Otwarte fundusze emerytalne
 
Nordea Otwarty Fundusz Emerytalny
Data rozpoczęcia działalności11-02-1999
Firma zarządzającaNordea Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA
Kapitał akcyjny firmy zarządzającej212380500
Akcjonariusze100 % Nordea Life Holding A/S
Informacje o akcjonariuszachNordea jest wiodącą grupą finansową w Skandynawii i regionie Morza Bałtyckiego. Oferuje usługi w zakresie bankowości detalicznej i korporacyjnej, zarządzania aktywami, funduszami inwestycyjnymi i ubezpieczeń na życie.
Prezes Zarządu TowarzystwaAndrzej Kulik
Przewodniczący rady nadzorczejClaus Stoltenborg
Osoba zarządzająca aktywamiBartosz Stryjewski
Agent transferowyCitigroup Globalne Usługi Transakcyjne - Obsługa Funduszy Inwestycyjnych
Bank depozytariuszBank Handlowy w Warszawie SA
Polityka lokacyjnaCelem Nordea OFE jest osiągnięcie w długim okresie stopy zwrotu wyższej niż średnia na rynku. W ciągu najbliższych lat zamierza prowadzić konserwatywną politykę inwestycyjną polegającą na inwestowaniu w najbardziej płynne niedowartościowane instrumenty finansowe.
Liczba członków funduszu705135 (stan na dzień 27.04.2007)
AdresAl. Jana Pawła II 27 (Atrium Centrum), 00-867 Warszawa
Tel./Fakstel.: (022) 541 00 00, fax: (022) 541 00 01
Infolinia0 801 306 306
WWWhttp://www.nordeapolska.pl
E-mailofe@nordeapolska.pl
Opłata za zarządzanie zależnie od wartości aktywów netto / miesięczniedo 8 mld zł - 0,045 proc.
od 8 do 20 mld zł - 3,6 mln zł + 0,04% nadwyżki ponad 8 mld zł
od 20 do 35 mld zł - 8,4 mln zł + 0,032% nadwyżki ponad 20 mld zł
od 35 do 65 mld zł - 13,2 mln zł + 0,023 % nadwyżki ponad 35 mld zł
powyżej 65 mld zł - 20,1 mln zł + 0,015 % nadwyżki ponad 65 mld zł
Opłata od składki (dotyczy nowych członków) 2000 - 7%
2010 - 3.5%
OFE on-linesprawdź ofertę najlepszych
Struktura portfela z dnia 1-12-2017
Aktywa*
[mln PLN]
Obligacje i bony*
[%]
Depozyty*
[%]
Akcje*
[%]
NFI*
[%]
Inne*
[%]
0 0 0 0 0 0
Uwagi:
*Aktywa netto - suma składek wpłacanych do funduszy pomniejszona o zobowiązania funduszy; pieniądze biorące udział w procesie inwestycyjnym.
*Obligacje i bony - obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub NBP oraz pożyczki i kredyty udzielone tym podmiotom.
*Depozyty - depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe.
*Akcje - akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym.
*NFI - akcje NFI.
*Inne - niedopuszczone do publicznego obrotu obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne.
Pozostałą część aktywów stanowią środki pieniężne oraz należności z tytułu odsetek od sprzedaży papierów wartościowych, lokat bankowych oraz obligacji.
Nie ujęte zostały również inwestycje poniżej 1% wartości aktywów.
OFE
wg rocznej stopy zwrotu [%]
Pekao OFE 0,00%
Nordea OFE 0,00%
PKO BP Bankowy OFE 0,00%
wg udziału akcji w portfelu [%]
Pekao 88,57
PZU Złota Jesień 87,76
AEGON 87,60
wg wartości aktywów [mln PLN]
ING 44576,00
Aviva 39469,00
PZU Złota Jesień 23333,00