Trwa ładowanie...
Notowania
PEKAO: strona spółki
7.07.2017, 3:45

PEO Powołanie Wiceprezesów Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Zarząd Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna ("Bank") informuje, że w dniu 6 lipca 2017 r. Rada Nadzorcza Banku, po uwzględnieniu oceny odpowiedniości, powołała z dniem 7 lipca 2017 r. Pana Tomasza Kubiaka, Pana Michała Piotra Lehmanna, Pana Marka Lusztyna w skład Zarządu Banku i powierzyła im pełnienie funkcji Wiceprezesów Zarządu Banku.
W dniu 7 lipca 2017 r. Rada Nadzorcza Banku, po uwzględnieniu oceny odpowiedniości powołała Pana Tomasza Styczyńskiego z dniem 7 lipca 2017 r. oraz Pana Marka Tomczuka z dniem 1 września 2017 r. w skład Zarządu Banku i powierzyła im pełnienie funkcji Wiceprezesów Zarządu Banku. Rada Nadzorcza postanowiła powierzyć od dnia uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego Panu Markowi Lusztynowi funkcję Wiceprezesa Zarządu nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku. Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami Wiceprezesi Zarządu Banku: Pan Tomasz Kubiak, Pan Michał Piotr Lehmann, Pan Marek Lusztyn oraz Pan Tomasz Styczyński nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec Banku oraz nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Marek Tomczuk począwszy od dnia 1 września 2017 roku nie będzie prowadzić jakiejkolwiek działalności konkurencyjnej wobec Banku. Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami wyżej wymienione osoby nie są wpisane do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o KRS. Życiorysy powołanych Członków Zarządu stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. (t.j. Dz.U.z 2014r., poz. 133 z późn. zm.)

Załączniki

Inne komunikaty