Chemos

skomentuj
kwiatek... / 2014-08-27 00:03
Dzisiaj 2 kolejne umowy podpisane przez spółkę z Rafako i ArcelorMittal na ładne kilka milionów złotych.
Treść raportu:

Zarząd Chemoservis-Dwory S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 26.08.2014 podpisał umowę z firmą RAFAKO S.A. („Zamawiający”) z siedzibą w Raciborzu na „Wykonanie, dostawę i montaż zbiorników oraz podgrzewacza wysokoprężnego wody zasilającej wraz z wykonaniem projektów i przeprowadzaniem nadzorów montażowych z przeznaczeniem dla kotła fluidalnego Synthos Dwory 7 Oświęcim” za wynagrodzeniem ryczałtowym netto 5.162.000,00 PLN (pięć milionów sto sześćdziesiąt dwa tysiące 00/100 złotych) + VAT. Termin zakończenia umowy wyznaczono na 30.06.2015 rok
Treść raportu:

Zarząd Spółki Chemoservis-Dwory S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 26 sierpnia 2014 roku, otrzymał od podmiotu zależnego Zakład Energetyczny ZEN Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej ("ZE ZEN"), informację następującej treści:

„Spółka Zakład Energetyczny ZEN Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej informuje, że w dniu 26 sierpnia 2014 roku podpisała z ArcelorMittal Poland S.A. umowę dotyczącą Rozbudowania obiektu wymiennikowni w ramach przebudowy układu wody gorącej.
Wynagrodzenie należne za wykonanie przedmiotowego kontraktu wynosi 1 860 580,00 zł (słownie: jeden milion osiemset sześćdziesiąt tysięcy pięćset osiemdziesiąt 00/100) + VAT i jest to zamówienie o najwyższej kwocie w łącznej wartości zleceń przyjętych do realizacji przez ZE ZEN na rzecz ArcelorMittal Poland S.A. w okresie od maja 2014 roku, wynosząc 7 889 102,14 zł (słownie: siedem milionów osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto dwa 14/100 złotych) + VAT, co oznacza łącznie spełnienie kryterium umowy znaczącej w okresie ostatnich 12 miesięcy – 10% wartości kapitałów własnych Emitenta na dzień 31 marca 2014 roku.
Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach.
skomentuj
Wpisy na forum dyskusyjnym Money.pl stanowią wyraz osobistych opinii i poglądów ich autorów i nie powinien być traktowany jako rekomendacja kupna bądź sprzedaży papierów wartościowych. Money.pl nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Najnowsze wpisy