Notowania

ATCCARGO: strona spółki
30.06.2017, 18:42

ATA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ATC Cargo S.A w dniu 30 czerwca 2017 r.

Zarząd Spółki ATC Cargo S.A. przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ATC Cargo S.A. w dniu 30 czerwca 2017 roku, wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów:
Akcjonariusz: Artur Jadeszko Liczba akcji biorących udział w WZ - 1.250.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do prawa głosu Liczba głosów z posiadanych akcji na WZ - 2.500.000 Udział w ogólnej liczbie głosów - 25,96 % Udział w liczbie głosów na WZ - 35,91 % Akcjonariusz: Wiktor Bąk Liczba akcji biorących udział w WZ - 1.250.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do prawa głosu Liczba głosów z posiadanych akcji na WZ - 2.500.000 Udział w ogólnej liczbie głosów - 25,96 % Udział w liczbie głosów na WZ - 35,91 % Akcjonariusz: Marcin Karczewski Liczba akcji biorących udział w WZ - 500.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do prawa głosu Liczba głosów z posiadanych akcji na WZ - 1.000.000 Udział w ogólnej liczbie głosów - 10,38 % Udział w liczbie głosów na WZ - 14,36 % Akcjonariusz: Fundusze Inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. Liczba akcji biorących udział w WZ - 962.130 akcji na okaziciela Liczba głosów z posiadanych akcji na WZ - 962.130 Udział w ogólnej liczbie głosów - 9,99 % Udział w liczbie głosów na WZ - 13,82 % Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Osoby reprezentujące Spółkę: ? Artur Jadeszko - Prezes Zarządu ? Wiktor Bąk - Wiceprezes Zarządu

Inne komunikaty