Notowania

MILKPOL: strona spółki
30.08.2017, 16:38

MLP zbycie akcji przez Konrada Niedziałka

Zarząd Milkpol SA z siedzibą w Czarnocinie (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 30 sierpnia 2017 roku wpłynęło do Spółki niepodpisane zawiadomienie od Pana Konrada Niedziałka o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Zawiadomienie to zostało przekazane na podstawie art. 69 ust.1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Pan Konrad Niedziałek poinformował, iż w wyniku transakcji zbycia w dniu 23 sierpnia 2017 roku akcji Spółki jego udział w kapitale zakładowym Emitenta oraz głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki zmniejszył się z poziomu 15,04% do poziomu 14,98%. Przedmiotowe zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty