Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na
Agnieszka Zawadzka
|

PIT 2009: Jak odliczyć ulgę odsetkową?

0
Podziel się:

Odliczenie od dochodu zapłaconych odsetek od kredytu na cele mieszkaniowe dotyczy wyłącznie pożyczek zaciągniętych przed 31 grudnia 2006 roku.

PIT 2009: Jak odliczyć ulgę odsetkową?
(forca/iStockphoto)
bEJvagmZ

*Odliczenie od dochodu zapłaconych odsetek od kredytu na cele mieszkaniowe dotyczy wyłącznie pożyczek zaciągniętych przed 31 grudnia 2006 roku. *Jednak, ze względu na to, że z ulgi można skorzystać dopiero w deklaracji PIT za rok, w którym doszło do ostatecznego przeniesienia własności lokalu, część podatników w tegorocznym _ picie _ odliczać ją będzie po raz pierwszy.

bEJvagnb

Na co można było wziąć kredyt?

Z ulgi skorzystać mogą podatnicy, którzy w latach 2002-2006 zaciągnęli kredyt na własne potrzeby mieszkaniowe.

Zgodnie z ustawą własnymi potrzebami mieszkaniowymi są:

bEJvagnh
 • budowa budynku mieszkalnego albo
  • wniesienie wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej na nabycie prawa do nowo budowanego budynku mieszkalnego albo lokalu mieszkalnego w takim budynku, albo
  • zakup nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej, albo
  • nadbudowa lub rozbudowa budynku na cele mieszkalne lub przebudowa (przystosowanie) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstanie samodzielne mieszkanie spełniające wymagania określone w przepisach prawa budowlanego

Jak wynika z tego zestawienia, ulga nie przysługuje w przypadku, gdy kredyt wykorzystano na zakup mieszkania na rynku wtórnym.

Nie należy się też ona podatnikom, którzy wzięli kredyt na kolejne mieszkanie. W takim przypadku nie mamy bowiem do czynienia z _ zaspokojeniem własnych potrzeb mieszkaniowych _ - ponieważ podatnik lokalem mieszkalnym już dysponuje.

Kredytowana inwestycja musiała być zlokalizowana na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przeznaczonym pod budownictwo mieszkaniowe w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w razie braku tego planu - określonym
w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Budowa nie mogła zakończyć się wcześniej niż w 2002 roku, a kredyt udzielony był nie później niż w roku 2006.

bEJvagni

Odliczenie nie przysługuje też od tej części odsetek od kredytu, która przypada na sfinansowanie zakupu:

 • gruntu
  • garażu
  • piwnicy i innych wydatków, które nie są bezpośrednio związane z realizacją potrzeb mieszkaniowych.

Jakich kredytów dotyczy ulga?

Odliczyć można kredyty i pożyczki na cele mieszkaniowe, udzielone przez podmiot uprawniony na podstawie przepisów prawa bankowego albo przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych do udzielania kredytów (pożyczek).

Nie można więc odliczać odsetek wynikających z umowy pożyczki zawartej z innym niż bank lub Spółdzielcza Kasa Oszczędności podmiotem.

bEJvagnj

Odliczeniu nie podlegają też odsetki od pożyczek, które zaciągnięto w bankach mieszczących się poza terytorium Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, lub Konfederacji Szwajcarskiej.

Kiedy i jakie kwoty można odliczyć?

Ulga dotyczy wyłącznie odsetek naliczonych i zapłaconych po 1 stycznia 2002 roku.

Podatnik musi wykazać kwoty faktycznie zapłacone - i udokumentować je wystawionym przez bank dowodem.

bEJvagnk

Oznacza to, że należy zwrócić się do udzielającej kredytu placówki o wystawienie odpowiedniego zaświadczenia.

*UWAGA: *Banki za wystawienie takiego zaświadczenia żądają zazwyczaj dodatkowej opłaty.

Dokumentowanie kwoty do odliczenia szczególnie istotne jest w przypadku kredytów walutowych. Ulgę odliczamy bowiem w złotych, a urząd skarbowy nie uznaje dokonanych przez podatnika samodzielnie przeliczeń po kursie z dnia zapłaty odsetek.

