Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Świadczenia przedemerytalne nie dla wszystkich

0
Podziel się:

Z końcem marca 2004 r. można spodziewać się wejścia w życie nowej ustawy o świadczeniach przedemerytalnych. Według założeń nowego projektu osoby nabywające prawo do świadczenia przedemerytalnego w okresie pierwszych 6 miesięcy będą posiadać status osoby bezrobotnej i prawo do zasiłku dla bezrobotnych. Natomiast po upływie 6 miesięcy osoby te mogą złożyć wniosek do ZUS o przyznanie prawa do świadczenia.

bFejXycB

Z końcem marca 2004 r. można spodziewać się wejścia w życie nowej ustawy o świadczeniach przedemerytalnych.

Od czerwca 2004 r. zasiłki przedemerytalne mają być przyznawane oraz wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Ustawa ma określić system wsparcia socjalnego dla osób z likwidowanych zakładów, tracących prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego lub o najdłuższym stażu pracy znajdujących się w trudnej sytuacji po zwolnieniu.

„Przypominamy, że od 1 stycznia 2002 r. została zniesiona możliwość nabywania prawa do zasiłku przedemerytalnego. Jednak osoby, które je już posiadają, zachowują to prawo do czasu uzyskania uprawnień emerytalnych" – mówi Katarzyna Konieczna, ekspert poradnika „Personel od A do Z. Prawo Pracy”.

bFejXycD

Według założeń nowego projektu osoby nabywające prawo do świadczenia przedemerytalnego w okresie pierwszych 6 miesięcy będą posiadać status osoby bezrobotnej i prawo do zasiłku dla bezrobotnych. Natomiast po upływie 6 miesięcy osoby te mogą złożyć wniosek do ZUS o przyznanie prawa do świadczenia.

Komu będą przysługiwać świadczenia?

Według projektu ustawy świadczenie przedemerytalne będzie przysługiwać osobie, która:

- do dnia rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z powodu likwidacji pracodawcy lub niewypłacalności pracodawcy, u którego była zatrudniona lub pozostawała w stosunku służbowym przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, ukończyła co najmniej 56 lat – kobieta oraz 61 lat mężczyzna oraz posiada okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn,

bFejXycJ

- do dnia ogłoszenia upadłości prowadziła nieprzerwanie i przez okres nie krótszy niż 24 miesiące pozarolniczą działalność w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i za ten okres opłaciła składki na ubezpieczenie społeczne oraz do dnia ogłoszenia upadłości ukończyła co najmniej 56 lat – kobieta oraz 61 lat mężczyzna oraz posiada okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn,

- zarejestrowała się we właściwym powiatowym urzędzie pracy w ciągu 30 dni od dnia ustania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy pobieranej nieprzerwanie przez okres co najmniej 5 lat oraz do dnia, w którym ustało prawo do renty, ukończyła co najmniej 55 lat – kobieta i 60 lat – mężczyzna i osiągnęła okres uprawniający do emerytury wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn,

- do dnia rozwiązania stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (projekt ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 9 grudnia), w którym była zatrudniona przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, posiada okres uprawniający do emerytury wynoszący co najmniej 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn.

Kto będzie podejmował decyzje?

Decyzje w zakresie przyznania lub odmowy przyznania świadczenia przedemerytalnego będzie podejmował właściwy organ rentowy.
Wysokość świadczenia przedemerytalnego proponuje się określić
na sumę 600 zł i będzie można je łączyć z przychodem, o ile wysokość tego przychodu nie przekroczy miesięcznie kwoty wynoszącej 75% najniższej emerytury.

bFejXycK

Zaproponowane zostało również wprowadzenie silniejszej ochrony pracownika przed zwolnieniem, poprzez wprowadzenie czteroletniego okresu ochronnego.
Proponuje się również zmiany w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w ustawie o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, będące konsekwencją zmiany organu wypłacającego zasiłki przedemerytalne oraz ustalającego i wypłacającego świadczenia przedemerytalne.

"Osoby, które nabyły prawo do świadczeń oraz zasiłków przedemerytalnych, zachowają je w dotychczasowej wysokości" – przypomina Katarzyna Konieczna, ekspert poradnika „Personel od A do Z. Prawo Pracy”.

bFejXyde
emerytury
wiadomości
KOMENTARZE
(0)