Notowania

VER Wypłata dywidendy - MPL VERBUM S.A.

Zarząd MPL VERBUM S.A. informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 28 października 2016 roku uchwałą nr 5/2016 postanowiło przeznaczyć kwotę 122 222,20 zł. (sto dwadzieścia dwa tysiące dwieście dwadzieścia dwa złote 20/100) z zysku netto wypracowanego w roku obrotowym 2015/2016 na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy - 0,05 zł (pięć groszy) za akcję.
Dniem ustalenia prawa do dywidendy będzie 8 grudnia 2016r., natomiast dywidenda zostanie wypłacona 22 grudnia 2016r.

Inne komunikaty