Forum Forum podatkowePIT

Jak przekazać 1% podatku za 2007r. organizacji pozytku publicznego?

Jak przekazać 1% podatku za 2007r. organizacji pozytku publicznego?

www_kuba_waszkowiak_com_pl / 2008-02-22 13:21
Zgodnie z obowiązującymi od 1 stycznia 2007 roku zapisami art. 45 ust. 5c-5g ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) oraz art. 21 ust. 3a-3d ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. nr 144, poz. 930 z późn. zm.) urzędy skarbowe zostały zobowiązane do przekazywania na wniosek podatnika kwoty 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP).

Fragment Ustawy dotyczący zmian w przekazywaniu 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego

Przy rozliczaniu podatków w 2008 r. będą obowiązywać nowe zasady dotyczące przekazywania 1%:
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw Dz. U. Nr 217 z dnia 29.11.2006 r., poz. 1588
Art. 1. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:
(...)
50) w art. 45:
(...)
f) po ust. 5b dodaje się ust. 5c-5g w brzmieniu:
"5c. Naczelnik urzędu skarbowego, na wniosek podatnika, przekazuje na rzecz jednej organizacji pożytku publicznego działającej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego, zwanej dalej "organizacją pożytku publicznego", wybranej przez podatnika z wykazu, o którym mowa w ust. 5g, kwotę w wysokości nieprzekraczającej 1 % podatku należnego wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.
5d. Wskazanie w zeznaniu podatkowym organizacji pożytku publicznego, o której mowa w ust. 5g, poprzez podanie jej nazwy i numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, traktuje się na równi ze złożeniem wniosku, o którym mowa w ust. 5c.
5e. Przekazania kwoty, o której mowa w ust. 5c, na rachunek bankowy organizacji pożytku publicznego - po pomniejszeniu o koszty przelewu bankowego - dokonuje naczelnik urzędu skarbowego właściwy miejscowo dla złożenia zeznania podatkowego, w terminie trzech miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego, z zastrzeżeniem ust. 5f.
5f. Przekazanie kwoty, o której mowa w ust. 5c, następuje pod warunkiem, że zeznanie podatkowe zostanie złożone przed upływem terminu określonego dla złożenia tego zeznania.
Poniżej podaję komunikat ze strony Ministerstwa Finansów w sprawie przekazywania 1%, wg którego można umieszczać dopisek dla kogo ma być on przeznaczony:
http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=4&dzial=609&id=107503&typ=news#n
"Komunikat w sprawie przekazywania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego za pośrednictwem urzędów skarbowych.
Zmiana zasad zasilania kont organizacji pożytku publicznego 1% podatku należnego wynikającego z zeznań podatkowych składanych przez osoby fizyczne została wprowadzona ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588) i obowiązuje od 1 stycznia 2007 r. Jej celem było uproszczenie mechanizmu alokacji 1% przez darczyńców polegające na tym, aby to urząd skarbowy a nie podatnik dokonywał wpłaty na rachunek bankowy organizacji pożytku publicznego, o co wielokrotnie postulowano w latach ubiegłych. Powyższa zmiana zasad przekazywania wpłat z tytułu 1% nie oznacza, że darczyńcy zostali pozbawieni prawa do swobodnego ich przekazania. Nadal to podatnik decyduje o tym czy chce wspomóc cele statutowe organizacji pożytku publicznego, której organizacji oraz jaką kwotą. Taka sama reguła obowiązywała w poprzednim stanie prawnym. Zgodnie z istniejącym do końca 2006 r. art. 27d w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, odpowiednio art. 14a w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zmniejszenie podatku należnego przysługiwało z tytułu dokonania wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego działającej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zatem wprowadzona zmiana dotyczy jedynie mechanizmu przekazywania 1%. Nie ogranicza natomiast prawa podatnika do obdarowywania organizacji pożytku publicznego. Nie pomniejsza również roli jaką organizacje pożytku publicznego odgrywają w życiu społecznym.
W konsekwencji, w obecnym stanie prawnym, podatnik, który chce podzielić się 1% swojego podatku z organizacją pożytku publicznego, nie musi sam dokonywać wpłaty na konto tej organizacji, a jedynie w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym (PIT-28, PIT-36, PIT 36L, PIT-37, PIT-38) podać wysokość wnioskowanej (zadeklarowanej) wpłaty, która nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej 1% podatku należnego, oraz dane pozwalające na właściwe zidentyfikowanie organizacji pożytku publicznego, tj. jej nazwę oraz numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Podatnik ma prawo wybrać tylko jedną organizację, z zamieszczonych w wykazie ogłoszonym do końca roku podatkowego w drodze obwieszczenia przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości.

