Otwarte fundusze emerytalne
 
Otwarty Fundusz Emerytalny PZU Złota Jesień
Data rozpoczęcia działalności20-05-1999
Firma zarządzającaPowszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA
Kapitał akcyjny firmy zarządzającej32000000
Akcjonariusze100% PZU Życie SA
Informacje o akcjonariuszachPZU Życie to podmiot w 100% zależny od Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA. Grupa PZU jest liderem rynku ubezpieczeniowego w Polsce, zarządza ponad 25 mld zł aktywów, posiadająca 15 milionów klientów.
Prezes Zarządu TowarzystwaJerzy Kochański
Przewodniczący rady nadzorczejLudwik Florek
Osoba zarządzająca aktywamiAndrzej Sołdek
Agent transferowyCentrum Informatyki Grupy PZU SA
Bank depozytariuszBank Pekao S.A.
Polityka lokacyjnaCelem działalności inwestycyjnej jest osiągnięcie maksymalnego wzrostu wartości jednostki rozrachunkowej funduszu w długim okresie, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa prowadzonej działalności
inwestycyjnej oraz zapewnienie wysokiej jakości obsługi
Liczba członków funduszu1 919 334
AdresAl. Jana Pawła 24, 00-133 Warszawa
Tel./Faks(022) 582 29 00, (022) 582 29 05
Infolinia0801 102 102
WWWhttp://www.pzuofe.pl/
E-mail
Opłata za zarządzanie zależnie od wartości aktywów netto / miesięczniedo 8 mld zł - 0,045 proc.
od 8 do 20 mld zł - 3,6 mln zł + 0,04% nadwyżki ponad 8 mld zł
od 20 do 35 mld zł - 8,4 mln zł + 0,032% nadwyżki ponad 20 mld zł
od 35 do 65 mld zł - 13,2 mln zł + 0,023 % nadwyżki ponad 35 mld zł
powyżej 65 mld zł - 20,1 mln zł + 0,015 % nadwyżki ponad 65 mld zł
Opłata od składki (dotyczy nowych członków) 2000 - 7%
2010 - 3.5%
OFE on-linesprawdź ofertę PZU OFE
Struktura portfela z dnia 1-12-2017
Aktywa*
[mln PLN]
Obligacje i bony*
[%]
Depozyty*
[%]
Akcje*
[%]
NFI*
[%]
Inne*
[%]
23333 0 0 87.76 0 2.46
Uwagi:
*Aktywa netto - suma składek wpłacanych do funduszy pomniejszona o zobowiązania funduszy; pieniądze biorące udział w procesie inwestycyjnym.
*Obligacje i bony - obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub NBP oraz pożyczki i kredyty udzielone tym podmiotom.
*Depozyty - depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe.
*Akcje - akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym.
*NFI - akcje NFI.
*Inne - niedopuszczone do publicznego obrotu obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne.
Pozostałą część aktywów stanowią środki pieniężne oraz należności z tytułu odsetek od sprzedaży papierów wartościowych, lokat bankowych oraz obligacji.
Nie ujęte zostały również inwestycje poniżej 1% wartości aktywów.
OFE
wg rocznej stopy zwrotu [%]
Pekao OFE 0,00%
Nordea OFE 0,00%
PKO BP Bankowy OFE 0,00%
wg udziału akcji w portfelu [%]
Pekao 88,57
PZU Złota Jesień 87,76
AEGON 87,60
wg wartości aktywów [mln PLN]
ING 44576,00
Aviva 39469,00
PZU Złota Jesień 23333,00