Notowania

MILKPOL: strona spółki
31.05.2017, 13:15

MLP Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?Milkpol? SA.

Zarząd ,,Milkpol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie [,,Spółka"], działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych, informuje niniejszym o zwołaniu - poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki [http://www.milkpol.com.pl] - na dzień 26 czerwca 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00 w Restauracji ,,Fantazja" w Łodzi, przy ul. Kolumny 298, z następującym porządkiem obrad:
1) Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie. 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 6) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2016 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok, sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok i wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2016 rok. 7) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok. 8) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok. 9) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2016 rok. 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku. 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku. 12) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Harmonogram odnoszący się do zwołanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu - 31.05.2017 r. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu - 10.06.2017 r. Żądanie wydania imiennego zaświadczenia - od 01.06.2017 r. do 12.06.2017 r. Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia - do 05.06.2017 r. Ogłoszenie ewentualnych zmian w porządku obrad Walnego Zgromadzenia - do 08.06.2017 r. Wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu - od 21.06.2017 r. Doręczenie pełnomocnictwa do udziału w Walnym Zgromadzeniu - do godz. 11:00 w dniu 26.06.2017 r. Dzień Walnego Zgromadzenia - 26.06.2017 r. W treści załączników do niniejszego raportu zawarto: (-) pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, (-) treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wraz z niezbędnymi materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, dostępne są na stronie internetowej Spółki: http://www.milkpol.com.pl.

Załączniki

Inne komunikaty