Notowania

MAXIMUS: strona spółki
20.05.2016, 21:38

MAX Korekta raportu ESPI nr 3/2016 z dnia 20 maja 2016 roku

W związku z oczywistą omyłką pisarską w opublikowanym raporcie bieżącym ESPI nr 3/2016 z dnia 20.05.2016 r. Emitent poniżej przedstawia korektę do przedmiotowego raportu:
Było: "Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 19 czerwca 2016 roku." Winno być: "Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 19 maja 2016 roku." Poniżej przedstawiamy prawidłowe pełne brzmienie raportu 03/2016 po sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej: Zarząd Spółki MAXIMUS S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000335507, niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 19 maja 2016 roku o godzinie 11.00 w Kancelarii Notarialnej Rozalii Gołba-Dorak i Beaty Firyn Spółka Cywilna przy ul. Cyniarskiej 36. Akcjonariusz: GRZEGORZ LOREK Liczba głosów z posiadanych akcji na WZA - 1.481.508 Udział w ogólnej liczbie głosów - 79,01 % Udział w liczbie głosów na WZA - 100 %

Inne komunikaty