Forum Forum inwestycyjneSpółki

IBS - SUPER wyniki

IBS - SUPER wyniki

skomentuj
Jnek / 85.28.128.* / 2009-02-26 18:28
INVAR & BIURO SYSTEM SA skonsolidowany raport kwatalny QSr

formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego 4/2008

Pozycje 1 2 3 4

WYBRANE DANE FINANSOWE wtys. zł wtys. EUR

dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Przychody netto ze sprzedaży produktów, 36768 22204 9540 5761
towarów i materiałów
Zysk (strata) z działalności operacyjne -1936 -1046 -502 -271
j
Zysk (strata) brutto 16879 2808 4379 729
Zysk (strata) netto 13000 3467 3373 900
Przepływy pieniężne netto z działalnośc -5001 130 -1199 31
i operacyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalnośc -955 -7502 -229 -1798
i inwestycyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalnośc 865 -1188 207 -285
i finansowej
Przepływy pieniężne netto, razem 5091 -8560 1220 -2052
Aktywa, razem 87410 29647 20950 7106
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 24470 9639 5865 2310
Zobowiązania długoterminowe 6925 3013 1660 722
Zobowiązania krótkoterminowe 17545 6626 4205 1588
Kapitał własny 62940 20008 15085 4795
w kapitał mniejszościowy -318 -400 -76 -96
Kapitał zakładowy 62512 32062 14982 7684
Liczba akcji (w szt.) 64025000 56525000 64025000 56525000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 0,20 0,06 0,05 0,02
zł / EUR)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcj 0,10 0,05 0,03 0,01
ę zwykłą (w zł / EUR)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / 0,98 0,35 0,24 0,08
EUR)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną a 0,50 0,31 0,12 0,07
kcję (w zł / EUR)
skomentuj
Wpisy na forum dyskusyjnym Money.pl stanowią wyraz osobistych opinii i poglądów ich autorów i nie powinien być traktowany jako rekomendacja kupna bądź sprzedaży papierów wartościowych. Money.pl nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Najnowsze wpisy