Notowania

MPL VERBUM SA Wypłata dywidendy

Zarząd MPL VERBUM S.A. informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 22 października 2014 roku uchwałą nr 5/2014 postanowiło przeznaczyć kwotę 122 222,20 zł. (sto dwadzieścia dwa tysiące dwieście dwadzieścia dwa złote 20/100) z zysku netto wypracowanego w roku obrotowym 2013/2014 na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy - 0,05 zł (pięć groszy) za akcję.


Dniem ustalenia prawa do dywidendy będzie 5 grudnia 2014r., natomiast dywidenda zostanie wypłacona 23 grudnia 2014r.

Podstawa Prawna:

§ 4 ust. 6 oraz §4 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

kom espi amp/

Inne komunikaty