Forum Forum dla firmDotacje

jednorazowe środki na rozpoczęcie jdg, a handel

jednorazowe środki na rozpoczęcie jdg, a handel

skomentuj
madaffakiren / 2021-08-02 13:14
Cześć, mam pytanie w regulaminie dotacji 2021 mojego urzędu pracy jest zapis:
Dofinansowanie nie może być udzielane w zakresie:
a) handlu obwoźnego;
c) zakupu środków obrotowych powyżej 50% wartości udzielonej kwoty;

Co dokładnie oznaczają środki obrotowe? Jeśli chciałbym założyć firmę handlowo-usługą to mogę zakupić za te 50% kwoty np. komputery stacjonarne, a następnie je sprzedawać na mojej stronie internetowej?

1. Dofinansowanie może być udzielane na działalność zarobkową, wykonywaną we własnym
imieniu i w sposób ciągły oraz na działalność gospodarczą polegającą na prowadzeniu żłobka
lub klubu dziecięcego z miejscami integracyjnymi lub polegającą na świadczeniu usług
rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych z zastrzeżeniem ust. 2. Dofinansowanie można
przeznaczyć na zakup towarów i usług, w szczególności na zakup środków trwałych, urządzeń,
maszyn, materiałów, towarów, usług i materiałów reklamowych, pokrycie kosztów pomocy
prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem działalności gospodarczej.

2. Dofinansowanie nie może być udzielane w zakresie:
a) handlu obwoźnego;
b) gastronomii obwoźnej;
c) zakupu środków obrotowych powyżej 50% wartości udzielonej kwoty;
d) wydatków na reklamę w kwocie wyższej niż 15% wartości udzielonej kwoty;
e) pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem
działalności powyżej 3% kwoty dotacji;
f) wniesienia udziałów do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych oraz
prawa cywilnego;
g) wydatków dotyczących kosztów budowy, adaptacji, remontów oraz montażu;
h) zakupu nieruchomości oraz ziemi - poza przypadkiem określonym w § 4 pkt 2 niniejszego
regulaminu;
i) zakupu samochodów, chyba, że konieczność zakupu samochodu w sposób oczywisty
pozostaje w związku z podejmowanym rodzajem działalności gospodarczej (tj. taxi,
auto szkoła, usługi pocztowe i kurierskie);
j) wykupów koncesji i licencji (z wyjątkiem zakupu programu komputerowego wraz
z licencją), opłat eksploatacyjnych, kosztów gwarancji i instalacji;
k) pokrycie kosztów transportu/przesyłki, opłaty wyceny rzeczoznawcy majątkowego;
l) finansowania umów leasingu, kredytowych i pożyczkowych;
m)opłat administracyjnych i skarbowych, spłaty zadłużeń prywatno i publiczno-prawnych;
n) zakupu środków od współmałżonka, osób pozostających z wnioskodawcą we wspólnym
gospodarstwie domowym oraz od osób spokrewnionych z wnioskodawcą i jego
współmałżonkiem, tj. rodziców, dziadków, dzieci i rodzeństwa;
o) działalności tożsamej z działalnością prowadzoną przez współmałżonka oraz podejmowania
działalności we wspólnym lokalu z innym przedsiębiorcą prowadzącym tożsamą działalność
o tym samym profilu;
p) zakupu kasy fiskalnej, zakupu telefonu;
q) nie dopuszcza się dokonywania zakupów środków obrotowych na umowę kupna-sprzedaży
o charakterze cywilno-prawnym;
r) pokrycia wydatków kwalifikowalnych w sektorach, o których mowa w art. 1 ust. 1
Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013, na nabycie pojazdów przeznaczonych do
transportu drogowego towarów w zakresie działalności zarobkowej dotyczącej transportu
drogowego towarów, rodzajów działalności wymienionych w Załączniku nr I do Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE C326 z 26.10.2012);
skomentuj

Najnowsze wpisy