Forum Forum emerytalneZUS

renta socjalna

renta socjalna

maregt / 2011-04-27 15:20
witam,
chciałam zapytać czy można starać się w imieniu pełnoletniego dziecka o rentę socjalną, nie jest ono w stanie samo się tym zająć. w jaki sposób mam to zrobić?
wiwan / 2011-04-27 21:09
Co do zasady powinna mieć Pani pisemne pełnomocnictwo lub ustną zgodę dziecka wyrażoną w ZUS do protokołu. Albo być ustawowym przedstawicielem- opiekunem prawnym.

Na stronach www ZUS jest wzór wniosku o r. soc.
Do wniosku- zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza leczącego, dokumentację medyczną oraz inne dokumenty mające znaczenie dla wydania orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy, akt urodzenia oraz w zależności od tego kiedy powstało naruszenie sprawności organizmu- # zaświadczenie o okresie uczęszczania do szkoły lub szkoły wyższej,
# zaświadczenie jednostki prowadzącej studia doktoranckie o okresie odbywania tych studiów,
# zaświadczenie o okresie odbywania aspirantury naukowej

Jeśli dziecko pracowało-# zaświadczenie wydane przez płatnika składek na ubezpieczenia społeczne określające kwotę osiąganego przychodu oraz okres, na jaki została zawarta umowa, z tytułu której osiągany jest przychód,
# zaświadczenie o pobieraniu: zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy i o dacie zaprzestania ich pobierania, jeżeli osoba ubiegająca się o rentę socjalną pobiera to wynagrodzenie, zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne - wydane przez wypłacającego to wynagrodzenie, zasiłek lub świadczenie,

Najnowsze wpisy