Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Optimum Obligacji
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Inwestycje funduszu: Optimum Obligacji
Typ funduszu Krajowy - obligacji / obligacje skarbowe (Polska)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna Subfundusz inwestuje (do 100%) aktywów w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego, (od 60%) w papiery dłużne emitowane, gwarantowane przez Skarb Państwa lub inne kraje UE i OECD, lokaty bankowe i środki pieniężne. Subfundusz inwestuje w instrumenty pochodne, dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, stopy procentowe, waluty obce.
Minimalna wpłata -
Opłata za zarządzanie -
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Optimum Obligacji +0,40% +0,60% -1,66% -3,26% -1,27% 0,00% +0,10% +0,60%
Prowizje pobierane przez fundusz: Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Optimum Obligacji
Fundusz nie pobiera prowizji.
mies.