Forum Forum dla firmZakładanie firmy

Wniosek o urlop wypoczynkowy a akta osobowe

Wniosek o urlop wypoczynkowy a akta osobowe

ihr / 2011-01-12 12:52
Czy wnioski o urlop wypoczynkowy muszą być trzymane w aktach osobowych? Jeśli nie to gdzie je przechowujecie w firmie i jak długo?
Wyświetlaj:
szklarek / 2011-01-12 13:33
Nie muszą. Obowiązuja zasady wewnątrzfirmowe lub po prostu zwyczaj kadrowej, a powinna decydować praktyczność rozwiązania.
Za portalem ABC;

"Obowiązujące przepisy nie wymagają sporządzania wniosków urlopowych w formie pisemnej. Tym samym nie regulują też kwestii związanych z ich przechowywaniem.


Uzasadnienie:

Jak wynika z art. 163 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) - dalej k.p., urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów. Plan urlopów ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Jednocześnie ani przepisy k.p., ani przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz. U. Nr 2, poz. 14, z późn. zm.), ani też przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 62, poz. 286, z późn. zm.) nie ustanawiają obowiązku sporządzania przedmiotowego wniosku na piśmie i dołączania go do akt osobowych pracownika.
Obowiązek pisemnego składania wniosków urlopowych, z którym w praktyce możemy często się spotkać, wynika zwykle z regulacji wewnętrznych obowiązujących w danym zakładzie pracy. Jeśli jednak regulacje te nie wskazują jednocześnie specyficznego sposobu i okresu przez jaki tego rodzaju wnioski należy przechowywać, pracodawca nie ma obowiązku dołączania ich do akt osobowych pracownika. "

Najnowsze wpisy