Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Obligacje Globalne Rynki Wschodzące
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Generali Obligacje Globalne Rynki Wschodzące
Inwestycje funduszu: Generali Obligacje Globalne Rynki Wschodzące
Typ funduszu Krajowy - absolutnej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna Subfundusz inwestuje aktywa wykorzystując strategię absolutnej stopy zwrotu. Aktywa lokowane są w akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, listy zastawne, dłużne papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego, Instrumenty Pochodne, w tym Niedestandaryzowane Instrumenty Pochodne oraz Towarowe Instrumenty Pochodne, jednostki uczestnictwa oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, waluty obce, depozyty bankowe. Powyższe inwestycje dokonywane są w proporcji zależnej od oceny perspektyw rynków akcyjnych i dłużnych papierów wartościowych z uwzględnieniem przewidzianych statucie zasad dywersyfikacji lokat. Subfundusz charakteryzuje się brakiem sztywnych zasad dywersyfikacji kategorii lokat, brakiem określenia minimalnego zaangażowania w poszczególne kategorie lokat oraz dużą zmiennością składników lokat posiadanych w portfelu. Subfundusz inwestuje w lokaty denominowane w walucie polskiej i zagranicznej zarówno na rynku krajowym i zagranicznym.
Minimalna wpłata -
Opłata za zarządzanie -
Prowizje pobierane przez fundusz: Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Obligacje Globalne Rynki Wschodzące
Fundusz nie pobiera prowizji.
mies.