Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Forum Forum dla firmKsięgowość

plan kont dla stowarzyszenia

plan kont dla stowarzyszenia

skomentuj
renata26 / 2009-08-04 12:20
Może ktoś z forumowiczów może podzielić się planem kont dla stowarzyszenia? Będę bardzo wdzięczna...
Wyświetlaj:
Sandra289 / 188.47.152.* / 2013-08-23 11:21
Czy mógłby mi ktoŚ podpowiedzieć jaki program księgowy wybrać do księgowania Warsztatu Terapii Zajęciowej. Moja poprzedniczka miała program budżetowy, a my jako WTZ przy Stowarzyszeniu, nie jesteśmy budżetówką.Jakbym zmieniała program na finansowy to musze zmienić nazewnictwo i nr kont. Czy wprowadzić to jeszcze w tym roku czy już lepiej od nowego roku Myślę o dwóch programach Rewizor i Symfonia
B_7 / 195.35.80.* / 2009-08-04 12:41
hm... Jeśli chcesz to mogę podać Ci plan konta mojego ROR-a jeśli chcesz coś przelać...
To taki żarcik,gdyż nie mogłem się powstrzymać...
Pozdrawiam.
renata26 / 2009-08-04 12:53
oj, mocno śmieszne...
Raczej zgryźliwe.
Myślę,że każdy księgowy wie o co chodzi z tym planem.
B_7 / 195.35.80.* / 2009-08-04 13:35
Renato,
Nie chciałem być zgryżliwy...
Rzeczywiście księgowym nie jestem ale jeśli miała byś pytania co do Handlu zagranicznego / produkty jak Akredytywa,Inkaso, Gwarancje itp. to chętnie udziele informacji.
Z jakiego miasta pochodziusz Renato?
.
A tymczasem czy o to Ci chodziło?
Plan kont:

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, art.10 mówi, że jednostka powinna posiadać dokumentację opisującą w języku polskim przyjęte przez nią zasady (politykę) rachunkowości, a w szczególności dotyczące zakładowego planu kont , ustalającego wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej.

Przykładowy plan kont

Zespół 0 - majątek trwały


010 - 015 - konta środków trwałych
(ewidencja nieruchomości, maszyny, środki transportu)

020 - 025 - konta wartości niematerialnych i prawnych
(ewidencja praw autorskich, praw do patentów, projektów)

070 - 075 - konta umorzeń środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
(odpisy umorzeniowe)

080 - 085 - konta inwestycji
(inwestycje związane z budową, montażem lub zakupem środków trwałych)


Zespół 1 - środki pieniężne


100 - konto kasy
(ewidencja gotówki w kasie)

130 - konto bieżącego rachunku bankowego
(ewidencja operacji na rachunku bankowym)

131 - konto pomocniczego rachunku bankowego
(ewidencja operacji na rachunku bankowym, wydzielonym do obsługi konkretnego programu)

135 - konto walutowe
(ewidencja operacji na koncie walutowym)

137 - konto lokat bankowych
(ewidencja lokat na rachunkach bankowych)

145 - konto środki pieniężne w drodze
(ewidencja przepływu środków np. z kasy do banku, jeśli przepływ ten trwa dłużej niż jeden dzień)


Zespół 2 - rozrachunki i roszczenia


201 - konto rozrachunków z odbiorcami
(należności z tytułu np. udzielonych i nierozliczonych dotacji)

202 - konto rozrachunków z dostawcami
(zobowiązania z tytułu usług, dostaw itp.)

220 - konto rozrachunków z budżetem Państwa
(zobowiązania z tyt. składek ZUS, zaliczek na PDOF, itp.)

230 - konto rozrachunków z pracownikami z tytułu wynagrodzeń
(ewidencja rozrachunków z pracownikami otrzymującymi wynagrodzenie. Zalecane jest utworzenie kont analitycznych dla każdego z pracowników oraz odrębnie dla osób zatrudnianych na umowę zlecenie i o dzieło)

232 - konto pozostałych rozrachunków z pracownikami
(ewidencja pozostałych rozrachunków np. zaliczek pobranych przez pracowników)

235 - konto rozrachunków z wolontariuszami
(ewidencja i rozliczenie zaliczek pobranych przez wolontariuszy)

240 - pozostałe rozrachunki
(ewidencja rozrachunków, niewymienionych wyżej)

