Wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast wyłonieni w II turze wyborów obejmą swoje funkcje z chwilą złożenia ślubowania na sesjach rad. Powinny one zostać zwołane w ciągu siedmiu dni od ogłoszenia przez PKW zbiorczych wyników na obszarze kraju. Przedstawiamy wygranych i oficjalne wyniki z 11 miast wojewódzkich.

Aktualizacja 09:40

W tegorocznych wyborach samorządowych wybraliśmy blisko 2,5 tys. wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Druga tura wyborów odbyła się w niedzielę w 890 gminach. Wyborcy wybierali spośród dwóch kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, którzy w pierwszej turze uzyskali najlepszy wynik.

Wójt, burmistrz i prezydent miasta stanowią organy wykonawcze gminy. Wójt stoi na czele gmin wiejskich; burmistrz - miast do 100 tys. mieszkańców; prezydent - powyżej 100 tys. mieszkańców lub w miastach, w których przed wejściem w życie ustawy o samorządzie rządził prezydent. Wójtowie, burmistrzowie i prezydenci powinni mieć poparcie w radzie, ponieważ kandydatów na te stanowiska w wyborach mogą zgłosić jedynie te komitety, które zarejestrowały kandydatów na radnych w co najmniej połowie okręgów w danej gminie.

Kiedy obejmą stanowiska?

Objęcie obowiązków przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast nastąpi z chwilą złożenia wobec rady gminy ślubowania o następującej treści: Obejmując urząd wójta (burmistrza, prezydenta) gminy (miasta), uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy (miasta). Ślubowanie - jak mówi ustawa o samorządzie gminnym - może być złożone z dodaniem zdania: Tak mi dopomóż Bóg.

Wyłonieni w drugiej turze wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast złożą ślubowanie na sesji zwołanej w ciągu siedmiu dni od ogłoszenia przez PKW zbiorczych wyników na obszarze kraju. Jeżeli sesja zwołana w tym trybie nie odbędzie się, wójt złoży ślubowanie przed właściwym terytorialnie komisarzem wyborczym.

Od momentu złożenia ślubowania wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast mogą objąć funkcje i wypełniać obowiązki.

Wczorajw drugiej turze wybierani byli prezydenci 11 miast wojewódzkich: Warszawy, Białegostoku, Bydgoszczy, Gdańska, Krakowa, Katowic, Olsztyna, Opola, Poznania, Szczecina i Wrocławia. Głosowanie 16 listopada było rozstrzygające w sześciu miastach: Gorzowie Wielkopolskim, Kielcach, Lublinie, Łodzi, Rzeszowie i Toruniu, co oznacza, że ich nowo wybrani prezydenci powinni złożyć ślubowanie na pierwszej sesji rad, razem z radnymi.

Czym się zajmą?

Wójt, burmistrz, prezydent - jak wskazuje ustawa - kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz; wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa. Do zadań wójta należy w szczególności: przygotowywanie projektów uchwał rady gminy, opracowywanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, określanie sposobu wykonywania uchwał, gospodarowanie mieniem komunalnym, wykonywanie budżetu, zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. W realizacji zadań własnych gminy podlega wyłącznie radzie.

W drodze zarządzenia wójt powołuje oraz odwołuje swojego zastępcę lub zastępców i określa ich liczbę. Zgodnie z ustawą liczba zastępców wójta nie może być większa niż jeden w gminach do 20 tys. mieszkańców, dwóch w gminach do 100 tys. mieszkańców, trzech w gminach do 200 tys. mieszkańców, czterech w gminach powyżej 200 tys. mieszkańców.

Wójt opracowuje też plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy. Jeżeli w inny sposób nie można usunąć bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia ludzi lub dla mienia, wójt może zarządzić ewakuację z obszarów bezpośrednio zagrożonych. Wójt wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy, którego jest kierownikiem.

Ostateczne wyniki

Kiedy PKW będzie mogła ogłosić zbiorcze wyniki wyborów? Sędzia Maria Grzelka informowała wczoraj, że zależy to od tego, kiedy spłyną wyniki od wojewódzkich komisarzy wyborczych. - Jeśli nic się nie stanie, to zbiorcze wyniki PKW mogłaby ogłosić w poniedziałek - oświadczyła. Przypomniała, że każda obwodowa komisja wyborcza wywiesi na drzwiach lokalu protokół z wynikami.

Na następnych stronach zobaczysz prezydentów i najnowsze, oficjalne wyniki z 11 miast wojewódzkich

Money.pl
Czytaj także
Polecane galerie
guru122
77.253.232.* 2014-12-01 14:47
Pamiętajcie, jakie społeczeństwo taka władza, taki kraj.
awas
212.77.105.* 2014-12-01 14:24
no i po wyborach
emerytttt
83.26.154.* 2014-12-01 14:19
Już od "Golgoty Picnic" można się było spodziewać, że Ryszard Grobelny przegra w Poznaniu Stchórzył i wlazł pod sutannę członkom Korporacji Kościół Katolicki.
Zobacz więcej komentarzy (30)