(Wykaz organizacji pożytku publicznego – Fundacja Splotu Ramiennego w Warszawie: http://bopp.pozytek.gov.pl/opp_pokaz.do;jsessionid=FD191765F0AFFC1F2CB59EE3EE8F99CD?oppId=34757)

Powyższą zmianę zasad przekazywania 1% na konto organizacji pożytku publicznego odzwierciedla konstrukcja zeznań podatkowych za 2007 r.
Jednocześnie, podatnik w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym może również podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na dystrybucję środków gromadzonych przez organizację pożytku publicznego (np. na konkretny cel).
Informację tę podatnik będzie mógł zamieścić w rubryce „Inne informacje, w tym ułatwiające kontakt z podatnikiem”, znajdującej się bezpośrednio nad wnioskiem o przekazanie 1% podatku należnego, odpowiednio w:
poz. 135 – PIT-28,
poz. 311 – PIT-36,
poz. 107 –PIT-36L,
poz. 123 – PIT-37,
poz. 59 – PIT-38.
Powyższe informacje zostaną przesłane organizacji pożytku publicznego przez organ podatkowy jako uszczegółowienie przekazanych kwot.

Pomóżmy Kubusiowi!

Szanowni Państwo, nasz syn Kubuś podczas skomplikowanego porodu 19 listopada 2007r. doznał porażenia splotu ramiennego typu Duchenne`a-Erba, co spowodowało całkowity niedowład prawej rączki.
Od dnia narodzin rączka zwisa bezwładnie, bez jakiegokolwiek czucia... Od pierwszych dni swego życia Kubuś jest intensywnie i systematycznie rehabilitowany. Niestety, stan rączki naszego synka nie ulega poprawie - już teraz jest ona szczuplejsza i krótsza od lewej. Codzienna rehabilitacja, systematycznie stosowane zabiegi elektrostymulacji są konieczne do końca życia Kubusia. Wierzymy, że również dzięki Państwa pomocy będziemy mogli zapewnić naszemu dziecku należytą rehabilitację w domu, wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne oraz przeprowadzenie kosztownych operacji usprawniających, z których pierwsza będzie przeprowadzona 13 marca 2008 roku w Klinice Jouvenet w Paryży. Pragniemy, by w przyszłości był samodzielny, by mógł swoim Darczyńcom uścisnąć rękę w podzięce za pomoc, jaką otrzymał. Aby wspomóc nasze wysiłki prosimy o przekazywanie pieniędzy za pośrednictwem Organizacji Pożytku Publicznego - Fundacji Splotu Ramiennego:

nr konta: 19 1050 1054 1000 0023 1256 3600

koniecznie z dopiskiem ”darowizna na leczenie Kubusia Waszkowiaka”.

Dziękujemy Państwu za każdy gest zrozumienia i pomocy,

rodzice Małgorzata i Rafał Waszkowiak, tel. 0601-844-469; rafal@waszkowiak.com.pl.

