony*
[%]
Depozyty*
[%]
Akcje*
[%]
NFI*
[%]
Inne*
[%]
39469 0 4.66 86.2 0 2.08
Uwagi:
*Aktywa netto - suma składek wpłacanych do funduszy pomniejszona o zobowiązania funduszy; pieniądze biorące udział w procesie inwestycyjnym.
*Obligacje i bony - obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub NBP oraz pożyczki i kredyty udzielone tym podmiotom.
*Depozyty - depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe.
*Akcje - akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym.
*NFI - akcje NFI.
*Inne - niedopuszczone do publicznego obrotu obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne.
Pozostałą część aktywów stanowią środki pieniężne oraz należności z tytułu odsetek od sprzedaży papierów wartościowych, lokat bankowych oraz obligacji.
Nie ujęte zostały również inwestycje poniżej 1% wartości aktywów.
OFE
wg rocznej stopy zwrotu [%]
Pekao OFE 0,00%
Nordea OFE 0,00%
PKO BP Bankowy OFE 0,00%
wg udziału akcji w portfelu [%]
Pekao 88,57
PZU Złota Jesień 87,76
AEGON 87,60
wg wartości aktywów [mln PLN]
ING 44576,00
Aviva 39469,00
PZU Złota Jesień 23333,00