Forum Forum emerytalneZUS

zus Ci wszystko zabierze

zus Ci wszystko zabierze

skomentuj
nowa matka polka / 83.238.182.* / 2009-02-20 00:51
W piątek przed Sejmem demonstrować będą kobiety, od których ZUS domaga się zapłaty zaległych składek na ubezpieczenie społeczne za okres urlopów macierzyńskich.

Resort pracy przygotował nowelę ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, która ma umorzyć te zaległości i zmienić przepisy dotyczące płacenia składek przez matki.

Jak informują organizatorzy demonstracji, zrzeszeni na portalu www.zlikwidujzus.com, chodzi o kobiety, które między rokiem 1999 a 2006 w trakcie urlopu macierzyńskiego były zatrudnione na etatach i jednocześnie prowadziły firmę. Osoby te otrzymywały z ZUS informacje, że z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w tym okresie mają płacić jedynie składkę na ubezpieczenie zdrowotne.
Teraz ZUS wzywa do zapłacenia zaległych, jego zdaniem, składek, mimo że wcześniej często sam wydawał zaświadczenia poświadczające brak zaległości wobec ZUS. Przez kilka lat przepisy w tej kwestii były na tyle niejednoznaczne, że nawet sądy wydawały różne wyroki. Dopiero Sąd Najwyższy w 2006 r. rozstrzygnął ostatecznie tę kwestię, uznając, że osoby te powinny były płacić wszystkie składki, nie tylko zdrowotne, ale też emerytalno-rentowe (społeczne).

Według informacji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, sprawa dotyczy obecnie ok. 46 tys. osób.

ZUS podkreśla, że wykonuje obowiązujące przepisy i musi domagać się zapłaty zaległości. - W ramach obowiązującego prawa staramy się robić wszystko, żeby ta sytuacja była jak najmniej uciążliwa dla pań, które się w niej znalazły - powiedział Przemysław Przybylski z ZUS. Dodał, że gdy zmieni się prawo, ZUS się do tych zmian dostosuje.

Zmiany w prawie przygotowało już MPiPS. Jak poinformował Departament Ubezpieczeń Społecznych, projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i ustawy Prawo bankowe "zracjonalizuje sytuację osób, które w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego z innych tytułów uzyskują niewielkie dochody, a z drugiej strony ułatwi prowadzenie działalności gospodarczej kobietom aktywnym zawodowo po urodzeniu dziecka".

Projekt zakłada również umorzenie należności kobietom, które w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą nie opłacały obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego z innego tytułu.

W noweli zaproponowano także rozwiązania dla ubezpieczonych, które nie opłacały obowiązkowych składek z działalności gospodarczej w okresie korzystania z urlopu wychowawczego. Osobom takim zostałby wyznaczony nowy termin na opłacenie tych należności, a opłacenie ich we wskazanym terminie spowodowałoby nienaliczanie odsetek za zwłokę.

Osoba, która ze względu na sytuację materialną nie byłaby w stanie uregulować tych należności w terminie, miałaby prawo do wystąpienia o rozłożenie ich na raty.

Kiedy nowela wejdzie w życie, osoba jednocześnie prowadząca działalność gospodarczą i pobierająca zasiłek macierzyński z innego tytułu, będzie obowiązkowo podlegała ubezpieczeniu z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego.

W wyniku tych zmian osoby podlegające obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego będą mogły, bez utraty tego ubezpieczenia, prowadzić działalność gospodarczą, korzystając z ochrony ubezpieczeniowej, jaką daje pobieranie zasiłku macierzyńskiego. To samo dotyczyłoby kobiet wykonujących umowę-zlecenie, agencyjną czy pracę nakładczą.

Projekt nowelizacji został przekazany Radzie Ministrów.
skomentuj

Najnowsze wpisy