Forum Forum inwestycyjneSpółki

POINT GROUP SA emisja obligacji

POINT GROUP SA emisja obligacji

skomentuj
rob484 / 2008-12-16 22:23
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 75/2008 z dnia 15 grudnia 2008 r. Zarząd Platformy Mediowej Point Group S.A. (Emitent, PMPG, Spółka) informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 15 grudnia 2008 roku podjęło Uchwałę nr 3 w przedmiocie emisji obligacji zamiennych.

Emisja obligacji ma na celu pozyskanie środków na sfinansowanie pośredniego lub bezpośredniego nabycia przez spółkę Platforma Mediowa Point Group S.A. spółki Presspublica sp. z o.o.
Zgodnie z treścią uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia emituje się nie mniej niż 250 i nie więcej niż 500 Obligacji serii A o wartości nominalnej 200.000 zł każda, zamiennych na akcje na okaziciela nowej emisji o wartości nominalnej 1 złoty każda. Łączna wartość nominalna Obligacji wyniesie nie mniej niż 50.000.000,00 i nie więcej niż 100.000.000,00 zł.

Cena emisyjna obligacji zostanie ustalona przez Zarząd PMPG S.A. w drodze uchwały podjętej przed rozpoczęciem subskrypcji Obligacji, z tym, że cena ta nie może być niższa od wartości nominalnej Obligacji. Cena emisyjna obligacji serii A zostanie ustalona przez Zarząd Spółki w oparciu o wycenę spółki i ceny rynkowe akcji przedsiębiorstw z branży, z uwzględnieniem aktualnej koniunktury rynkowej.

Zasady oprocentowania oraz zasady wykupu określi Zarząd Spółki w drodze uchwały podjętej przed rozpoczęciem subskrypcji Obligacji. Termin wykupu Obligacji ustala się na dzień 31 grudnia 2011 rok.
Wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej Obligacji.
Kwota wykupu może być podwyższona o premię, w wysokości ustalonej przez Zarząd Spółki w drodze uchwały podjętej przed rozpoczęciem subskrypcji Obligacji. Zarząd Spółki może w uchwale, podjętej przed rozpoczęciem subskrypcji Obligacji, przewidzieć możliwość wcześniejszego wykupu Obligacji i określić przypadki, w których Spółka będzie zobowiązana lub uprawniona do wcześniejszego wykupu Obligacji oraz określić świadczenie pieniężne związane z wcześniejszym wykupem Obligacji lub sposób wyliczenia takiego świadczenia.

Obligacje będą niezabezpieczone w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach.

Łączna wartość zaciągniętych zobowiązań Emitenta na ostatni dzień poprzedniego kwartału tj. na dzień 30 września 2008 roku wyniosła 6 891 tys. zł. Emitent nie przewiduje istotnego zwiększenia stanu zobowiązań do dnia wykupu obligacji.

Obecnie realizowanym przez Zarząd Spółki projektem inwestycyjnym jest objęcie przez Spółkę bądź jej spółkę zależną pakietu akcji i/lub udziałów w spółkach będących bezpośrednio i/lub pośrednio udziałowcami/akcjonariuszami spółki Presspublica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - wydawcy dziennika "Rzeczpospolita" oraz "Parkiet". Zarząd Spółki podejmie niezbędne działania w przedmiocie podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki celem umożliwienia Spółce wykonania zobowiązań wobec obligatariuszy obligacji zamiennych serii A, wynikających z warunków ich emisji.

Obligatariuszom przysługuje prawo do objęcia, w zamian za posiadane Obligacje, akcji zwykłych na okaziciela nowej emisji Spółki wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału, o wartości nominalnej 1 zł każda. Zarząd Spółki został upoważniony i zobowiązany do określenia przed rozpoczęciem subskrypcji liczby Akcji lub sposobu ustalenia liczby Akcji obejmowanych w zamian za jedną Obligację, przy czym Obligatariusz będzie uprawniony do objęcia w zamian za jedną Obligację nie więcej niż 200.000 Akcji.
Zarząd Spółki został upoważniony i zobowiązany również do określenia przed rozpoczęciem subskrypcji Obligacji terminów, w których posiadacze Obligacji mogą wykonywać prawo do objęcia Akcji, przy czym termin ostatniej zamiany nie może przypadać później niż 30 listopada 2011 roku.
W związku faktem, iż na chwilę obecną nie ustalona cena emisyjna Obligacji, Emitent nie może przedstawić informacji na temat liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, która przysługiwałaby z objętych akcji - w przypadku gdyby została dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych obligacji, jak również ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta - w przypadku gdyby została dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych obligacji.

Emisja obligacji serii A nie przewiduje zabezpieczenia wierzytelności wynikających z obligacji w formie ustanowienia zastawów lub hipoteki.

Informacje uzupełniające w zakresie dookreślenia pozostałych parametrów emisji (zgodnie z upoważnieniem zawartym w ww. uchwale NWZ PMPG S.A. z dnia 15 grudnia 2008 r.) przekazane zostaną do publicznej wiadomości po podjęciu stosownych decyzji przez Zarząd Emitenta.

Raport bieżący 77/2008
kom espi mra

Źródło: PAP
skomentuj
Wpisy na forum dyskusyjnym Money.pl stanowią wyraz osobistych opinii i poglądów ich autorów i nie powinien być traktowany jako rekomendacja kupna bądź sprzedaży papierów wartościowych. Money.pl nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Najnowsze wpisy