Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Forum Forum prawneCywilne

Wniosek o Dział Spadku

Wniosek o Dział Spadku

skomentuj
Maryla54 / 2010-07-07 22:34
Robimy postępowanie spadkowe po zmarłych 40-ści lat tamu dziadkach. Nie zostawili testamentu, pozostawili (przeżyło ich) 7-ro dorosłych dzieci. Teraz tylko dwie ciotki żyją, reszta zmarła .. pozostawiając spadkobierców. Sprawe zakłada jedna z żyjących jeszcze córek. I teraz .... pierwszy wniosek: Nabycie Spadku ... po dziadkach, co zostawili i komu zostawili: 7-ro dzieci. Proste. Drugi wniosek Dział Spadku (nabycie i dział spadku będą się toczyć równolegle) – zgodnie dzielimy schede ... kogo we wniosku wymienić jako beneficjętów: nieżyjących dzieci spasdodawców czy ich spadkobierców?? Czy można pominąć tych co już nie żyją i od razu wnosić o przyznanie ich części na następne pokolenie. Dodam, że po nieżyjących już robione były postępowania spadkowe, nie wymieniano tylko co pozostawiają po sobie.
Czy trzeba wpisać wartość całej schedy??

PROSZĘ o sprawdzenie, czy tak może być??

Sąd Rejonowy w S .............
I Wydział Cywilny


Wnioskodawca:
Anna ........................ , zam. ..............

Uczestnicy Postępowania:
Córka: Anna ........................, zam. ...............................,
Córka: Danuta .................., zam. ...........................................
Spadkobiercy córki Feliksy P........... zmarłej 05 listopada 1995 roku:
Elżbieta .................., zam. ...................................
Krystyna ........................ , zam. ...........................
Hanna P......................, zam. ...............................
Spadkobiercy córki Marianny K............. zmarłej 24 kwietnia 1996 roku:
Maria .................................., zam. .................................
Jacek ........................., zam. ...........................
Spadkobiercy syna Anzelma zmarłego 13 maja 1992 roku :
Bogusław ....................., zam. ...............................
Elżbieta ....................... , zam. ..............................
Jadwiga .........................., zam. ................................
Spadkobiercy syna Jerzego zmarłego 05 kwietnia 2007 roku:
Małgorzata ......................... , zam. ........................................
Katarzyna ........................... , zam. ................................
Spadkobiercy syna Zygmunta zmarłego 10 czerwca 1999 roku:
Grażyna .............................., zam. ...............................
Małgorzata ............................ , zam. ........................................
Anna ............................., zam. ..............................................

Postępowanie o dział spadku po Katarzynie i Kazimierzu K.................. toczyć się będzie równolegle z wnioskiem o nabycie spadku w Sądzie Rejonowym w S....................................


ZGODNY WNIOSEK O DZIAŁ SPADKU

Wnoszę o: dokonanie działu spadku po Katarzynie i Kazimierzu, małżonków K..................... w sposób proponowany jak niżej:

1. Ustalenie że w skład spadku po zmarłej w dniu 13 kwietnia 1970 roku Katarzynie oraz zmarłym w dniu 20 pażdziernika 1972 roku Kazimierzu małżeństwu K..........wchodzi gospodarstwo rolne o powierzchni 6,6397 ha wraz z murowanym budynkiem mieszkalnym z okresu przedwojennego ( trzyizbowym ) oraz zabudowaniami gospodarczymi zbudowanymi z kamienia, położonymi w miejscowości K......... Wieś, gmina B....................
Księgi Wieczystej – brak.

2. Przyznanie budynku mieszkalnego wraz z zabudowaniami gospodarczymi oraz zabudowanej części działki nr. ........ na której znajduje się siedlisko córce Annie Ch..............................

3. Przyznanie Działki nr. 178/1 o powierzchni 0,036 ha spadkobiercom córki Marianny K..................... - Marii G........... oraz Jackowi K............................ z poszanowaniem ustnej darowizny.

4. Przyznanie Działki nr. 179/1 o powierzchni 0,7561 ha spadkobierczyni syna Zygmunta K............. – Grażynie Sz.................. z poszanowaniem ustnej darowizny.

5. Pozostałe grunty rolne po połowie przyznać córce Annie Ch................ oraz córce syna spadkodawców Zygmunta K............ - Annie D........................

