Forum Forum dla firmZakładanie firmy

Prowadzenie firmy przez obcokrajowca w Polsce.

Prowadzenie firmy przez obcokrajowca w Polsce.

Pytanie do eksperta / *.*.*.* / 2008-11-25 10:31
Jestem obcokrajowcem i chciałbym założyć własną firmę. Czy jest to możliwe?
Oleg P.
jbem / 2008-11-25 10:35 / Jacek Bem, doradca klienta
Szanowny Panie Olegu,

Art. 13 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej pozwala cudzoziemcom mieszkającym w Polsce oraz obywatelom państw Unii Europejskiej podejmować i prowadzić działalność gospodarczą w Polsce na takich samych zasadach jak obywatele polscy.

Obywatele nie mający obywatelstwa państw należących do EOG lub Szwajcarii mogą wykonywać w Polsce działalność gospodarczą jeżeli posiadają:

1. zezwolenie na osiedlenie,
2. zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnoty Europejskiej (WE),
3. zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, udzielone w celu połączenia z rodziną lub cudzoziemcowi, który w innym kraju członkowskim uzyskał zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE oraz członkowi jego rodziny,
4. zgodę na pobyt tolerowany,
5. status uchodźcy,
6. ochronę uzupełniającą,
7. ochronę czasową na terytorium Polski,
8. Kartę Polaka.

Cudzoziemcy, którzy nie plasują się w obu powyższych grupach mają prawo do podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej wyłącznie w formie spółki: komandytowej, komandytowo-akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnej, a także do przystępowania do takich spółek oraz obejmowania bądź nabywania ich udziałów lub akcji. Cudzoziemcy prowadzący działalność za granicą mogą na terenie Polski utworzyć oddział.

Jacek Bem, doradca klienta

SOHOfinance

kredyty, inwestycje, podatki, księgowość, ubezpieczenia-kompleksowa opieka
doświadczonychdoradców.

Najnowsze wpisy