Forum Forum inwestycyjneSpółki

Projekt uchwały zawiera już dane finansowe - palce lizać, kto zdążył kupić !

Projekt uchwały zawiera już dane finansowe - palce lizać, kto zdążył kupić !

rael74 / 84.10.174.* / 2008-06-16 23:00
Podaję projekt uchwały zawierajacy dane finansowe. Oj będzie sie działo, kto zdąży kupić po obecnej cenie za walor ten zyska sporo.

Projekt uchwały Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 25 czerwca 2008r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007.
§ 1
Działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A., zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok
obrotowy 2007, poddane badaniu przez biegłego rewidenta, na które składają się:
1/ wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2/ bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów
zamyka się sumą
83.044.295,18 złotych,
3/ rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku wykazujący
zysk netto w wysokości 11.405.295,35 złotych,
4/ zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007
roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 59.708.734,00 złotych,
5/ rachunek przepływów pienięŜnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku
wykazujący zwiększenie stanu środków pienięŜnych o kwotę 43.038.295,42 złotych
Wpisy na forum dyskusyjnym Money.pl stanowią wyraz osobistych opinii i poglądów ich autorów i nie powinien być traktowany jako rekomendacja kupna bądź sprzedaży papierów wartościowych. Money.pl nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Najnowsze wpisy