Otwarte fundusze emerytalne
 
AXA Otwarty Fundusz Emerytalny
Data rozpoczęcia działalności29-01-1999
Firma zarządzającaAXA Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
Kapitał akcyjny firmy zarządzającej105000000
Akcjonariusze70% Winterthur Life Insurance Company, 30% Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju
Informacje o akcjonariuszachAXA Powszechne Towarzystwo Emerytalne to Spółka Akcyjna, której założycielami są: Szwajcarskie Towarzystwo Ubezpieczeniowe Winterthur Life Insurance Company (70 % udziałów) oraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (30 % udziałów).
Od 22 grudnia 2006 r. Winterthur jest częścią międzynarodowej grupy - AXA, jednej z największych grup ubezpieczeniowych świata. AXA zarządza aktywami o wartości około biliona euro, które powierzyło jej 51 milionów Klientów.

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) powstał w 1991 r. Celem EBOiR jest promocja procesu transformacji krajów Europy Środkowo - Wschodniej oraz Wspólnoty Niepodległych Państw w kierunku otwartej gospodarki rynkowej, prywatnej przedsiębiorczości, oraz idei wielopartyjnej demokracji i pluralizmu.
Prezes Zarządu Towarzystwa-
Przewodniczący rady nadzorczejChris Schnor
Osoba zarządzająca aktywamiRobert Garnczarek
Agent transferowywe własnym zakresie
Bank depozytariuszBRE Bank SA
Polityka lokacyjnaStrategicznym celem AXA OFE jest zapewnienie realnego (czyli uwzględniającego zjawisko inflacji) wzrostu zgromadzonych przez jego członków składek przy bezpiecznym inwestowaniu powierzonych środków. Podejmując decyzje inwestycyjne dotyczące kupna lub sprzedaży akcji AXA koncentruje się na najbardziej dynamicznych sektorach gospodarki i na przedsiębiorstwach mających dobre perspektywy rozwoju. Fundusz zakłada realną stopę zwrotu rzędu 3 proc.
Liczba członków funduszu535000
Adresul. Puławska 15, 02-515 Warszawa
Tel./Fakstel.: (022) 521 52 52, 521 52 53 fax: (022) 521 52 40
Infolinia0 801 200 200
WWWhttp://www.axa-polska.pl/u235/navi/32206
E-mailemerytury@axa-polska.pl
Opłata za zarządzanie zależnie od wartości aktywów netto / miesięczniedo 8 mld zł - 0,045 proc.
od 8 do 20 mld zł - 3,6 mln zł + 0,04% nadwyżki ponad 8 mld zł
od 20 do 35 mld zł - 8,4 mln zł + 0,032% nadwyżki ponad 20 mld zł
od 35 do 65 mld zł - 13,2 mln zł + 0,023 % nadwyżki ponad 35 mld zł
powyżej 65 mld zł - 20,1 mln zł + 0,015 % nadwyżki ponad 65 mld zł
Opłata od składki (dotyczy nowych członków) 2000 - 7%
2010 - 3.5%
OFE on-linesprawdź ofertę najlepszych
Struktura portfela z dnia 1-12-2017
Aktywa*
[mln PLN]
Obligacje i bony*
[%]
Depozyty*
[%]
Akcje*
[%]
NFI*
[%]
Inne*
[%]
11555 0 10.91 81.35 0 2.69
Uwagi:
*Aktywa netto - suma składek wpłacanych do funduszy pomniejszona o zobowiązania funduszy; pieniądze biorące udział w procesie inwestycyjnym.
*Obligacje i bony - obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub NBP oraz pożyczki i kredyty udzielone tym podmiotom.
*Depozyty - depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe.
*Akcje - akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym.
*NFI - akcje NFI.
*Inne - niedopuszczone do publicznego obrotu obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne.
Pozostałą część aktywów stanowią środki pieniężne oraz należności z tytułu odsetek od sprzedaży papierów wartościowych, lokat bankowych oraz obligacji.
Nie ujęte zostały również inwestycje poniżej 1% wartości aktywów.
OFE
wg rocznej stopy zwrotu [%]
Pekao OFE 0,00%
Nordea OFE 0,00%
Metlife OFE +41,80%
wg udziału akcji w portfelu [%]
Pekao 88,57
PZU Złota Jesień 87,76
AEGON 87,60
wg wartości aktywów [mln PLN]
ING 44576,00
Aviva 39469,00
PZU Złota Jesień 23333,00