Forum Forum inwestycyjneSpółki

POINT GROUP SA uchwały zarządu GPW

POINT GROUP SA uchwały zarządu GPW

rob484 / 2008-09-17 23:27
Działając na podstawie § 34 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w
sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
Zarząd PMPG S.A. informuje, iż w dniu 15 września 2008 roku otrzymał uchwałę nr 685/2008 Zarządu
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 12 września 2008 roku oraz uchwałę nr 686/2008
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 12 września 2008 roku o następującej
treści:

Uchwała nr 685/2008:

§ 1
Na podstawie § 44 Rozdziału I Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego, Zarząd Giełdy wyznacza na 15
września 2008 r. dzień ostatniego notowania 12.247.325 (dwunastu milionów dwustu czterdziestu
siedmiu tysięcy trzystu dwudziestu pięciu) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki
PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, oznaczonych
przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLPEKPL00051.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 686/2008:

§ 1
Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na
rynku podstawowym dopuszczonych jest 12.247.325 (dwanaście milionów dwieście czterdzieści siedem
tysięcy trzysta dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki PLATFORMA MEDIOWA
POINT GROUP S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.

§ 2
Na podstawie § 38 ust. 1 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 16 września
2008 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki PLATFORMA MEDIOWA
POINT GROUP S.A., o których mowa w § 1, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów
Wartościowych S.A. w dniu 16 września 2008 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem
PLPEKPL00010.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom espi mra

Źródło: PAP
Wpisy na forum dyskusyjnym Money.pl stanowią wyraz osobistych opinii i poglądów ich autorów i nie powinien być traktowany jako rekomendacja kupna bądź sprzedaży papierów wartościowych. Money.pl nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Najnowsze wpisy