Forum Forum emerytalneWcześniejsza emerytura

Zasiłek przedemerytalny - interpretacja?

Zasiłek przedemerytalny - interpretacja?

skomentuj
Zdzisienka / 91.210.247.* / 2013-06-12 21:44
Witam,
mam pytanie: jak interpretować art. 4 ust. 1 ustawy z 30 kwietnia 2004 r.
Urząd Pracy twierdzi, że jeśli dwoje małżonków o ustawowej wspólności majątkowej, mając na własność 2,44ha przeliczeniowych, żadnemu z nich nie przysługuje prawo do zasiłku dla bezrobotnych oraz zasiłku przedemerytalnego.
Proszę o pomoc w interpretacji.
wiwan / 2013-06-12 22:31
1. wspomniana ustawa, to Ustawa o świadczeniu przedemerytalnym.

Wspomniany zapis ( konkretnie art. 4, ust.1, pkt.4 ) brzmi-

"Prawo do świadczenia przedemerytalnego ustaje:z dniem nabycia prawa własności lub objęcia w posiadanie (samoistne lub zależne) nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych przekracza jących 2 ha przeliczeniowe albo współwłasności nieruchomości rolnej, jeżeli udział przekracza 2 ha przeliczeniowe"


Tyle, że wspólność małżeńska, ustawowa jest bezudziałowa. Czyli w Pani konkretnym przypadku nie można uznać, że każdy z małżonków na udział 1,22 ha przel. Każdy ma 2,44 i razem 2,44. Oczywiście mówimy o sytuacji wspólności ustawowej, bez kwestii intercyzy- czyli najczęstszej - po prostu kupienia działki przez małżeństwo.

Zupełnie inaczej, gdyby działka była sprzed małżeństwa i np. mąż sprzedał/darował połowę żonie.

Natomiast w kwestii zasiłku dla bezrobotnych- tu już inna ustawa-z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

w art. 2, ust.1, pkt. 2, ppkt. d) definiuje bezrobotnego, jako osobę która

"nie jest właścicielem lub posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości
rolnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub nie
podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy
jako współmałżonek lub domownik w gospodarstwie rolnym o powierzchni
użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe.

Reasumując- posiadanie we wspólności małżeńskiej owych 2,44 ha wyklucza możliwość uzyskania statusu bezrobotnego, a więc zasiłku, a więc świadczenia przedemerytalnego.
Natomiast nabycie takiej nieruchomości rolnej w czasie, gdy choć jeden małżonek już świadczenie ma- skutkuje pozbawień go prawa do niego.


Hasło kluczowe- bezudziałowa łączna wspólność małżeńska.

Tu niestety płatny artykuł:

http://prawo.money.pl/porady-prawne/porady/prawo-rodzinne/artykul/wspolnosc;laczna;bezudzialowa,144,0,1036688.html
skomentuj

Najnowsze wpisy