inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz inPZU Goldman Sachs ActveBeta(R) Akcje Rynków Wschodzących
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
inPZU Goldman Sachs ActveBeta(R) Akcje Rynków Wschodzących
Inwestycje funduszu: inPZU Goldman Sachs ActveBeta(R) Akcje Rynków Wschodzących
Typ funduszu Krajowy - akcji / indeksowy (rynki wschodzące)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna Subfundusz dąży do osiągnięcia stopy zwrotu równej benchmarkowi. Aktywa (od 70%) inwestowane są w akcje prawa poboru, warranty subskrypcyjne i kwity depozytowe. (Do 30%) aktywów subfunduszu inwestowanych jest w dłużne instrumenty finansowe.
Minimalna wpłata -
Opłata za zarządzanie -
Prowizje pobierane przez fundusz: inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz inPZU Goldman Sachs ActveBeta(R) Akcje Rynków Wschodzących
Fundusz nie pobiera prowizji.
mies.