6. Ustalenie kosztów sądowych postępowania.


UZASADNIENIE


Strony zgodnie dokonują działu spadku w ten sposób, aby prawo do połowy gruntów rolnych wynoszących ... ha oraz domu rodzinnego położonego w K............. Wieś, przypadło wnioskodawczyni (jako córce spadkodawców) Annie Ch........................... w całości - bez obowiązku dokonywania spłat na rzecz uczestników postępowania, z uwagi na fakt że do chwili śmierci mieszkając razem, opiekowała się chorymi rodzicami oraz że w następnych prawie 40-stu latach mieszkania w tym domu, poczyniła spore nakłady pieniężne dokonując napraw i modernizacji, pobierając pożytki z gospodarstwa rolnego, jak i ponosząc koszty – m.in podatek rolny.

Drugą połowę gruntów rolnych o pow. .... przyznać Annie D........................, spadkobierczyni nieżyjącego syna spadkodawców Zygmunta K..............., który przez 27 lat je u
Maryla54 / 2010-07-07 22:37
Widze, że połowę ucieło.....

Drugą połowę gruntów rolnych o pow. .... przyznać Annie D........................, spadkobierczyni nieżyjącego syna spadkodawców Zygmunta K..............., który przez 27 lat je uprawiał a po jego śmierci przez ostatnie 11 lat są użytkowane przez jego córkę Annę ......................, posiadaczkę gospodarstwa rolnego w sąsiedniej wsi.

Grażynie S....................... córce Zygmunta K........................... przyznać prawo własności do działki nr.179/1 o pow. 0,7561 ha położonej w K................ Wieś a podarowanej (ustnie) w roku 1956 przez spadkodawców synowi Zygmuntowi K.......................... Na w/w działce zbudowany został dom oraz pomieszczenia gospodarcze, dobudowane w roku 1971 (co jest udokumentowana planem realizacji przy ich budowie ).

Działkę nr.178/1 o pow.0,036 ha położoną w K............. Wieś przyznać Jackowi K....................... i Marii G................... spadkobierom Marianny K......................, córki Spadkodawców, którą otrzymała darowizną (ustną) w 1960 roku. W roku 1971 przy budowie stodoły przez Zygmunta K.................., w planie realizacyjnym działka ta jest wyszczególniona, jako sąsiednia ( bez numeru, widnieje imie i nazwisko córki Spadkodawców – Marianny K..................... ). Działka zawsze była i jest ogrodzona oraz stoi na niej dom. Obecnie po jej śmierci jest ona użytkowana przez jej spadkobierców Jacka K............... i Marię G........................, która tam mieszka.

Pozostali uczestnicy postępowania nigdy nie rościli sobie żadnych praw oraz nie partycypowali w modernizacji. Przyjeżdżali tylko w okresie wakacji.

Niniejsze postępowanie ma na celu uregulowanie kwestii własności.


*Wnoszę o zastosowanie Przepisów szczególnych o dziedziczeniu gospodarstw rolnych ..... Gdy spadkodawca zmarł przed 14.02.2001 r., do dziedziczenia gospodarstw rolnych mają zastosowanie przepisy art. 1058 i następne K.C. Zgodnie z tym z ustawy dziedziczą gospodarstwo rolne (dzieci, małżonek, rodzice, rodzeństwo), którzy pracują bezpośrednio przy produkcji.

*Postanowienie Sądu Najwyższego - Izba Cywilna
z dnia 4 października 2002 r. III CKN 135/2001
„Spadkobierca wychowany w rodzinnym gospodarstwie rolnym, wykonujący w nim wiele lat wraz z pozostałymi członkami rodziny prace przy produkcji rolnej, ma umiejętności praktyczne potrzebne do prowadzenia gospodarstwa rolnego i na mocy art. 1059 pkt 2 kc w zw. z § 1 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1990 r. w sprawie warunków dziedziczenia ustawowego gospodarstw rolnych
(Dz. U. 1990 r. Nr 89 poz. 519) posiada kwalifikacje do dziedziczenia takiego gospodarstwa także wówczas, gdy pracował również poza rolnictwem”.

Wnioskodawca


............................................
Anna Ch.......................

Załączniki:
Odpisy skrócone aktów zgonu spadkodawców
Odpisy skrócone aktów urodzenia uczestników
Odpisy skrócone aktów małżeństwa dla kobiet
Odpisy skrócone aktów zgonu dzieci spadkobierców
Plan Realizacyjny przy budowie Stodoły przez Zygmunta K........... z roku 1971
Mapa Sytuacyjna użytkowania działek nr. 178/1 i 179/1
Wypis z Rejestru Gruntów
Nakaz Podatkowy na rok 2010
Odpisy wniosków i załączników dla uczestników
skomentuj

Najnowsze wpisy