Zespół 5 - koszty


500 - konto kosztów statutowych
(ewidencja kosztów dotyczących działalności statutowych organizacji).
Bardzo ważne jest, by w ramach tego konta utworzyć odpowiednią liczbę kont analitycznych, bądź kolejnych kont syntetycznych, które pozwolą na wyodrębnienie kosztów statutowych zgodnie z naszymi potrzebami, np. podział kosztów według źródeł finansowania lub realizowanych programów oraz pozycji budżetowych zawartych w formularzach rozliczeniowych dla sponsorów. Szczegółowe omówienie rozbudowania kont analitycznych do kosztów statutowych można znaleźć w publikacji "PINOKIO czyli Plan Inteligentnego Numerowania, Oznaczania Kont i Opisywania rachunków w organizacjach pozarządowych" z serii 3W.

550 - konto kosztów administracyjnych
(służy do ewidencji kosztów zakwalifikowanych jako administracyjne z podziałem określonym przez Ministra Finansów wg pozycji z Rachunku Zysków i Strat )

550 - 1 - zużycie materiałów i energii
(koszty materiałów biurowych i zużycia energii)

550 - 2 - usługi obce
(koszty usług obcych, takich jak usługi pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, najmu i inne)

550 - 3 - podatki i opłaty
(koszty opłat skarbowych, podatku od nieruchomości i innych)

550 - 4 - wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników
(koszty wynagrodzeń, w tym etaty, zlecenia, umowy o dzieło oraz składki ZUS i pozostałe świadczenia)

550 - 5 - amortyzacja
(ewidencja kosztów amortyzacji rzeczowego majątku trwałego i wartości niematerialnych i prawnych)

550 - 6 - pozostałe koszty administracyjne
(koszty, które nie kwalifikują się do powyższych kategorii)


Zespół 6 - rozliczenia międzyokresowe kosztów


640 - konto rozliczeń międzyokresowych czynnych
(ewidencja kosztów poniesionych w okresie sprawozdawczym, dotyczących późniejszego okresu)

641 - konto rozliczeń międzyokresowych biernych
(ewidencja kosztów dotyczących bieżącego okresu, ale jeszcze nie poniesionych)


Zespół 7 - przychody i koszty ich osiągnięcia


740 - konto przychodów statutowych
(służy do ewidencji przychodów statutowych takich, jak dotacje, darowizny i inne)

Do konta przychodów statutowych dobrze jest utworzyć konta analityczne z podziałem na poszczególne źródła finansowania, np.740-1 osoby prywatne, 740-2 organizacje p
alka389 / 83.28.253.* / 2013-06-04 19:50
Bardzo serdecznie dziękuję autorowi planu kont, pozdrawiam serdecznie - prezes nowo powstałego stowarzyszenia , no i przy okazji księgowy ..., masakra :)
B_7 / 195.35.80.* / 2009-08-04 14:32
A może takie:?
NUMER KONTA NAZWA KONTA GRUPA KONT
010 ŚRODKI TRWAŁE 0
020 WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE 0
030 INWESTYCJE 0
035 ODPISY AKTUAL. DŁUGOTERMIN. AKTYWA FINANSOWE 0
071 ODPISY UMORZENIOWE ŚRODKÓW TRWAŁYCH 0
072 ODPISY UMORZENIOWE WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH 0
080 ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE 0
090 OBCE ŚRODKI TRWAŁE 0
091 ŚRODKI TRWAŁE W LIKWIDACJI 0
101 KASA KRAJOWYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 1
102 KASA ZAGRANICZNYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 1
130 RACHUNEK BIEŻĄCY 1
131 RACHUNEK DEWIZOWY 1
134 KREDYTY BANKOWE 1
135 INNE ŚRODKI PIENIĘŻNE 1
138 RACHUNEK ŚRODKÓW ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 1
139 ŚRODKI PIENIĘŻNE W DRODZE 1
141 AKCJE I UDZIAŁY W INNYCH JEDNOSTKACH 1
142 INNE PAPIERY WARTOŚCIOWE 1
149 POZOSTAŁE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE 1
201 ROZRACHUNKI Z ODBIORCAMI 2
202 ROZRACHUNKI Z DOSTAWCAMI 2
203 ROZRACHUNKI WALUTOWE 2
220 ROZRACHUNKI Z BUDŻETEM 2
221 ROZRACHUNKI Z TYT. PODATKU VAT 2
223 ROZRACHUNKI Z URZĘDEM CELNYM 2
229 INNE ROZRACHUNKI PUBLICZNO-PRAWNE 2
234 ROZRACHUNKI Z TYT. WYNAGRODZEŃ 2
240 POŻYCZKI 2
243 ROZLICZENIE NIEDOBORÓW, SZKÓD I NADWYŻEK 2
245 ROZRACHUNKI WEWNĄTRZZAKŁADOWE 2
246 NALEŻNOŚCI DOCHODZONE NA DRODZE SĄDOWEJ 2
249 POZOSTAŁE ROZRACHUNKI 2
291 NALEZNOŚCI WARUNKOWE 2
294 ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE 2
301 ROZLICZENIE ZAKUPU MATERIAŁÓW 3
302 ROZLICZENIE ZAKUPU USŁUG 3
303 ROZLICZENIE ZAKUPU TOWARÓW HANDLOWYCH 3
304 ROZLICZENIE ZAKUPU ŚRODKÓW TRWAŁYCH I ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE 3
310 MATERIAŁY 3
315 OPAKOWANIA 3
316 MATERIAŁY POZA JEDNOSTKĄ 3
319 MATERIAŁY W PRZEROBIE 3
331 TOWARU W HURCIE 3
332 TOWARY W DETALU 3
335 TOWARY W PRZEROBIE HANDLOWYM 3
336 TOWARY POZA JEDNOSTKĄ 3
343 ODCHYLENIA OD CEN EWIDENCYJNYCH TOWARÓW 3
391 ZAPASY OBCE 3
401 AMORTYZACJA 4
402 ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII 4
403 USŁUGI OBCE 4
404 WYNAGRODZENIA 4
405 UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA 4
406 PODATKI I OPŁATY 4
408 KOSZTY REPREZENTACJI I REKLAMY 4
409 POZOSTAŁE KOSZTY 4
490 ROZLICZENIE KOSZTÓW 4
500 KOSZTY DZIAŁALNOSCI PODSTAWOWEJ PRODUKCYJNEJ 5
510 KOSZTY DZIAŁALNOSCI PODSTAWOWEJ HANDLOWEJ 5
520 KOSZTY WYDZIAŁOWE 5
527 KOSZTY SPRZEDAZY PRODUKTÓW 5
530 KOSZTY DZIAŁALNOSCI POMOCNICZEJ 5
550 KOSZTY OGÓLNOZAKŁADOWE 5
580 ROZLICZENIE KOSZTÓW DZIAŁALNOSCI 5
600 PRODUKTY GOTOWE I PÓPRODUKTY 6
620 ODCHYLENIA OD CEN EWIDENCYJNYCH PRODUKTÓW GOTOWYCH 6
640 ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW 6
659 POZOSTAŁE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE 6
700 SPRZEDAŻ PRODUKTÓW 7
701 KOSZT SPRZEDANYCH PRODUKTÓW 7
730 SPRZEDAŻ TOWARÓW 7
731 WARTOŚĆ SPRZEDANYCH TOWARÓW 7
740 SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW 7
741 WARTOŚĆ SPRZEDANYCH MATERIAŁÓW 7
750 PRZYCHODY Z OPERACJI FINANSOWYCH 7
751 KOSZTY OPERACJI FINANSOWYCH 7
760 POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE 7
761 POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE 7
770 ZYSKI NADZWYCZAJNE 7
771 STRATY NADZWYCZAJNE 7
790 OBROTY WEWNĘTRZNE 7
791 KOSZTY OBROTÓW WEWNĘTRZNYCH 7
800 KAPITAŁ ZAKŁADOWY 8
811 KAPITAŁ ZAPASOWY 8
812 KAPITAŁ REZERWOWY 8
813 KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY ŚRODKÓW TRWAŁYCH 8
814 KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY INWESTYCJI 8
820 ROZLICZENIE WYNIKU FINANSOWEGO 8
830 REZERWY Z TYT. ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO 8
839 POZOSTAŁE REZERWY 8
860 WYNIK FINANSOWY 8
870 PODOATEK DOCHODOWY 8
871 INNE OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO 8
renata26 / 2009-08-12 09:03
Zamość;0) A Ty skąd jesteś?
Ale się przejąłeś;)
Znam ustawę o rach. Chodziło mi o bardziej praktyczne podejście.
Renmos / 83.7.32.* / 2009-08-16 06:22
cześć Reniu
Ja też jestem Renata z Zamościa i tez szukam wiadomości praktycznych dotyczących stowarzyszenia, może razem łatwiej nam będzie szukać rozwiązań problematycznych księgowań, odezwij się gg 11840222 :)
skomentuj

Najnowsze wpisy