Strona Kubusia: www.kuba.waszkowiak.com.pl

Aby potwierdzić wiarygodność informacji możecie się Państwo zwrócić do:
1. Fundacji Splotu Ramiennego, 02-115 Warszawa, ul. Okińskiego 8/52, www.fsr.alpha.pl, email: fundacjaS@poczta.fm, tel.: (022) 751-24-16, (Organizacja Pożytku Publicznego, KRS: 0000142952).
2. Szpitala Dziecięcego, 05-092 Łomianki, Dziekanów Leśny, ul. M. Konopnickiej 65, Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci, tel.: (022) 751-12-15.
3. Lekarza pediatry, p. Joanny Koziarz, Poradnia Pediatryczna CDT Medicus, 59-300 Lubin, ul. A. Krajowej 35a, tel. (076) 746-63-30.
4. Rehabilitantki ruchowej, p. Jolanty Baran, tel. 0508-240-561.

Pobierz właściwy druk PIT: http://www.mofnet.gov.pl/dokument.php?const=3&dzial=151&id=27734

Aby przekazać 1% ze swojego podatku na leczenie mojego syna – Kubusia należy wpisać w swoim zeznaniu podatkowym następujące dane:

- w PIT-28:
w poz. 135: „dot. poz. 136 – wniosku o przekazanie 1% podatku: „DAROWIZNA NA LECZENIE KUBUSIA WASZKOWIAKA”,
w poz. 136 Nazwa OPP: „Fundacja Splotu Ramiennego w Warszawie”,
w poz. 137 Numer KRS: „0000142952”,
w poz. 138: 1% kwoty z poz. 104, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

- w PIT-36:
w poz. 311: „dot. poz. 312 – wniosku o przekazanie 1% podatku: „DAROWIZNA NA LECZENIE KUBUSIA WASZKOWIAKA”,
w poz. 312 Nazwa OPP: „Fundacja Splotu Ramiennego w Warszawie”,
w poz. 313 Numer KRS: „0000142952”,
w poz. 314: 1% kwoty z poz. 104, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

- w PIT-36L:
w poz. 107: „dot. poz. 108 – wniosku o przekazanie 1% podatku: „DAROWIZNA NA LECZENIE KUBUSIA WASZKOWIAKA”,
w poz. 108 Nazwa OPP: „Fundacja Splotu Ramiennego w Warszawie”,
w poz. 109 Numer KRS: „0000142952”,
w poz. 110: 1% kwoty z poz. 104, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

- w PIT-37:
w poz. 123: „dot. poz. 124 – wniosku o przekazanie 1% podatku: „DAROWIZNA NA LECZENIE KUBUSIA WASZKOWIAKA”,
w poz. 124 Nazwa OPP: „Fundacja Splotu Ramiennego w Warszawie”,
w poz. 125 Numer KRS: „0000142952”,
w poz. 126: 1% kwoty z poz. 104, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

- w PIT-38:
w poz. 59: „dot. poz. 60 – wniosku o przekazanie 1% podatku: „DAROWIZNA NA LECZENIE KUBUSIA WASZKOWIAKA”,
w poz. 60 Nazwa OPP: „Fundacja Splotu Ramiennego w Warszawie”,
w poz. 61 Numer KRS: „0000142952”,
w poz. 62: 1% kwoty z poz. 104, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

NIE WYDAJĄC PIENIĘDZY MOŻESZ POMÓC!!! Przekaż 1% swojego już zapłaconego podatku za 2007r.!
Wyświetlaj:
Jagoda222 / 94.254.148.* / 2010-01-27 14:41
Ja przekazuję 1% podatku potrzebującym. Na jednej ze stron znalazłam darmowy program pit: http://program-pit.net/
Program pomaga mi wypełnić formularz i jak przekazać 1% podatku organizacji.
pozdrawiam
1% dla Kubusia www.kuba.waszkowiak.com.pl / 87.105.233.* / 2010-01-29 09:38
Ja również przekazuję 1% - potrzebującemu Kubusiowi.
Na Jego stronie www.kuba.waszkowiak.com.pl jest instrukcja jak to zrobić, ponadto są wypełnione odpowiednio PITY - wystarczy ściągnąć, uzupełnić dane i złożyć w urzędzie. To takie proste!

Najnowsze wpisy