Otwarte fundusze emerytalne
 
Pekao Otwarty Fundusz Emerytalny
Data rozpoczęcia działalności19-04-1999
Firma zarządzającaPekao Pioneer Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA
Kapitał akcyjny firmy zarządzającej20760000
Akcjonariusze65% Bank Pekao SA, 35% Pioneer Global Asset Management
Informacje o akcjonariuszachBank Pekao SA obecnie należy do czołówki polskich banków, w 1998 roku akcje tej instytucji zostały wprowadzone na giełdę. Pekao SA po konsolidacji grupy, w której skład wchodziły również trzy inne polskie banki, należy do najpotężniejszych polskich instytucji finansowych.
Pioneer Global Asset Management jest spółką wchodzącą w skład Grupy UniCredito Italiano, zarządzającą aktywami jej podmiotów.
Prezes Zarządu TowarzystwaTomasz J. Bańkowski
Przewodniczący rady nadzorczejPaolo Iannone
Osoba zarządzająca aktywamiSergiusz Frąckowiak
Agent transferowyPekao Financial Services Sp. z o.o.
Bank depozytariuszBank Handlowy w Warszawie
Polityka lokacyjnaCelem polityki inwestycyjnej naszego OFE jest zapewnienie Członkom Funduszu długoterminowej realnej stopy zysku na poziomie przynajmniej 5% w skali roku. Wszelkie działania inwestycyjne będą podporządkowane przede wszystkim temu celowi. Planujemy inwestowanie w akcje pomiędzy 20% a 40% aktywów Funduszu. Udział akcji będzie każdorazowo uzależniony od naszej oceny trendów na rynku finansowym. Dobierając spółki do portfela inwestycyjnego będziemy się kierować wyceną fundamentalną spółek. Z uwagi na specyfikę OFE (stały dopływ nowych aktywów) będziemy również inwestować w spółki o mniejszej płynności na GPW, które są notowane ze znacznym dyskontem w stosunku do spółek płynnych. Z uwagi na fakt, że OFE są inwestorami długoterminowymi będziemy stopniowo wydłużać horyzont inwestycyjny na rynku dłużnych papierów wartościowych.
Liczba członków funduszu289026
Adresul. Domaniewska 41 A, 02 -672 Warszawa
Tel./Fakstel.: (022) 874 46 10/11, fax: (022) 874 46 09
Infolinia0 801 222 022
WWWhttp://www.pekaopte.pl
E-mailpoczta@pekaopte.pl
Opłata za zarządzanie zależnie od wartości aktywów netto / miesięczniedo 8 mld zł - 0,045 proc.
od 8 do 20 mld zł - 3,6 mln zł + 0,04% nadwyżki ponad 8 mld zł
od 20 do 35 mld zł - 8,4 mln zł + 0,032% nadwyżki ponad 20 mld zł
od 35 do 65 mld zł - 13,2 mln zł + 0,023 % nadwyżki ponad 35 mld zł
powyżej 65 mld zł - 20,1 mln zł + 0,015 % nadwyżki ponad 65 mld zł
Opłata od składki (dotyczy nowych członków) 2000 - 7%
2010 - 3.5%
OFE on-linesprawdź ofertę najlepszych
Struktura portfela z dnia 1-12-2017
Aktywa*
[mln PLN]
Obligacje i bony*
[%]
Depozyty*
[%]
Akcje*
[%]
NFI*
[%]
Inne*
[%]
2655 0 5.29 88.57 0 4.73
Uwagi:
*Aktywa netto - suma składek wpłacanych do funduszy pomniejszona o zobowiązania funduszy; pieniądze biorące udział w procesie inwestycyjnym.
*Obligacje i bony - obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub NBP oraz pożyczki i kredyty udzielone tym podmiotom.
*Depozyty - depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe.
*Akcje - akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym.
*NFI - akcje NFI.
*Inne - niedopuszczone do publicznego obrotu obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne.
Pozostałą część aktywów stanowią środki pieniężne oraz należności z tytułu odsetek od sprzedaży papierów wartościowych, lokat bankowych oraz obligacji.
Nie ujęte zostały również inwestycje poniżej 1% wartości aktywów.
OFE
wg rocznej stopy zwrotu [%]
Pekao OFE 0,00%
Nordea OFE 0,00%
PKO BP Bankowy OFE 0,00%
wg udziału akcji w portfelu [%]
Pekao 88,57
PZU Złota Jesień 87,76
AEGON 87,60
wg wartości aktywów [mln PLN]
ING 44576,00
Aviva 39469,00
PZU Złota Jesień 23333,00