Notowania

BLU Nabycie akcji przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych

Emitent informuje o otrzymaniu od Członka Rady Nadzorzej zawiadomienia w dniu 31 stycznia 2016 r. o transakcji kupna 4.110 akcji Blumerang Investors S.A. po cenie 1,10 zł za akcję. Transakcja została zawarta 20 maja 2015 r. na rynku New Connect.
Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na ujawnienie swoich danych osobowych

Inne komunikaty