Pierwszego odliczenia dokonać można w rozliczeniu za rok podatkowy, w którym lokal przeszedł na własność podatnika - czyli za rok uzyskania aktu notarialnego.

Odliczeniu podlegają jednak także odsetki zapłacone w latach wcześniejszych. Czyli, jeśli akt notarialny otrzymaliśmy w roku 2009 i po raz pierwszy korzystamy z ulgi odsetkowej w składanym do końca kwietnia 2010 rozliczeniu PIT, możemy w nim uwzględnić odsetki zapłacone od początku 2002 roku.

Limit ulgi

Ustawodawca, wprowadzając tę formę pomocy w zdobywaniu mieszkania kierował ją przede wszystkim do podatników mniej zamożnych. Dlatego też jest ona limitowana - ulga przysługuje do wysokości, odpowiadającej iloczynowi 70 metrów kwadratowych i określanej w rozporządzeniu rocznej kwoty, odpowiadającej cenie metra w danym roku.

W poszczególnych latach limity te obowiązywały w następujących wysokościach:

rok limit
2002 189.000
2003 189.000
2004 189.000
2005 189.000
2006 189.000
2007 189.000
2008 212.870
2009 243.460

Przez cały czas dokonywania odliczeń obowiązuje nas limit wyznaczany za rok, za który ulga przysługiwała nam po raz pierwszy.

Przy dokonywaniu pierwszego odliczenia należy sprawdzić, jaką wartość odsetek będziemy mogli maksymalnie odliczyć. Jeśli otrzymana przez nas pożyczka lub kredyt przekracza limit za pierwszy rok odliczenia, zapłacone odsetki odliczyć możemy tylko częściowo.

W tym celu dzielimy wartość przyznanego nam kredytu przez limit za pierwszy rok, w którym przysługuje nam odliczenie. W ten sposób wyznaczamy wskaźnik, określający, jaka część zapłaconych odsetek może być przez nas odliczona.

Następnie kwotę faktycznie zapłaconych odsetek mnożymy przez otrzymany wskaźnik - taki limit odliczenia przysługiwać nam będzie aż do końca korzystania z ulgi.

_ Przykład: _

_ Z zaświadczenia wydanego przez bank wynika, że wartość udzielonego w 2005 r. kredytu na cele mieszkaniowe wynosi 300.000 złotych. Odsetki za każdy rok, poczynając od 2005, wyniosły 6 tys. złotych.Akt notarialny podatnik otrzymał w roku 2009. _

_ W rozliczeniu, składanym do końca kwietnia 2010 odliczamy: _

_ 243.460/300.000 = 81procent _

_ 6.000 x 81 proc. = 4.860 zł _

_ 4.860 x 5 lat = 24.300 zł _

_ W następnych latach odliczyć będziemy mogli zapłacone odsetki do wysokości 4.860 zł. Kwota ta nie zmieni się w przypadku, gdy z nowego rozporządzenia wynikać będzie wyższa stawka limitu. _

Pierwsze odliczenie

Przy pierwszym odliczeniu podatnik musi wypełnić druk PIT-2K, w którym deklaruje:

 • datę rozpoczęcia inwestycji, czyli otrzymania pozwolenia na budowę
  • datę jej zakończenia, czyli otrzymanie zezwolenia na użytkowanie lokalu
  • rok i kwotę udzielonego kredytu mieszkaniowego

Kwota kredytu podana musi być w złotych. Przy kredytach i pożyczkach walutowych podatnik musi zwrócić się do swojego banku o wystawienie odpowiedniego dokumentu, w którym wykazana będzie wartość udzielonego kredytu w polskiej walucie.

Samego odliczenia dokonać trzeba w załączniku PIT-D, dołączanym do zeznania rocznego.
W przypadku, gdy kredyt wzięli obaj małżonkowie tylko jedno z nich ma prawo do odliczenia ulgi.

bEJvagnC
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)