Forum Forum dla firmDotacje

Zakup używanego sprzętu w ramach bezzwrotnych środków z UP

Zakup używanego sprzętu w ramach bezzwrotnych środków z UP

Pytanie do eksperta / *.*.*.* / 2009-01-07 16:57
Witam, zależy mi na odpowiedzi na pytanie dotyczące dofinansowania z Urzędu Pracy na otwarcie własnej działalności gospodarczej. Kto może otrzymać takie środki i jakie warunki powinien spełniać? Mam możliwość kupna używanego sprzętu do salonu fryzjerskiego, niestety nie wiem czy taki krok nie pozbawi mnie możliwości starania się o dofinansowanie.
kpoplawska / 2009-01-07 16:59 / Katarzyna Popławska, doradca klienta
Środki na podjęcie działalności gospodarczej mogą być przyznane wyłącznie osobom bezrobotnym zarejestrowanym w urzędzie pracy w miejscu zamieszkania, które:

a)Zamierzają prowadzić działalność gospodarczą na terenie RP.
b)Zobowiążą się dokonać zakupów po otrzymaniu środków zgodnie z przeznaczeniem, nie później niż do 30 dnia od dnia podjęcia działalności gospodarczej.
c)Zobowiążą się rozpocząć działalność gospodarczą i prowadzić ją przez okres co najmniej 12 miesięcy.

Dodatkowo osoby bezrobotne muszą spełniać łącznie następujące warunki:
•w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku nie odmówiły bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, szkolenia, stażu itp.,
•nie prowadziły działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,
•nie otrzymały dotychczas bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej z Funduszu Pracy,
•ubiegają się o środki jako osoba fizyczna,
•ubiegają się o środki na podjęcie działalności we wszystkich sektorach z wyjątkiem: działalności w sektorach rybołówstwa i akwakultury, działalności w dziedzinie produkcji produktów rolnych, działalności w dziedzinie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, działalności związanej z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, działalności w sektorze węglowym, działalności uwarunkowanej pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy, pomocy na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego osobom prowadzącym działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarowego,
•nie były w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku skazane za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu,
•nie złożyły wniosku o przyznanie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej do innego starosty,
•złożyły kompletny wniosek posiadający prawidłowo sporządzony biznesplan

Wysokość dofinansowania nie może przekroczyć pięciokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, licząc od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Aktualnie trwają prace nad nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, z której wynika, iż od nowego roku kwota dotacji wzrośnie do wysokości sześciokrotności przeciętnego wynagrodzenia, czyli ok. 17700 zł.

W przypadku zakupu sprzętu lub rzeczy używanych beneficjent zobowiązany jest do dostarczenia umowy kupna-sprzedaży oraz do dołączenia dokumentu potwierdzającego wartość rynkową nowego sprzętu lub rzeczy o identycznych lub podobnych parametrach (np.: katalog, oferta e-sklepu itp.). Wartość zakupionego sprzętu lub rzeczy używanych musi być niższa od wartości rynkowej, ale jednocześnie wartość sprzętu lub rzeczy używanych musi przekraczać 1000 zł. Do umowy kupna-sprzedaży bezwzględnie musi zostać dołączony dowód zapłaty stosownego podatku.
.

Katarzyna Popławska, doradca klienta

SOHOfinance

Kredyty, inwestycje, podatki i księgowość, ubezpieczenia - kompleksowa opieka
doświadczonych doradców.

Najnowsze wpisy