Notowania

BZW Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Banku Zachodniego WBK S.A. oraz podwyższenia kapitału zakładowego – przyjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Zachodniego WBK S.A.

Bank Zachodni WBK S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 3 sierpnia 2017 r. powziął informację o dokonaniu w dniu 3 sierpnia 2017 r., przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Banku, przyjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku z dnia 17 maja 2017 r. (sygn. akt WR.VI.Ns-Rej. KRS 22270/17/627).
W związku z powyższym kapitał zakładowy Banku został podniesiony z kwoty 992.345.340 zł. (dziewięćset dziewięćdziesięciu dwóch milionów trzystu czterdziestu pięciu tysięcy trzystu czterdziestu) do kwoty 993.334.810 zł (dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy miliony trzysta trzydzieści cztery tysiące osiemset dziesięć złotych), czyli o kwotę 989.470 zł. (dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt złotych). Akcje objęte w podwyższonym kapitale zakładowym zostały w całości opłacone. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło w ramach subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii M objętych przez uczestników Programu Motywacyjnego V. Od dnia 3 sierpnia 2017 r., (tj. od dnia rejestracji zmiany Statutu Banku w Krajowym Rejestrze Sądowym) kapitał zakładowy wynosi 993.334.810 zł. (dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy miliony trzysta trzydzieści cztery tysiące osiemset dziesięć złotych) i jest podzielony na 99.333.481 (dziewięćdziesiąt dziewięć milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 10 złotych każda, tj.: - 5.120.000 akcji serii A, - 724.073 akcje serii B, - 22.155.927 akcji serii C, - 1.470.589 akcji serii D, - 980.393 akcji serii E, - 2.500.000 akcji serii F, - 40.009.302 akcji serii G, - 115.729 akcji serii H, - 1.561.618 akcji serii I , - 18.907.458 akcji serii J, - 305.543 akcji serii K, - 5.383.902 akcji serii L, - 98.947 akcji serii M. Od dnia 3 sierpnia 2017 r. ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu Banku wynosi 99.333.481 (dziewięćdziesiąt dziewięć milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt jeden). W załączeniu Bank przekazuje do publicznej wiadomości tekst jednolity Statutu Banku, uwzględniający zmiany, o których mowa powyżej, jednocześnie zamieszcza poniżej dotychczasowe oraz aktualne brzmienie zmienionych postanowień Statutu. Dotychczasowe brzmienie § 10: „§ 10 Kapitał zakładowy Banku wynosi 992.345.340 (dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa miliony trzysta czterdzieści pięć tysięcy trzysta czterdzieści) złotych i podzielony jest na 99.234.534 (dziewięćdziesiąt dziewięć milionów dwieście trzydzieści cztery tysiące pięćset trzydzieści cztery) akcje na okaziciela o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) zł każda, w tym: 1) 5.120.000 (pięć milionów sto dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, 2) 724.073 (siedemset dwadzieścia cztery tysiące siedemdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii B, 3) 22.155.927 (dwadzieścia dwa miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii C, 4) 1.470.589 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D, 5) 980.393 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii E, 6) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, 7) 40.009.302 (czterdzieści milionów dziewięć tysięcy trzysta dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii G, 8) 115.729 (sto piętnaście tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H, 9) 1.561.618 (jeden milion pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii I, 10) 18.907.458 (osiemnaście milionów dziewięćset siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii J, 11) 305.543 (trzysta pięć tysięcy pięćset czterdzieści trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii K, 12) 5.383.902 (pięć milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii L.” Nowe brzmienie § 10: „§ 10 Kapitał zakładowy Banku wynosi 993.334.810 (dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy miliony trzysta trzydzieści cztery tysiące osiemset dziesięć) złotych i podzielony jest na 99.333.481 (dziewięćdziesiąt dziewięć milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt jeden) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) zł każda, w tym: 1) 5.120.000 (pięć milionów sto dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, 2) 724.073 (siedemset dwadzieścia cztery tysiące siedemdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii B, 3) 22.155.927 (dwadzieścia dwa miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii C, 4) 1.470.589 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D, 5) 980.393 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii E, 6) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, 7) 40.009.302 (czterdzieści milionów dziewięć tysięcy trzysta dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii G, 8) 115.729 (sto piętnaście tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H, 9) 1.561.618 (jeden milion pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii I, 10) 18.907.458 (osiemnaście milionów dziewięćset siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii J, 11) 305.543 (trzysta pięć tysięcy pięćset czterdzieści trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii K, 12) 5.383.902 (pięć milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii L, 13) 98.947 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii M.” Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 9 i §38 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty