Forum Polityka, aktualnościGospodarka

Pogorszenie koniunktury w przemyśle, budownictwie oraz handlu

Pogorszenie koniunktury w przemyśle, budownictwie oraz handlu

skomentuj
PAP / .* / 2005-10-23 07:47
Nieznacznemu pogorszeniu uległ ogólny klimat koniunktury w przemyśle, budownictwie i handlu. Sytuacja w przemyśle oraz budownictwie jest oceniana pozytywnie. Negatywne nastroje panują natomiast w handlu.

Pogorszenie koniunktury w przemyśle

Ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w październiku wyniósł plus 9 wobec plus 12 we wrześniu i plus 15 w październiku 2004 roku - podał GUS.

"Poprawę koniunktury sygnalizuje 24 proc. badanych przedsiębiorstw, jej pogorszenie - 15 proc. podczas gdy we wrześniu odpowiednio: 27 proc. i 15 proc. Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

"Obserwowany w październiku wzrost bieżącego portfela zamówień wynika z bardziej znaczącego wzrostu portfela krajowego niż zagranicznego. Bieżąca produkcja rośnie szybciej niż we wrześniu. W najbliższych miesiącach przedsiębiorcy oczekują rozszerzenia portfela zamówień i produkcji, choć w skali mniejszej od prognozowanej miesiąc wcześniej" - napisał GUS.

Według GUS stan zapasów wyrobów gotowych nieznacznie przekracza poziom uznawany przez przedsiębiorców za wystarczający.

"Mimo, iż utrzymują się opóźnienia przy ściąganiu należności od kontrahentów, producenci odczuwają nieco mniejsze niż we wrześniu trudności w bieżącym regulowaniu zobowiązań finansowych" - napisał.

GUS napisał w opracowaniu, że w najbliższych miesiącach sytuacja finansowa przedsiębiorstw może się nieznacznie poprawić, choć przewidywania w tym zakresie są ostrożniejsze niż przed miesiącem.

Skala zwolnień pracowników może być niewielka.

Można oczekiwać nieznacznej obniżki cen wyrobów przemysłowych.

Nieco gorzej w budownictwie

Ogólny klimat koniunktury w budownictwie jest oceniany w październiku pozytywnie (plus 20), nieco gorzej niż w poprzednim miesiącu (plus 22) - podał GUS.

Wśród badanych przedsiębiorstw 32 proc. sygnalizuje poprawę koniunktury, a 12 proc. - jej pogorszenie (we wrześniu odpowiednio 32 proc. i 10 proc.). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

Przedsiębiorstwa odnotowują niższy niż we wrześniu wzrost zarówno portfela zamówień na roboty budowlano-montażowe, jak i bieżącej produkcji budowlano-montażowej. Odpowiednie prognozy są znacznie ostrożniejsze od formułowanych przed miesiącem.

Według GUS pozytywnie i lepiej niż w ubiegłym miesiącu oceniana jest bieżąca sytuacja finansowa przedsiębiorstw budowlano-montażowych. Przewidywania na najbliższe miesiące są jednak nieco ostrożniejsze. Przedsiębiorcy sygnalizują możliwość wzrostu cen realizacji robót budowlano-montażowych, nieco szybszego niż prognozowano przed miesiącem. Przewiduje się niewielkie zmniejszenie dotychczasowego stanu zatrudnienia w budownictwie.

Badania pokazują, że mimo pozytywnych ocen koniunktury 2,1 proc. jednostek nie odczuwa w październiku żadnych barier w prowadzeniu działalności budowlano-montażowej (2,6 proc. we wrześniu br. i 2,5 proc. w październiku ub. roku). Największe trudności napotykane przez przedsiębiorstwa związane są nadal z konkurencją ze strony innych firm. Barierę tę zgłasza 75 proc. przedsiębiorstw wobec 76 proc. przed miesiącem i 71 proc. w październiku ub. roku. Drugą najczęściej zgłaszaną barierą są koszty zatrudnienia (46 proc. badanych przedsiębiorstw wobec 48 proc. we wrześniu br. i 39 proc. w październiku ub. roku).

W stosunku do portfela zamówień oczekiwanego w okresie najbliższych dwunastu miesięcy 12 proc. przedsiębiorstw budowlano-montażowych ocenia swoje zdolności produkcyjne jako zbyt duże, 74 proc. jako wystarczające, a 14 proc. jako zbyt małe. Oceny te są zbliżone do formułowanych przed miesiącem. W porównaniu z październikiem ubiegłego roku zmniejsza się udział jednostek oceniających swe zdolności jako nadmierne w stosunku do oczekiwanego portfela zamówień, a zwiększa się odsetek przedsiębiorstw, które oceniają je jako zbyt małe lub wystarczające.

GUS podaje, że spośród badanych przedsiębiorstw 16 proc. nie planuje żadnej działalności inwestycyjnej w ciągu najbliższych 12 miesięcy (24 proc. w marcu br. i 19 proc. w październiku ub. roku). Wśród pozostałych respondentów 74 proc. przewiduje nowe inwestycje (73 proc. w marcu br. i 63 proc. w październiku ub. roku), 63 proc. - inwestycje modernizacyjne (po 66 proc. w marcu br. i w październiku ub. roku).

Jako najczęściej wybierane źródła finansowania inwestycji przedsiębiorcy wskazują środki własne (94 proc. jednostek, 92 proc. w marcu br. i 93 proc. w październiku ub. roku ). Krajowy kredyt bankowy wybiera 34 proc. jednostek ( podobnie jak w październiku ub. roku, w marcu br. 41 proc.). Leasingiem jest zainteresowane 32 proc. przedsiębiorstw (28 proc. w marcu br. i 26 proc. w październiku ub. roku).

Pogorszenie koniunktury w handlu

Ogólny klimat koniunktury w handlu detalicznym w październiku oceniany jest negatywnie (minus 6), gorzej niż we wrześniu (minus 4) - podał GUS.

Wśród badanych przedsiębiorstw 17 proc. sygnalizuje poprawę koniunktury, a 23 proc. - jej pogorszenie (we wrześniu odpowiednio 18 proc. i 22 proc.). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

Ograniczenia bieżącej i przyszłej sprzedaży utrzymują się na poziomie zbliżonym do zgłaszanego przed miesiącem. Bieżące i przewidywane trudności w regulowaniu zobowiązań finansowych są oceniane bardziej pesymistycznie. Poziom zapasów towarów nieznacznie przekracza stan uznawany za wystarczający. Przyszłe zamówienia na towary mogą być nadal ograniczane, choć w mniejszym stopniu niż przed miesiącem.

Według badań GUS, dyrektorzy firm sygnalizują wzrost zarówno bieżących, jak i przyszłych cen towarów na poziomie zgłaszanym we wrześniu. Skala zwolnień pracowników może być zbliżona do prognoz sprzed miesiąca.

Oceny koniunktury w poszczególnych branżach handlu detalicznego są zróżnicowane. Pozytywnie oceniają koniunkturę jedynie przedsiębiorcy z branży: meble, rtv, agd - wskaźnik koniunktury kształtuje się na poziomie plus 8 (plus 21 we wrześniu). Najbardziej pesymistyczny wskaźnik koniunktury notuje się dla branży: włókno, odzież, obuwie - minus 18 (minus 24 przed miesiącem). Wskaźnik koniunktury dla branży żywnościowej wynosi minus 9 (minus 6 we wrześniu), dla branży pojazdy samochodowe - minus 5 (minus 11 przed miesiącem).

W jednostkach branży: meble, rtv, agd wzrost sprzedaży sygnalizowany w październiku jest wolniejszy niż przed miesiącem. W konsekwencji oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw są bardziej pesymistyczne niż we wrześniu. W najbliższych miesiącach przedsiębiorcy oczekują wzrostu sprzedaży, ale na znacznie mniejszą skalę niż prognozowano przed miesiącem. W październiku przedsiębiorcy sygnalizują wolniejszy niż przed miesiącem spadek cen towarów tej grupy, który przez najbliższe miesiące może się utrzymać. Przewiduje się tylko nieznaczne redukcje zatrudnienia.

W październiku przedsiębiorstwa branży pojazdy samochodowe sygnalizują wolniejszy niż przed miesiącem spadek sprzedaży, zarówno bieżącej, jak i przyszłej. Nieznacznie zwiększają się trudności związane z terminowym regulowaniem bieżących zobowiązań finansowych, również w najbliższych miesiącach sytuacja finansowa przedsiębiorstw może być nadal trudna. Utrzymujący się nadmiar posiadanych zapasów towarów może spowodować, że ograniczenia przyszłych zamówień będą nieco większe niż przewidywano przed miesiącem. Spadek bieżących cen pojazdów samochodowych jest szybszy niż przed miesiącem. W najbliższych miesiącach możliwy jest dalszy nieznaczny spadek cen. Kierujący przedsiębiorstwami zapowiadają redukcje zatrudnienia na poziomie z ubiegłego miesiąca.

Według GUS, po korzystnych ocenach we wrześniu, w październiku sygnalizowany jest niewielki spadek sprzedaży żywności. W konsekwencji sytuacja finansowa tej grupy jednostek oceniana jest nieco gorzej niż przed miesiącem. W najbliższych miesiącach negatywne oceny sprzedaży i sytuacji finansowej przedsiębiorstw mogą utrzymać się. Mimo iż nadmiar zapasów towarów pozostaje na dotychczasowym poziomie, ograniczenia przyszłych zamówień będą mniejsze niż przewidywano przed miesiącem. Przedsiębiorcy sygnalizują znaczący wzrost bieżących cen żywności. W najbliższych miesiącach przewiduje się dalszy wzrost cen. Należy oczekiwać redukcji zatrudnienia, utrzymującej się na poziomie prognozy z ubiegłego miesiąca.

W jednostkach branży: włókno, odzież, obuwie spadek bieżącej sprzedaży jest znacznie wolniejszy od zgłaszanego w ubiegłym miesiącu. Oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw, choć nadal negatywne, są lepsze niż we wrześniu. Przyszła sprzedaż może być ograniczana w większym stopniu niż przed miesiącem. W konsekwencji w najbliższych miesiącach sytuacja finansowa przedsiębiorstw może być gorsza, aniżeli prognozowano w ubiegłym miesiącu. W październiku przedsiębiorcy notują spadek cen towarów. Na najbliższe miesiące przewiduje się dalszy spadek cen. Redukcje pracowników przedsiębiorstw mogą być mniejsze niż prognozowano przed miesiącem.

Spośród badanych jednostek handlowych 3,5 proc. deklaruje, że nie napotyka na bariery w prowadzeniu bieżącej działalności (we wrześniu - 3,4 proc.). W pozostałych przedsiębiorstwach największe bariery stanowią: konkurencja na rynku (sygnalizowana przez 73 proc. jednostek), koszty zatrudnienia (54 proc. jednostek), wysokie obciążenia na rzecz budżetu i niedostateczny popyt (po 52 proc. jednostek).
ON / .* / 2005-10-23 07:47
Nikt z was nic "swojego" nie ma, chociaż tak myśli. Wszelkie dary umysłu i talenty Moje są, a to, że tylu z was wykorzystuje je dla swojej tylko próżności, bogactwa, władzy i chwały - to jest dowodem waszej własnej dziecinnej zarozumiałości i nieświadomości. POLSKA - chcę by zwiastunem była, świadkiem Moim dla świata. To co w niej powstanie, rozpali i porwie inne narody ku życiu ze Mną. Ukaże, że jest to możliwe, realne i prowadzi ku uświęceniu życia społecznego, ku rozkwitowi całego narodu. Powiększy jego szczęście, da mu moc i wzrost we wszystkim, co w waszej ojczyźnie zachowaliście z darów Moich danych wam. Maryja, wasza prawdziwa Królowa, doprowadzi was do mnie
skomentuj

Najnowsze wpisy