Otwarte fundusze emerytalne
 
PKO BP Bankowy OFE Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna
Data rozpoczęcia działalności28-10-1998
Firma zarządzającaPKO BP BANKOWY PTE
Kapitał akcyjny firmy zarządzającej260000000
Akcjonariusze100% PKO BP
Informacje o akcjonariuszachPowszechna Kasa Oszczędności powstała w 1919 roku. Od lat jest uważana za jeden z najbezpieczniejszych banków w Polsce, dnia 12 kwietnia 2000 roku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Państwowy został przekształcony w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa o nazwie Powszechna Kasa Oszczędności PKO BP na koniec 2003 r. prowadził ponad 5,12 mln rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (razem z rachunkami internetowymi e-superkonto i Inteligo). PKO BP jest także liderem w obsłudze małych i średnich przedsiębiorstw z udziałem w rynku wynoszącym 25%. Na koniec 2003 r. prowadził 423 tys. rachunków klientów z segmentu MSP, w tym 263 tys. rachunków typu Partner. PKO BP dysponuje siecią 1,23 tys. oddziałów, 3,5 tys. agencji i 1,734 tys. bankomatów (w tym 811 urządzeń z uruchomioną funkcją depozytową).
Prezes Zarządu TowarzystwaEwa Małyszko
Przewodniczący rady nadzorczejJakub Papierski
Osoba zarządzająca aktywamiWojciech Rostworowski, Wiceprezes Zarządu PKO BP BANKOWY PTE
Agent transferowyPKO BP Finat Sp. z o.o.
Bank depozytariuszBRE Bank SA
Polityka lokacyjnaNajwiększą inwestycją Funduszu są obligacje i bony skarbowe. Strategia inwestycyjna Bankowego OFE zakłada również zaangażowanie w akcje spółek giełdowych i Narodowych Funduszy Inwestycyjnych - na poziomie niewiele odbiegającym od średniego zaangażowania wszystkich OFE. Zgodnie ze strategią inwestycyjną niewielka część środków jest inwestowana w tzw. dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Część środków Funduszu znajduje się na lokatach bankowych. Nasza strategia inwestycyjna dopuszcza również inwestycje w jednostki zamkniętych funduszy inwestycyjnych, w listy zastawne emitowane przez banki hipoteczne oraz inwestycje zagraniczne w obligacje emitowane przez rządy i banki centralne państw z grupy OECD oraz akcje spółek notowanych na giełdach państw OECD.
Liczba członków funduszu958 tysięcy
Adresul. Puławska 15, 02-515 Warszawa
Tel./Fakstel.: (22) 580 37 00, fax: (022) 580 23 80
Infolinia0 801 10 10 10
WWWwww.pkopte.pl
E-mailbok@bankowy.pl
Opłata za zarządzanie zależnie od wartości aktywów netto / miesięczniedo 8 mld zł - 0,045 proc.
od 8 do 20 mld zł - 3,6 mln zł + 0,04% nadwyżki ponad 8 mld zł
od 20 do 35 mld zł - 8,4 mln zł + 0,032% nadwyżki ponad 20 mld zł
od 35 do 65 mld zł - 13,2 mln zł + 0,023 % nadwyżki ponad 35 mld zł
powyżej 65 mld zł - 20,1 mln zł + 0,015 % nadwyżki ponad 65 mld zł
Opłata od składki (dotyczy nowych członków) 2000 - 7%
2010 - 3.5%
2013 - 3.4%
OFE on-linesprawdź ofertę najlepszych
Struktura portfela z dnia 1-12-2017
Aktywa*
[mln PLN]
Obligacje i bony*
[%]
Depozyty*
[%]
Akcje*
[%]
NFI*
[%]
Inne*
[%]
8075 0 11.25 86.6 0 0.33
Uwagi:
*Aktywa netto - suma składek wpłacanych do funduszy pomniejszona o zobowiązania funduszy; pieniądze biorące udział w procesie inwestycyjnym.
*Obligacje i bony - obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub NBP oraz pożyczki i kredyty udzielone tym podmiotom.
*Depozyty - depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe.
*Akcje - akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym.
*NFI - akcje NFI.
*Inne - niedopuszczone do publicznego obrotu obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne.
Pozostałą część aktywów stanowią środki pieniężne oraz należności z tytułu odsetek od sprzedaży papierów wartościowych, lokat bankowych oraz obligacji.
Nie ujęte zostały również inwestycje poniżej 1% wartości aktywów.
OFE
wg rocznej stopy zwrotu [%]
Pekao OFE 0,00%
Nordea OFE 0,00%
PKO BP Bankowy OFE 0,00%
wg udziału akcji w portfelu [%]
Pekao 88,57
PZU Złota Jesień 87,76
AEGON 87,60
wg wartości aktywów [mln PLN]
ING 44576,00
Aviva 39469,00
PZU Złota Jesień 23333,00